ΑΞΙΟΓΡΑΦΑ

19 § 4. Διακρίσεις αξιόγραφων αποκτά ουσιαστικό δικαίωμα στο έγγραφο ή στο ενσωματωμένο δικαίωμα. Απλώς, ως κάτοχος του εγγράφου, νομιμοποιείται να απαιτήσει από τον εκ- δότη (οφειλέτη) εκπλήρωση, εκτός αν ο τελευταίος αποδείξει ότι δεν είναι πραγματικός δικαιούχος. Συγχρόνως όμως προστατεύεται και ο οφειλέτης, ο οποίος, εφόσον κατέβαλε σ' αυτόν που κατέχει το έγγραφο (βλ. ΑΚ 893), μπο- ρεί να βασισθεί ότι δεν θα υποχρεωθεί να καταβάλει δεύτερη φορά, έστω και αν ο δεύτερος δανειστής είναι ο πραγματικός δικαιούχος. 3. Το ενσωματωμένο σε αξιόγραφο στον κομιστή δικαίωμα μεταβιβάζεται με τη μεταβίβαση του εγγράφου, σύμφωνα δηλ. με τους κανόνες του εμπράγ- ματου δικαίου για τη μεταβίβαση κινητών (ΑΚ 1034 επ.). Επομένως είναι δυ- νατή καλόπιστη κτήση του εγγράφου και του ενσωματωμένου δικαιώματος από μη κύριο (ΑΚ 1036), ακόμα και αν ο τίτλος είχε απολεσθεί ή κλαπεί (ΑΚ 1039). – Αντίστοιχα ισχύουν για τη σύσταση επικαρπίας ή ενεχύρου στο εν- σωματωμένο δικαίωμα, εφαρμόζονται δηλ. οι κανόνες για την επικαρπία και ενεχύραση κινητών (ΑΚ 1176, 1244). 4. Στα αξιόγραφα στον κομιστή που ενσωματώνουν απαίτηση ισχύει η αρ- χή του απρόβλητου των ενστάσεων (ΑΚ 892). 5. Οι παραπάνω ιδιότητες αξιογράφων στον κομιστή (μεταβίβαση σύμφω- να με τους κανόνες του εμπράγματου δικαίου, αποκλεισμός ενστάσεων) δη- μιουργούν ορισμένους κινδύνους για τους συναλλασσομένους. Γι’ αυτό δεν επιτρέπει η έννομη τάξη στην ιδιωτική βούληση τη δημιουργία άλλων αξιο- γράφων στον κομιστή, πέρα απ' αυτά που αναγνωρίζει η νομοθεσία (αρχή τον κλειστού αριθμού των αξιογράφων στον κομιστή). Σύμφωνα με το άρθρο 68 ν.δ. 17.7.1923, στον κομιστή μπορούν να εκδοθούν μόνο τραπεζογραμμάτια, μετοχές ανωνύμων εταιριών (και ετερορρύθμων κατά μετοχές εταιριών), ομο- λογίες που εκδίδονται από ανώνυμες εταιρίες και τοκομερίδια και μερισμα- τόγραφα ομολογιών και μετοχών (βλ. και άρθρο 215 ΠΚ). Στον κομιστή μπο- ρεί επίσης να εκδοθεί η επιταγή (άρθρο 5 εδ. 2 ν. 5960/1933), όχι όμως η συ- ναλλαγματική. Αξιόγραφα στον κομιστή είναι επίσης τα λαχεία που προβλέ- πονται από ειδικούς νόμους (ΑΚ 846) και τα πιστοποιητικά καταθέσεων, τα οποία μπορούν να καταχωρισθούν στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (βλ. άρθρο 4 ν. 3756/2009). 4 4. Βλ. και Ψυχομάνη, Η διάθεση χρηματικών καταθέσεων σε ασφάλεια απαιτήσεων, ΝοΒ 1990, 593 επ.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDg3NjE=