ΤΟ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΛΟΓΟΥ - page 11

¢´³ ³³£
³ ÏÄÏÐÒÙ ÏÐÉÁÑÉÍ. µÔͱÑÖÅ ’¿ÑÖÉ (35) ÚÔÂÑÍÅ ÕÖÒ¢ÅÑɒÍÕÖÀ‘ÍÒ (19 ÚÔÂÑÍÅ ÕÖÌ
²Ò‘ÍÏÀ £ÚÒÐÀ žÌ‘ÒÏÔÁÖÉÍÒÛ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ ŸÔ±ÏÌÙ ÏÅÍ 16 ÚÔÂÑÍÅ ÕÖÒ Ö‘À-
‘Å §’ÍÏÒÍÑØÑÁÅÙ ÏÅͬ¬§ ÖÒÛ «Å’ÒÈÍÕÖÔÍÅÏÒÄ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ¥×ÌÑÓÑ) ÈÁÈÅ-
ÎÅ ‘Å×À‘ÅÖÅ ÂÐÒÛ ÖÒÛ Ê±Õ‘ÅÖÒÙ ÖØÑ¢ÒÍÑÍÏÓÑ ÏÅÍ §ËÏÐ̑ÅÖÒÐÒËÍÏÓÑ §’ÍÕÖÌ-
‘ÓÑ (§ËÏÐ̑ÅÖÒÐÒËÁÅ, £ØÊÔÒÑÍÕÖÍÏÀ, ¥ÑÅÏÔÍÖÍÏÀ, §ÍÈÍÏ ¢ÒÍÑÍÏÂ, «ÅÖÅÕÏÉÛÀ
ÖÌÙÆÁÅÙ ÏÅÍ ÖÌÙ ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙÕÖŬ¬§,© ÉÍÏÂÑÅ ÖÒÛ ÉËÏÐ̑ÅÖÁÅ,¥ÑÖÉËÏÐÌ-
‘ÅÖÍÏÀ¢ÒÐÍÖÍÏÀÏ.±).
µÅ ¿ÊÉÔÉ ¿ÖÕÍ Ì ÜØÀÓÕÖÉ Å’Â ÖÒÑ ªÒÄÑÍÒ ÖÒÛ2012, ‘É ÖÌÑ ÍÈÍÂÖÌÖÅ ÖÒÛ ÆÒÛÐÉÛ-
ÖÀ ÖÌٞ̑ÒÏÔÅÖÍÏÀÙ¥ÔÍÕÖÉÔ±Ù, ɒÍÚÉÍÔÓ–‘¿ÕÅŒ ÖÍÙґÍÐÁÉÙ, ɒÁÏÅÍÔÉÙ ÉÔØ-
ÖÀÕÉÍÙÏÅÍ ±ÐÐÉÙÏÒÍÑÒÆÒÛÐÉÛÖÍÏ¿ÙÈÍÅÈÍÏÅÕÁÉÙ–ÑŒÉÁÕØ ÖÒђÒÐÍÖÍÏÂÏÂՑÒËÍÅ
ÖÌÑÅѱËÏÌÅÑÅƱבÍÕÌÙ ÖÌÙ¥ÑÖÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÀÙ¢ÒÐÍÖÍÏÀÙÕÖÌÚÓÔőÅÙ.
«ÅÍ ‘ÉÈÍϿّÒÛ ÉÍÕÌËÀÕÉÍÙÇÌÊÁÕÖÌÏÉÒ²4139/13’ÒÛÅÊÒÔ±ÕÖÍÙ ÉÎÅÔÖÌÕÍÒ-
ËÂÑÉÙÒÛÕÁÉÙÏÅÍ ÉВÁÜØÕÄÑÖґÅÑÅÇÌÊÍÕÖÉÁ ÏÅÍ ÒÑ¿ÒÙÕØÊÔÒÑÍÕÖÍÏÂÙÏÓÈÍÏÅÙ
[ËÍÅ ÖÒÑҒÒÁÒ ÉÁÚÅÈÒÛпÇÉÍ ÕÖÌѧÍÈÍÏÀ§’ÍÖÔҒÀ ÖÒÛ¶’ÒÛÔËÉÁÒ۞ÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ
‘ÅÜÁ ‘É ±ÐÐÒÛÙ ÉÎÅÁÔÉÖÒÛÙ ÕÛÑÅÈ¿ÐÊÒÛÙ ÏÅÍ ‘ÒÛÈÂ×ÌÏÉ Ì ÉÛÏÅÍÔÁÅ ÖÂÕÒ ÏÅÖ± ÖÌ
ÈͱÔÏÉÍÅ ÖÌÙ£ÄÑÖÅÎÌÙ ÖÌÙ¹Ï×ÉÕÌÙ ÖÌٞÍÅÏґ‘ÅÖÍÏÀÙ«ÒÍÑÒÆÒÛÐÉÛÖÍÏÀÙ§’ÍÖÔÒ-
’ÀÙ ËÍÅ ÖÒ£ØÊÔÒÑÍÕÖÍÏ£ÄÕÖ̑Š(2011) ÂÕÒ ÏÅÍ ÏÅÖ± ÖÌ ÈͱÔÏÉÍÅ ÖÌÙ §ÍÈÍÏÀÙ
§’ÍÖÔҒÀÙ ÖÒÛ £ØÊÔÒÑÍÕÖÍÏÒÄ «ÓÈÍÏÅ ÖÌÙ ¦ÒÛÐÀÙ (2012-13) ÑÅ ÕۑƱÐÐØ ÕÉ
‘ÍÅÈÉÄÖÉÔÌÅѱËÑØÕÌÏÅÍÆÉÐÖÁØÕÌ ÖØÑÏÉ͑¿ÑØÑ].
¥’ ÖÅ×ÉՑÍϱ‘ÒÛÕÚ¿ÈÍÅ ÖőÂÑŒÒÛ¿ÚÒÛёÉÁÑÉÍ ËÍÅÛÐҒÒÁÌÕÌÉÁÑÅÍ ÖÒÉÎÅÍ-
ÔÉÖÍϱ ÅÑÅËÏÅÁÒ – ÍÈÁØÙ ÅÛÖÀ ÖÌÑ É’ÒÚÀ – ¥ÑÉαÔÖÌÖÒ §’ÍÕÖ̑ÒÑÍÏ ªÑÕÖÍÖÒÄÖÒ
¥ÑÖÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÀÙ ¢ÒÐÍÖÍÏÀÙ ÅÐб ÏÅÍ Ì ÁÈÔÛÕÌ ÉÑÂÙ ’ÅÑɒÍÕÖ̑ÍÅÏÒÄ Ö‘À‘ÅÖÒÙ
§ËÏÐ̑ÅÖÒÐÒËÍÏÓѧ’ÍÕÖ̑ÓÑÏÅͧÊÅԑÒËÓÑ.
¬’ ÅÛÖ±ÏÅÍ ‘’ ÅÛÖ±×ÉØÔÓ ÖÒÑ ÉÅÛÖ‘ÒÛ ÍÈÍÅÁÖÉÔÅ ÖÛÚÉÔÂ, ÏÅ×ÓÙÅÛÖ±’ÒÛÒÔÅ-
‘ÅÖÁÕÖÌÏÅ ÖÒ1978ÂÖÅђÔÒÕÉÐÀÊ×ÌÑØÙÆÒÌ×ÂÙ/ɒ͑ÉÐÌÖÀÙÕÖ̲ґÍÏÀ£ÚÒÐÀ
ŸÔ±ÏÌÙ, ¿ÚÒÛÑÕÖґÉËÅÐÄÖÉÔÒÈÛÑÅÖÂÆÅב–ÏÅÍ ‘¿ÕÅÕÉÂÚÍ ’±ÑÖÒÖÉ ÖÍÙÏÅÐÄ-
ÖÉÔÉÙÕÛÑ×ÀÏÉÙ–ÉÛÒÈØ×ÉÁ.
Ÿ¿ÐØ ÑÅ ’ÍÕÖÉÄؒØÙ ÏÅÍ ±ÐÐÒÍ ÕÛѱÈÉÐÊÒÍ ÕÖÒ ÚÓÔÒ ÖÌÙ §ËÏÐ̑ÅÖÒÐÒËÁÅÙ ×Å
¿ÚÒÛÑ ÖÌÑ ÁÈÍÅ ÖÄÚÌ ÏÅÍ ÖÍÙ ÁÈÍÉÙ ÉÛÏÅÍÔÁÉÙ ‘É ‘¿ÑÅ ËÍÅ ÑőÌÕÆÀÕÉÍ ÌÊÐÂËÅ ÖÌÙ
ɒÍÕÖÀ‘ÌÙÅÛÖÀÙ.
ŸÉØÔÓÚÔ¿ÒّÒÛÑÅÉÛÚÅÔÍÕÖÀÕØÅÛÖÒÄْÒÛÕÖÅ35ÚÔÂÑÍÅ ÖÌْÒÔÉÁÅّÒےÁ-
ÕÖÉÇÅÑ ÕÉ ‘¿ÑÅ ÏÅÍ ÕÖ±×ÌÏÅÑ ÕÖÒ ’ÐÉÛÔ ‘ÒÛ (ÅÔÚÀÙ ËÉÑґ¿ÑÌ٠Œ ÖÒÑ «Å×Ì-
ËÌÖÀ‘ÒÛ£Ö¿ÔËÍÒ¥ÐÉÎͱÈÌ), ÑÅÈÌÐÓÕØÂÖÍ ÈÉÑÏÔÅÖ±ØÏőÁÅÏÅÏÁÅÕÉÂÕÒÛّÉ
őÊÍÕÆÀÖÌÕÅÑ (ÂÚÍ ’±ÑÖÒÖÉ ‘É ÉےÔɒÉÁÙ ÂÔÒÛÙ) ÏÅÍ ÑŠےÒËÔő‘ÁÕØ ÖÌ ÆÅ×ͱ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...22
Powered by FlippingBook