Background Image
Previous Page  14 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 50 Next Page
Page Background

ž£°¦£³¯¨£®¡

XV

¦¦. £ÊÎ×ѽÅÕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

1. šÈŒÎѽÅ×ÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Á. žÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Â. žÐÏÒÈ ÄȌÎѽÅ×ÑÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Ç. žÅÐɍÒÏÑÅÉÕ ÐÎÑÂÎÌÏÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

2. žÁÒоÒÈÒÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Á. žÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

Â. žÅÐɍÒÏÑÅÉÕ ÐÎÑÂÎÌÏÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

3. ¡ËÅÐÁɾÒÈÒÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Á. žÅÐÉÅÖ¾ŒÅÍÎ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Â. ŸÀÇËÐÎ×ÑÈ ŒÅ ÒÎ ÄÉËÁ½ÔŒÁ Ë×ÐɾÒÈÒÁÕ ÍÔ ÑÒÎÍ ×ÌÉ˾ ÆÎлÁ. . . . . . . . . . . 176

Ç. žÅÐɍÒÏÑÅÉÕ ÐÎÑÂÎÌÏÍ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

4. žÐÎэ»ÌÁÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

5. ²ÁÍÁÖÏÐÈÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Á. žÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

Â. ´ÑËÈÑÈ ËÁÉ »ÍÍΌÅÕ Ñ×Í»ÅÉÅÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

Ç. ²ÎÖлÔÑÈ ÐÎÑÆÎÐÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

¦¦¦. ¥ Ñ×ÍÁ½ÍÅÑÈ ÒÎ× ÄȌÉÎ×ÐÇÎÀ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

1. µÍÍÎÉÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

2. ®ÎŒÉ˼ ÆÀÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182

3. ±ÀÎÕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

[13]

šÉËÁ½ÔŒÁ ÁÐÁËÎÌÎÀÓÈÑÈÕ

šÉÇÐÁŒŒÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

¡ÍÌ×ÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

¦. µÍÍÎÉÁ, ÍΌÉ˼ ÆÀÑÈ, ÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

1. µÍÍÎÉÁ ËÁÉ ÍΌÉ˼ ÆÀÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Á. µÍÍÎÉÁ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Â. ®ÎŒÉ˼ ÆÀÑÈ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

2. žÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188

¦¦. ¥ ÁŒÎɼ ÒÎ× ÄȌÉÎ×ÐÇÎÀ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

§£©¡œ¡¦¯ š£²±£°¯

š¦¡°§£¦¡ §¡¦ ¨£±¡¢¦¢¡Ÿ¥ ±¯² š¦§¡¦¬¨¡±¯Ÿ

ž®£²¨¡±¦§¥Ÿ ¦š¦¯§±¥Ÿ¦¡Ÿ

[14]

šÉÐËÅÉÁ ÒÎ× ÄÉËÁÉόÁÒÎÕ ÍÅ׌ÁÒÉË¼Õ ÉÄÉÎËÒÈѽÁÕ

šÉÇÐÁŒŒÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

¡ÍÌ×ÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

¦. šÉÐËÅÉÁ ÐÎÑÒÁѽÁÕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194

1. ³ÐÎÍÉ˼ ÄÉÐËÅÉÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194