Background Image
Previous Page  9 / 50 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 50 Next Page
Page Background

ž£°¦£³¯¨£®¡

X

§£©¡œ¡¦¯ š£²±£°¯

ž¥™£Ÿ ±¯² š¦§¡¦¯² ±¥Ÿ ž®£²¨¡±¦§¥Ÿ ¦š¦¯§±¥Ÿ¦¡Ÿ

[3]

£ÓÍÉ˾ ĽËÁÉÎ

šÉÇÐÁŒŒÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

¡ÍÌ×ÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

¦. ŸÀÍÒÁnjÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

1. žÐÎÑÒÁѽÁ ŒÅ ÂÑÈ ÒÉÕ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÎ× Ÿ×ÍÒnjÁÒÎÕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

2. ŸÀÇËÐÎ×ÑÈ ŒÅ ÌÌÁ ÁÒΌÉËÄÉËÁÉόÁÒÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

¦¦. ® 2121/1993

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

¦¦¦. ¡ÑÒÉ˾ ĽËÁÉÎ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

[4]

šÉÅÓÍ»Õ š½ËÁÉÎ

šÉÇÐÁŒŒÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

¡ÍÌ×ÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

¦. šÉÅÓÍÅ½Õ Ñ׌ÂÑÅÉÕ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1. ŸË΍ν

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

2. žÅÐɍÒÔÑÉÎÌÎǽÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Á. šÈŒÉÎ×ÐÇν . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Â. šÉËÁÉÎÀÖÎÉ Ñ×ÇÇÅÍÉËÏÍ ÄÉËÁÉԌÒÔÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

¦¦. ±Î ÅÍÔÑÉÁ˾ ËÅËÒȌ»ÍÎ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

¨£°¯Ÿ š£²±£°¯

±¡ Ÿ±¯¦³£¦¡ ±¥Ÿ ž®£²¨¡±¦§¥Ÿ ¦š¦¯§±¥Ÿ¦¡Ÿ

§£©¡œ¡¦¯ ž°¬±¯

¯ š¥¨¦¯²°™¯Ÿ

[5]

¥ ÉÄɾÒÈÒÁ ÒÎ× ÄȌÉÎ×ÐÇÎÀ

šÉÇÐÁŒŒÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

¡ÍÌ×ÑÈ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

¦. žÐÔÒÎÇÅÍ¼Õ ËÒ¼ÑÈ ÒÎ× ÄÉËÁÉόÁÒÎÕ ÍÅ׌ÁÒÉË¼Õ ÉÄÉÎËÒÈѽÁÕ

. . . . . . . . . . . . . . . 46

1. §Ò¼ÑÈ ŒÅ ÒÈ ÄȌÉÎ×ÐǽÁ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Á. ¥ »ÍÍÎÉÁ ÒÈÕ ÄȌÉÎ×ÐǽÁÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Â. ¥ ÁÐÖ¼ ÒÈÕ Á̼ÓÅÉÁÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Ç. šÉÁÒ׍ÏÑÅÉÕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

2. ±Åˌ¼ÐÉÁ ÇÉÁ ÒÎÍ ÄȌÉÎ×ÐǾ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Á. ¡ÍÁÇÐÁƼ ÒÎ× Î;ŒÁÒÎÕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

Â. šÉËÁÉÎÀÖÎÉ Ñ×ÇÇÅÍÉËÏÍ ÄÉËÁÉԌÒÔÍ ËÁÉ ËÁÒÁÑËÅ×ÁÑÒ»Õ ÂÑÈÕ

ÄÅÄΌ»ÍÔÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49