Background Image
Previous Page  5 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 38 Next Page
Page Background

© ¬ÍÏÔґÉÕÅÁÅ §’ÍÚÉÁÔÌÕÌ

ÕÖÒ §ÛÔؒÅÝÏ ÏÅÍ §ÐÐÌÑÍÏÂ

žÁÏÅÍÒ §ÖÅÍÔÍÓÑ

µÒ ’ÅÔ±ÈÉÍˑŠÖÌÙ §ÛÔؒÅÝÏÀÙ ªÈÍØÖÍÏÀÙ §ÖÅÍÔÁÅÙ

(Societas Privata Europaea - SPE)

žÍÉÄ×ÛÑÕÌ £ÉÍÔ±Ù:

§Û±ËËÉÐÒÙ §‘‘. ¢ÉÔ±ÏÌÙ

34

žÌ‘ÀÖÔÍÒÙ-¢ÅÑÅËÍÓÖÌÙ . µÜ±ÏÅÙ,

žÍÏÌËÂÔÒÙ, ž.²., LL.M.