Background Image
Previous Page  14 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 14 / 24 Next Page
Page Background

4

H «¥ª²³µ³¬ª¥ £µ³ §µ¥ª´ª«³ žª«¥ª³

ÈÍÏÅÁÒÛ ØÙ «’ÔÒÝÂÑÖÒÙ» ÈÉÑ ÉÁÑÅÍ ’±ÑÖÒÖÉ ÉےÔÂÕÈÉÏÖÌ ÍÈ¿Å: ¬’ÒÔÉÁ ÑÅ ÅÑÖÁÏÉÍÖÅÍ

ÕÖÌÑ ÍÉÔÂÖÌÖÅ ÖÒÛ ÈÍÏÅÁÒÛ ÏÅÍ ÑÅ ÖÌÑ Å’Ò‘Û×ҒÒÍÉÁ, Œ ÖÌÑ ±ÐÐÌ ‘ÉÔͱ ‘ØÙ ÈÉÑ

’Ô¿’ÉÍ ÑÅ ×ÉØÔÉÁÖÅÍ Î¿ÑÌ ’ÔÒÙ ÖÌÑ ’ÔÅˑÅÖÍÏÂÖÌÖÅ ÕÖÌÑ Ò’ÒÁÅ ÜÒđÉ.

³ ÅÑÖÅËØÑÍՑÂÙ ÖØÑ ÈÍÏÅÁØÑ ÅÊÒÔ± ÂÐÒÛÙ ÖÒÛÙ ÈÍÏÅÍÍÏÒÄÙ ÏбÈÒÛÙ, ¿ÕÖØ ÏÅÍ ÅÑ

ÕÉ ÒÔÍՑ¿ÑÒÛÙ ÈÉÑ ËÁÑÉÖÅÍ ÍÈÍÅÁÖÉÔÅ ÅÍÕ×ÌÖÂÙ. ¶’±ÔÚÉÍ ÈÉ ÏÅÍ ËÍÅ ÖÒ ÏÅРÏÅÍ ËÍÅ ÖÒ

ÏÅÏÂ, ÈÍÅÏÔÍÑ‘ÉÑÒÙ ÅÑÖÁÕÖÒÍÚÅ ØÙ «ÏÒÄÔÕÅ ’ÔÒÙ ÖŠϱÖØ» – race to the bottom –

À «ÏÒÄÔÕÅ ’ÔÒÙ ÖÅ ’±ÑØ» – race to the top. ¢.Ú. ے±ÔÚÒÛÑ ÚÓÔÉÙ ÊÍÐÍÏÂÖÉÔÉ٠ŒÂ

±ÐÐÉÙ ÕÖÒÑ Å’ÒÏÐÉÍՑ ÖØÑ ÏÐÌÔÒÑ‘ØÑ, ÖÒ ÈÍÅÜÄËÍÒ, ÖÌ ÈÍÅÊÛËÀ ÖØÑ ÏÉÊÅÐÅÁØÑ,

ÖÌÑ ÅÑØÑۑÁÅ ÖØÑ ÏÅÖÅ׿ÕÉØÑ, ÖÌ ‘ÉËÅÐÄÖÉÔÌ ÅÑÒÚÀ ÕÖÒ ¿ËÏÐ̑Å, ÖÌÑ ÏÛÏÐÒÊÒ-

ÔÁÅ ’ÔÒÝÂÑÖØÑ ‘É ’ÅÔŒÒÍ̑¿ÑÒ ÕÀ‘Å, ÖÒ Å’ÂÐÛÖÒ ÖÔŒÉÜÍÏ ŒÂÔÔÌÖÒ, Ï.±. £’ÅÛ-

Ö± ÖÅ ÜÌÖÀ‘ÅÖÅ Ò ÅÑÖÅËØÑÍՑÂÙ ÉÏÈÌÐÓÑÉÖÅÍ ÕÛÚѱ – ÅÑ ÏÅÍ ÂÚÍ ÅÑÅËÏÅÁÅ – ØÙ race

to the bottom. ¶’±ÔÚÒÛÑ Â‘ØÙ ÏÅÍ ÚÓÔÉÙ ’ÒÛ ÈÍŒԿ’ÒÛÑ, ÈÍÂÖÍ ¿ÚÒÛÑ ‘ÍÅ ÏÅÐÀ

ÏÅÍ Å’ÒÖÉÐÉՑÅÖÍÏÀ È̑ÂÕÍÅ ÈÍÒÁÏÌÕÌ, ¿ÑÅ ±ÔÖÍÒ ÕÄÕÖ̑ŠɒÁÐÛÕÌÙ ÈÍÅÊÒÔÓÑ ÏÅÍ

ÉÏÖ¿ÐÉÕÌ٠ŒÒʱÕÉØÑ, ÕÄËÚÔÒÑÒÛÙ ÏÅÍ ÕÖÅ×ÉÔÒÄÙ ÏÅÑÂÑÉÙ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅÙ ’ÉÔÍƱÐ-

ÐÒÑÖÒÙ, È‘ÌÕÌÙ, ÉÔËÅÕÍÅÏÓÑ ÕÚ¿ÕÉØÑ À ÊÒÔÒÐÒËÁÅÙ. §ÈÓ Ò ÅÑÖÅËØÑÍՑÂÙ ÕÛ-

ÑÀ×ØÙ ÒÈÌËÉÁ ÕÉ race to the top. ·ÅÔÅÏÖÌÔÍÕÖÍÏ ÖØÑ ÈÍÏÅÁØÑ ÅÛÖÓÑ ÉÁÑÅÍ Ì ±Ô-

ÖÍŠɒÍÕÖ̑ÒÑÍÏÀ ÏÅÍ ÑґÒÐÒËÍÅÏÀ ÖÒÛ٠ɒÉÎÉÔËÅÕÁÅ, ϱÖÍ ’ÒÛ Õ’ÅÑÍÂÖÅÖŠŒÅÑÖ±-

ÖÅÍ ÕÖÌÑ ’ÔÓÖÌ ÏÅÖÌËÒÔÁÅ ÈÍÏÅÁØÑ (ÉÁÑÅÍ ’ÉÔÁ’ÒÛ Æ¿ÆÅÍÒ ÂÖÍ ÈÉÑ ¿ÚÒÛ‘É ÈÉÍ ’ÒÖ¿

ϱ’ÒÍÒ ÕÒÆÅÔ ÉԑÌÑÉÛÖÍÏ ÕÄËËÔő‘Å ÖÒÛ ÐÍÆÉÔÍÅÑÒÄ ÈÍÏÅÁÒÛ À ÖÒÛ ÈÍÏÅÁÒÛ ÖØÑ

ÑÌÕÍÓÑ Cayman).

¦ÅÕÍÏ ‘¿ÕÒ É’ÍÏÔ±ÖÌÕÌÙ ÕÖÒÑ ÅÑÖÅËØÑÍՑ ÖØÑ ÈÍÏÅÁØÑ ÉÁÑÅÍ Ì ÏÅÍÑÒÖґÁÅ.

¢ÔÂÏÉÍÖÅÍ ËÍÅ

ÆÉÐÖÁØÕÌ

ÖÒÛ ’ÔÒÝÂÑÖÒÙ «ÈÁÏÅÍÒ». ¬’ÒÔÒÄ‘É ÑÅ ÖÌ ÈÒÄ‘É ’ÅÑÖÒÄ, ÕÁ-

ËÒÛÔŠ‘ØÙ ’ÅÁÜÉÍ ¿ÑÅ ÏÔÁÕÍ‘Ò ÔÂÐÒ ÕÖÒ ÉÖÅÍÔÍÏ ÈÁÏÅÍÒ.

¦. ¬ÒÔÊ¿Ù ÏÅÍÑÒÖґÁÅÙ ÕÖÒ ÉÖÅÍÔÍÏ ÈÁÏÅÍÒ

µÍ ÕÛÑÍÕÖ± ‘ØÙ ÏÅÍÑÒÖґÁÅ ÕÖÒ ÉÖÅÍÔÍÏ ÈÁÏÅÍÒ; ½’ØÙ ÉÁÑÅÍ ÉÛÑÂÌÖÒ, Ò ÂÔÒÙ ’Ô¿-

’ÉÍ ÕۑÆÅÖÍϱ ÑÅ ÒÔÍÕ×ÉÁ, ÓÕÖÉ ÑŠے±ÔÚÉÍ ÕÛÑÉÑÑÂÌÕÌ. ¶’±ÔÚÒÛÑ ÒÔÍՑÒÁ – ÏÅ-

Ö± ÖÒ ‘±ÐÐÒÑ À ÀÖÖÒÑ É’ÁÕ̑ÒÍ – ÖÌÙ ÏÅÍÑÒÖґÁÅÙ ËÉÑÍϱ, ’ØÙ ÉÏÉÁÑÒÙ ÕÖÒ ÐÉË‘É-

ÑÒ «ÉËÚÉÍÔÁÈÍÒ ÖÒÛ ½ÕÐÒ», ’ÒÛ ¿ÚÉÍ ÕÛÑÖÅÚ×ÉÁ Œ ÖÒÑ ³³£¥ ÏÅÍ ÖÌ Eurostat, ÏÅ-

Ö± ÖÒÑ Ò’ÒÁÒ ÏÅÍÑÒÖґÁÅ ÉÁÑÅÍ Ì ’ÔÅˑÅÖҒÒÁÌÕÌ ÉÑÂÙ Ñ¿ÒÛ À Õ̑ÅÑÖÍϱ ÆÉÐÖÍؑ¿-

ÑÒÛ ’ÔÒÝÂÑÖÒÙ (ÅËÅ×ÒÄ À ےÌÔÉÕÁÅÙ), À ‘É×ÂÈÒÛ (Ñ¿ÅÙ ‘É×ÂÈÒÛ marketing À ‘É-

×ÂÈÒÛ ÒÔ˱ÑØÕÌÙ ÕÖÍ٠ɒÍÚÉÍÔ̑ÅÖÍÏ¿Ù ’ÔÅÏÖÍÏ¿Ù, À ÒÔ˱ÑØÕÌÙ ÕÖÒÑ ÖÂ’Ò ÉÔËÅ-

ÕÁÅÙ À ÉÎØÖÉÔÍÏÀÙ ÒÔ˱ÑØÕÌÙ). ½‘ØÙ Ö¿ÖÒÍÒÍ ÒÔÍՑÒÁ ÈÉÑ ÖÅÍÔͱÜÒÛÑ ÏÅÍ ’ÒÐÄ ÕÖÒ

ÈÁÏÅÍÒ ØÙ ÅÑÖÍÏÉÁ‘ÉÑÒ ÏÅÍÑÒÖґÁÅÙ

3

.

3. ªÈÍÅÁÖÉÔÅ ÈÍÅÊØÖÍÕÖÍÏ ’±ÑÖØÙ ËÍÅ ÖÌ ËÉÑÍÏÀ ×ÉØÔÁÅ ÖÌÙ ÏÅÍÑÒÖґÁÅÙ ÕÖÍ٠ɒÍÚÉÍÔÀÕÉÍÙ ÉÁÑÅÍ

ÖÒ «§ËÚÉÍÔÁÈÍÒ ÖÒÛ Oslo» (Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data), 3

Ì

¿ÏÈ.