Background Image
Previous Page  20 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 20 / 24 Next Page
Page Background

10

H «¥ª²³µ³¬ª¥ £µ³ §µ¥ª´ª«³ žª«¥ª³

‘ÉÖӒÍÕÌÙ ÖØÑ ÈÍÅÔÏÓÑ ÏÒÍÑØÑÍÏÓÑ ÏÅÍ ÒÍÏÒÑґÍÏÓÑ ‘ÉÖÅÆÒÐÓÑ, ŒÒÏÔÒÄÒÛÑ

‘ØÙ ÖÍÙ ÍÈ¿ÉÙ, ’ÒÛ ÈÍÅÖےÓÑÒÑÖÅÍ ÕÛÚѱ

13

, ÂÖÍ ÖÅ ÈÁÏÅÍÅ ÅÎÍÒÐÒËÒÄÑÖÅÍ ‘É ƱÕÌ

ÖÌÑ ’ÔÒ¿ÐÉÛÕÀ ÖÒÛÙ ÏÅÍ ÂÖÍ ’ÍÒ ÏÅÍÑÒÖÂ‘Ò ÉÁÑÅÍ ÏÅÖ± ÏÅÑÂÑÅ ÖÒ ÅËËÐÒőÉÔÍÏÅÑÍ-

Ï ÈÍÏÅÍÍÏ ÕÄÕÖ̑Å, ÖÒ common law, ‘É ÖÒ ÅÍÖÍÒÐÒËÍÏ ÂÖÍ ÉÑÈÉÚґ¿ÑØÙ ÕÖÒ ÕÄ-

ÕÖ̑ŠÅÛÖÂ Ì ÈÄÑÅ‘Ì ÖÌÙ ÑґÒÐÒËÁÅÙ ÏÅÍ Ì ÍÏÅÑÂÖÌÖ± ÖÌÙ ÑÅ ’ÔÒÆÅÁÑÉÍ ÕÉ ’ÐÀ-

ÔØÕÌ ÖØÑ ÏÉÑÓÑ ÈÍÅÕÊÅÐÁÜÉÍ ÖÌ ÈÍÅÔÏÀ ÉοÐÍÎÌ ÖÒÛ ÈÍÏÅÁÒÛ. ¬ÍÅ Ö¿ÖÒÍŠےÉÔÒÚÀ

‘ØÙ ÈÉÑ ¿ÚÉÍ ‘¿ÚÔÍ ÕÀ‘ÉÔŠŒÒÈÉÍÚ×ÉÁ. ¬±ÐÍÕÖÅ ±ÐÐÉÙ ‘ÉпÖÉÙ ÈÍŒÍÕÖÓÑÒÛÑ ÂÖÍ

ÒÍ ÚÓÔÉÙ ÖÒÛ civil law ÂÚÍ ‘ÂÑÒ ÈÉÑ ÛÕÖÉÔÒÄÑ, ÅÐб ÏÅÍ ¿ÚÒÛÑ ÏÅÖÅÊ¿ÔÉÍ ÖÍÙ ÖÉÐÉÛ-

ÖÅÁÉÙ ÈÉÏÅÉÖÁÉÙ ÑÅ ÏÉÔÈÁÕÒÛÑ ÖÒ Úő¿ÑÒ ¿ÈÅÊÒÙ ÏÅÍ ÑÅ ÅÑÖ͑ÉÖؒÁÕÒÛÑ ‘É hard law

ÏÅÍ soft law ÖÅ ÕÄËÚÔÒÑÅ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÅ ÉÖÅÍÔÍÏÒÄ ÈÍÏÅÁÒÛ ÏÅÍ ÉÖÅÍÔÍÏÀÙ ÈÍÅÏÛÆ¿Ô-

ÑÌÕÌÙ ÏÅÍ ‘±ÐÍÕÖÅ ÉÏÉÁÑÅ ’ÒÛ ËÉÑѱ Ì ÒÍÏÒÑґÍÏÀ ÏÔÁÕÌ.

¥ÑÖÁ ÐÒ͒ÂÑ ÑÅ ’ÍÕÖÓÑÉÍ ÖÌÑ ÏÅÍÑÒÖґÁÅ ÏÅÖ± ’ÔÒÖÁ‘ÌÕÌ ÕÖÒ common law, Ì

Pistor

’ÔÒÖÉÁÑÉÍ ÈÄÒ ‘ÉÖÅÆÐÌÖ¿Ù: ¢ÔÓÖÒÑ, ÏÅÍÑÒÖґÁŠɑÊÅÑÁÜÉÖÅÍ ÅѱÐÒËÅ ‘É ÖÒ ÆÅבÂ

ÉÐÅÕÖÍÏÂÖÌÖÅÙ ÖÒÛ ÈÍÏÅÁÒÛ. £ÖÍÙ ÚÓÔÉ٠’ÒÛ ÖÒ ÉÖÅÍÔÍÏ ÈÁÏÅÍÒ ÕÛËÏÔÒÖÉÁÖÅÍ Å’Â

ÏÅÑÂÑÉÙ ‘±ÐÐÒÑ ÉÑÈÒÖÍÏÒÄ ÈÍÏÅÁÒÛ, ‘’ÒÔÒÄÑ ÖÅ ‘¿ÔÌ ÑÅ ÅÑŒÔÒÕÅԑÂÕÒÛÑ ’É-

ÔÍÕÕÂÖÉÔÒ ÖÒÛÙ ÏÅÑÂÑÉÙ ÅÛÖÒÄÙ ÕÖÍÙ ÅѱËÏÉÙ ÖÒÛÙ, Õۑ‘ÉÖ¿ÚÒÑÖÅÙ ¿ÖÕÍ ÕÉ ‘ÍÅ ÉÎÉÐÍ-

ÏÖÍÏÀ ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ. žÉÄÖÉÔÒÑ, Ì ÏÅÍÑÒÖґÁÅ ÉÁÑÅÍ ÕÛÚÑÂÖÉÔÌ ÕÖÍÙ ÚÓÔÉÙ ‘É ÍÈÍÒÏÅÖÅ-

ÕÏÉÛÅՑ¿ÑÒ ÈÁÏÅÍÒ (ÚÓÔÉÙ «’ÔÒ¿ÐÉÛÕÌÙ») ’ÅÔ± ÕÖÍÙ ÚÓÔÉÙ «ÉÍÕÅËØËÀÙ» ÈÍÏÅÁÒÛ.

³Í ÖÉÐÉÛÖÅÁÉÙ ¿ÚÒÛÑ ‘ÍÏÔÂÖÉÔÌ Ö±ÕÌ ËÍÅ ÏÅÍÑÒÖґÁÅ, ÅÊÒÄ ÅÛÖ ’ÒÛ ÏÛÔÁØ٠ϱÑÒÛÑ

ÉÁÑÅÍ ÑŠŒґ͑ÒÄÑÖÅÍ ÖÒ ÈÁÏÅÍÒ ÖØÑ ÈÍÏÅÍҒÅÔÅËØËÓÑ ÚØÔÓÑ. žÍŒÍÕÖÓÑÉÖÅÍ ‘±-

ÐÍÕÖŠŒ ɑ’ÉÍÔÍÏ¿Ù ’ÅÔÅÖÌÔÀÕÉÍÙ ÂÖÍ ÉÑÓ ÒÍ ÚÓÔÉÙ ’ÔÒ¿ÐÉÛÕÌÙ ÅÑÅÑÉÓÑÒÛÑ ÖÒ

ÉÖÅÍÔÍÏ ÖÒÛÙ ÈÁÏÅÍÒ ÏÅÖ± ‘¿ÕÒ ÂÔÒ Ï±×É 9 ¿ÖÌ, ÒÍ ÚÓÔÉ٠ےÒÈÒÚÀÙ ÖÒ Ï±ÑÒÛÑ Ï±×É 15.

£ÛÑɒÓÙ ’ÔÒƱÈÍՑŠ¿ÚÒÛÑ ÒÍ ÚÓÔÉÙ ’ÒÛ ’ÅÔ±ËÒÛÑ ÈÁÏÅÍÒ ‘É ÉÑÈÒÖÍÏ ÚÅÔÅÏÖÀÔÅ.

§ÈÓ ×Å ‘’ÒÔÒÄÕÉ ÑÅ ’ÔÒÕ׿ÕÉÍ ÏÅÑÉÁ٠ϱÖÍ ËÍÅ ÖÌ È͒ÐÀ ÐÉÍÖÒÛÔËÁÅ ÖØÑ ÉÑØÕÍÅ-

ÏÒÄ ÈÍÏÅÁÒÛ ÕÖÒ ÉÖÅÍÔÍÏ ÈÁÏÅÍÒ: ¥’Â ÖÌ ‘ÍÅ ‘ÉÔͱ ÒÍ ÒÈÌËÁÉÙ ÆÉÐÖÍÓÑÒÛÑ ÖÒ ËÉÑÍ-

Ï ɒÁ’ÉÈÒ ÖØÑ É×ÑÍÏÓÑ ÈÍÏÅÁØÑ ‘É ƱÕÌ ÖÅ ’ÔÂÖےŠÖØÑ ’ÍÒ ’ÔÒÌˑ¿ÑØÑ ÏÔÅ-

ÖÓÑ (’.Ú. ÖÌÙ ¥ËËÐÁÅÙ À ÖÌÙ ÉԑÅÑÁÅÙ), ×Å ‘’ÒÔÒÄÕÉ ‘±ÐÍÕÖÅ ÏÅÑÉÁÙ ÑÅ ‘ÍÐÀÕÉÍ

ËÍÅ free riding ÖØÑ É×ÑÍÏÓÑ ÈÍÏÅÁØÑ ’±ÑØ ÕÖÅ ’ÔÂÖےŠÏÅÍÑÒÖґÁÅÙ ÖØÑ ’ÍÒ ’ÔÒ-

Ìˑ¿ÑØÑ, Œ ÖÌÑ ±ÐÐÌ Â‘ØÙ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÉÛÑÒÛÚÁÕÒÛÑ ÖÌÑ É×ÑÍÏÀ ’ÔÒՒ±×ÉÍÅ ÅÑÅ-

Ñ¿ØÕÌÙ. žÉÑ ÉÁÑÅÍ ÖÛÚÅÁÒ ÂÖÍ ÖÅ ÖÉÐÉÛÖÅÁÅ 50 ÚÔÂÑÍÅ Ì ‘ÂÑÌ Õ̑ÅÑÖÍÏÀ ’ÔÒՒ±-

×ÉÍÅ ÅÑÅƱבÍÕÌÙ ÖÒÛ Ï.Ñ. 2190/1920 ÀÖÅÑ Ò ² 3604/2007, ÕÚÉÈÂÑ ÈÉ ÂÐÉÙ ÒÍ

ےÂÐÒ͒ÉÙ ÖÔҒҒÒÍÀÕÉÍÙ ÅÊÒÔÒÄÕÅÑ Õۑ‘ÂÔÊØÕÌ ‘É ÒÈÌËÁÉÙ. ŸÅ ‘’ÒÔÒÄÕÉ ‘±-

ÐÍÕÖŠϱ’ÒÍÒÙ ÑŠőÊÍÕÆÌÖÀÕÉÍ ÖÒ ÅÑ ÒÍ ³ÈÌËÁÉÙ ’ÔÒÕÊ¿ÔÒÛÑ ÏÅÑ ÖÒ ÏÅÐÄÖÉÔÒ ÈÛ-

ÑÅÖÂÑ Å’ÒÖ¿ÐÉՑŠÕÖÒ ÉÖÅÍÔÍÏ ÈÁÏÅÍÒ. £ÛËÏÔÁÑÒÑÖÅÙ ÖÒ Å‘ÉÔÍÏÅÑÍÏ ‘É ÖÒ ÉÑØÕÍÅ-

13. ªÈÁØÙ

La Porta/Lopez de Silanes/Shleifer/Vishny

, Legal determinants of external finance, Jour-

nal of Finance, 1997, 1131 ɒ. ÏÅÍ ±ÐÐÉÙ ‘ÉÖÅËÉÑ¿ÕÖÉÔÉÙ ‘ÉпÖÉÙ.