Previous Page  7 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 20 Next Page
Page Background

7

ž£°¦£³¯¨£®¡

ž°¯œ¯™¯Ÿ

............................................................................................. 5

I. £¦Ÿ¯š¥¨¡

[1]

µÍÒ׍Π® ÇÉÁ ÎÍÒ¾ÒÈÒÅÕ ŒÈ ËÅÐÄÎÑË΍ÉËÎÀ ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁ

........ 15

[2]

žÁÐÁËÐÒÈÑÈ Æ¾ÐÎ× ÑÅ Ò½ÒÌÎ ËÒ¼ÑÈÕ

....................................... 19

[3]

©ÎÐÎÌÎÇÉË»Õ ×ÎÖÐÅÏÑÅÉÕ ÎŒ¾ÐÐ×ӌÈÕ ÎÉËÎÄΌÉ˼Õ

ÅÒÁÉÐŽÁÕ

....................................................................................... 23

[4]

£ÉÑÒÐÎƼ ÁÐÁËÐÁÒÈÓ»ÍÒÎÕ Æ¾ÐÎ× ÅÉÑÎļŒÁÒÎÕ

................. 26

[5]

žÁÐÎÖ¼ ËÁÌÌÉÒÅÖÍÉËÏÍ ×ÈÐÅÑÉÏÍ ÑÒÈÍ £ÌÌÄÁ Á¾ ׍¼ËÎÎ

££

................................................................................................... 28

[6]

žÐÎÑÄÉÎÐÉь¾Õ ÁÎÒÅ̻ьÁÒÎÕ ÎÉËÎÄΌÉË¼Õ ÅÒÁÉÐŽÁÕ ŒÅ

ÁÌÎÇÐÁÆÉËÂÉÂ̽Á

.................................................................... 31

[7]

±Ð΍΍ÎÉÈÒÉ˼ ļÌÔÑÈ ÇÉÁ ËÌ×ÃÈ ÒÅˌÈнÔÍ ËÁÉ

ōÁÍÁÆÎÐ ØȌÉÕ, ÑÅ »ÒÎÕ ÐÉÍ ÒÎ 2013

.................................. 33

[8]

©¾ÐÎÕ ÎÌ×ÒÅÌŽÁÕ ÑÅ ÉѽÍÁ Á×ÒÎÅÊ׍ÈÐÅÒÎÀŒÅÍÎ×

ËÁÒÁÌÀŒÁÒÎÕ

................................................................................. 36

[9]

£ÉѾÄȌÁ Á¾ «ŒÌÎËËÉ» ËÁÉ Æ¾ÐÎÕ ŒÉÑÓÔÒ¼Õ ÅÐÇÁѽÁÕ

.... 37

[10]

±Åˌ¼ÐÉÎ ÁÇÎÐÕ ÁŒÎÉÂÁ½Î× ËÅÆÁÌÁ½Î×

.................................... 39

[11]

žÐ¾ÇÐÁŒŒÁ ¯¡£š 25-66 ÅÒÏÍ

.................................................... 40

[12]

¡ÇÐÎÒÉËν Ñ×ÍÅÒÁÉÐÉьν

.............................................................. 42

[13]

M½ÑÓÔÑÈ ÄÉÁŒÅÐÉьÒÔÍ ÑÅ ÐÁËÒÎÐŽΠÒÎ×ÐÉьÎÀ

ÖÏÐÁÕ ÅËÒ¾Õ ££

.............................................................................. 45

[14]

±ÅˌÁÐÒ¼ ÄÁÍÈ ËÁÒνËÎ× ÅÊÔÒÅÐÉËÎÀ

.................................... 48

[15]

¤ÈŒÉ»Õ - ÁÀÊÈÑÈ ËÅÆÁÌÁ½Î× - ÁÎÓŌÁÒÉË

............................... 50

[16]

©ÎÐÎÌÎǽÁ ËÁÉ ÍÁ×ÒÉË»Õ ÅÒÁÉÐŽÅÕ

............................................... 52

[17]

£ÉÑÆÎÐ»Õ ¯¡££ ŒÅÒ¾ÖÔÍ - ŒÅÌÏÍ šŸ, Î× ËÁÒÁÂÌÌÎÍÒÁÉ

Á¾ ÒÈÍ ÅÒÁÉÐŽÁ

........................................................................... 53

[18]

µËÒÔÑÈ ÁŒÎÉÂÏÍ ÄÉÁÖÅÉÐÉÑÒ¼ ŒÅ ÁÌÎÇÐÁÆÉËÂÉÂ̽Á

............ 55

[19]

š¼ÌÔÑÈ ÒÅˌÁÐÒÎÀ ÅÉÑÎļŒÁÒÎÕ

................................................. 58