Previous Page  9 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 20 Next Page
Page Background

ž£°¦£³¯¨£®¡

9

[44]

£ÊÔÌÎÇÉÑÒÉËÁÐÖŽÁ ÆÎÐÎÌÎÇÉË¼Õ ÂÑÈÕ ËÁÉ

׍ÎÌÎÇÉь¾Õ ƾÐÎ×

................................................................... 113

[45]

žÐÁËÒÉ˼ ÅÆÁЌÎǼ £œž ËÁÉ ÌÎÇÉÑÒÉ˾ ÑÖ»ÄÉÎ £™œŸ

............. 115

[46]

±ÉŒÎ̾ÇÉÎ ÁÇÎÐÕ Á¾ ÏÌÈÑÈ ÅÌÁ½Î×

..................................... 118

[47]

³Ð¾ÍÎÕ »ËÄÎÑÈÕ ÒɌÎÌÎǽÎ× ÑÅ ÑÖ»ÑÈ ŒÅ ÒÈÍ ÁÐÖ¼

ÒÎ× ÄÅÄÎ×ÌÅ׌»ÍÎ×

.................................................................... 121

[48]

¤ÈŒ½Á ÁÎŒÅ½ÔÑÈÕ ÁÎÓŌÒÔÍ ÑÅ ÁÌÎÇÐÁÆÉËÂÉÂ̽Á

....... 124

[49]

£ËÒÔÒÉËËÎ׍¾ÍÉÁ ÅÒÁÉÐŽÁÕ ÐÎÏÓÈÑÈÕ Ô̼ÑÅÔÍ

......... 126

[50]

¡ÁÌÌÁǼ ÎÐÉь»ÍÔÍ ËÁÒÈÇÎÐÉÏÍ ÎÍÒÎÒ¼ÒÔÍ ŒÅ

ÁÌÎÇÐÁÆÉËÂÉÂ̽Á Á¾ ÒÈÍ Ò¼ÐÈÑÈ ÂÉÂ̽Î× ÁÎÇÐÁÆÏÍ

ËÁÉ ÒÈ ÑÀÍÒÁÊÈ ÁÎÇÐÁƼÕ

......................................................... 129

[51]

žÇÉÎ, ÁÇÎм »ÊÎÄÎ

................................................................. 132

[52]

£ÉľÒÈÑÈ ÄÁÁÍÏÍ

.................................................................... 134

[53]

©ÀÐÁ ÁÇÐÎÒÉËÏÍ ÐÎÙ¾ÍÒÔÍ

...................................................... 138

[54]

šÉÁÇÐÁƼ Ò¾ËÔÍ Á¾ ÒЍÅØÁ ÑÅ ¡£

........................................ 139

[55]

¦ÑÎØÀÇÉÎ §ÁÓÎÌÉËÎÀ-¡ÍÁÌ×ÒÉËÏÍ

.............................................. 141

[56]

µËÄÎÑÈ ÒɌÎÌÎǽÎ× ÇÉÁ ÄÔÐÅÍ ÄÉÓÅÑÈ

................................. 143

[57]

ŸÖÅÒÉˌŠ±ž²-š¡, Á×ÒÎÒɌÎ̾ÇÉÎ Î× ÅËĽÄÅÉ

ÅÌÁÉÎÒÐÉÂŽÎ

................................................................................ 145

[58]

³Ð¼ÑÈ ÌÎÇÉÑÒÉËÎÀ ÑÖÅĽÎ×

........................................................ 147

[59]

šÉÎÐÇÍÔÑÈ ÅËļÌÔÑÈÕ ÑÅ ÒнÒÎ ÖÏÐÎ

.................................. 149

[60]

¨ÅÒÁÒÐ΍¼ Á¾ ÄɍÌÎÇÐÁÆÉËÑÅ ÁÌÎÇÐÁÆÉË¢ÉÂ̽Á

........ 151

[61]

¯ÉËÎÍΌÉË»Õ ËÁÒÑÒÁÑÈÕ ÁÇÐÎÒÉËÎÀ Ñ×ÍÅÒÁÉÐÉьÎÀ

ÂÑÅÉ £.œ.ž.

................................................................................. 154

[62]

šÉÅÍ»ÐÇÅÉÁ Æ×ÑÉË¼Õ ÁÎÇÐÁƼÕ

................................................ 157

[63]

µËÄÎÑÈ ÁÐÁÑÒÁÒÉËÏÍ Á¾ ÅÌÁÉÎÒÐÉÂŽÎ

.................................. 159

[64]

§ÁÒÅÄÆÉÑÈ ËÒÉнÎ× ËÁÉ ÆÎÐÎÌÎÇÉ˼ ÁÍÒɌÅÒύÉÑÈ

................ 161

[65]

œÎÇÉÑÒÉË¾Õ ÖÅÉÐÉь¾Õ ÅÌÁÒÒԌÁÒÉËÏÍ ÁÎÓŌÒÔÍ

................. 163

[66]

±ÉŒÎ̾ÇÉÎ ÏÌÈÑÈÕ ¼ ±ÉŒÎ̾ÇÉÎ ÁÐÎÖ¼Õ ×ÈÐÅÑÉÏÍ

............ 165

[67]

§ÁÒÑÒÁÑÈ ÁÎÒÅÌÅьÒÔÍ ÖмÑÈÕ ÇÉÁ ÒÉÕ ÎÌÀ ŒÉËлÕ

ÎÍÒ¾ÒÈÒÅÕ ÑÀŒÆÔÍÁ ŒÅ ÒÁ £.œ.ž.

............................................. 168

[68]

§ÁÒÁÖÏÐÉÑÈ ÑÅ ÁÌÎÇÐÁÆÉ˾ ÂÉÂ̽ΠÌÎÇÁÐÉÁьÎÀ

ÈÌÅËÒÐÉËÎÀ ÐÅÀŒÁÒÎÕ, ÒÈÌōÉËÎÉÍÔÍÉÏÍ Ë.̍.

......................... 171