Previous Page  11 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 28 Next Page
Page Background

XI

¸Ô×ÔÒ 65 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÅÑÖÅËØËÀ, ’ÅÔ¿‘ÆÅÕÌ, ÅÑÅÏҒÀ

. . . . . . . . . . . .

62

¸Ô×ÔÒ 66 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÅÑÅÏÒÁÑØÕÌ ÈÁÏÌÙ ÏÅÍ ËÍÅ ÅÑÅÏҒÀ

. . . . . . . .

63

¸Ô×ÔÒ 67 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ’ÅÔɑ’Á’ÖÒÛÕÅ ÅËØËÀ ’ÒÛ ÅÊÒÔ±

ÕÉ ÖÂÏÒÛÙ Ï.В.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

¸Ô×ÔÒ 68 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÖÌ ÕÄÑÖÅÎÌ ’ÔÒÖ±ÕÉØÑ ÏÅÖ±

ÖÌÑ ’ÔÓÖÌ ÕÛÜÀÖÌÕÌ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

¸Ô×ÔÒ 69 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÖÌ ÕÄÑÖÅÎÌ ’ÔÒÖ±ÕÉØÑ ÉÑӒÍÒÑ

ÖÒÛ ÈÉÛÖÉÔÒƱבÍÒÛ ÈÍÏÅÕÖÌÔÁÒÛ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

¸Ô×ÔÒ 70 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÖÌ ÕÄÑÖÅÎÌ ÅÁÖÌÕÌÙ ÅÕÊÅÐÍÕÖÍÏÓÑ

‘¿ÖÔØÑ ÑґÀÙ, ËÍÅ ÅËØËÀ ÐÒËÒÈÒÕÁÅÙ ÏÅÍ ÅÁÖÌÕÌ

ÈÍÅÍÖÌÕÁÅÙ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

¸Ô×ÔÒ 71 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÕۑÆÍÆÅՑ ÏÅÖ± ÖÌ ÈͱÔÏÉÍÅ ÈÁÏÌÙ À

‘¿ÕØ ÉÎØÈÍÏÅÕÖÍÏÀÙ À ÈÍÏÅÕÖÍÏÀ٠ɒÁÐÛÕÌÙ ÖÌÙ

ÈÍÅÊÒÔ±Ù (ÉÎØÈÍÏÅÕÖÍÏÀ ÈÍőÉÕÒбÆÌÕÌ -

ÈÍÏÅÕÖÍÏÀ ‘ÉÕÒбÆÌÕÌ)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65

¸Ô×ÔÒ 72 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÕÄÑÖÅÎÌ É’ÍÖÅËÀÙ ’ÔÒÙ ÉÏÖ¿ÐÉÕÌ

. . . . . . . . . . . . .

65

¸Ô×ÔÒ 73 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ¿ÐÉËÚÒ ÖÁÖÐØÑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

¸Ô×ÔÒ 74 –

¥‘ÒÍÆÀ ÕÖÍÙ ÈÍÏÅÍҒÔÅÎÁÉÙ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

¸Ô×ÔÒ 75 –

¥‘ÒÍÆÀ ÉÔËÅÕÍÓÑ ‘É ’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÒÛÙ ÉÑÖÒÐÉÁÙ

. . . . . . . . . . . .

67

¸Ô×ÔÒ 76 –

¥‘ÒÍÆÀ ÈÍÏÌËÂÔØÑ Å’Â ÏÒÍÑ ÉÑÖÒпÅ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

¸Ô×ÔÒ 77 –

¥‘ÒÍÆÀ ÕÉ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ÅѱÏÐÌÕÌÙ ÉÑÖÒÐÀÙ

. . . . . . . . . . . . . . .

67

¸Ô×ÔÒ 78 –

¥‘ÒÍÆÀ ÕÉ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ‘Ì ÉÏÖ¿ÐÉÕÌÙ ÉÑÖÒÐÀÙ

. . . . . . . . . . . . .

68

¸Ô×ÔÒ 79 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÉÑÖÒÐÀ ’ÒÛ ÈÉÑ ’ÉÔÅÖÓ×ÌÏÉ

ÉÎÅÍÖÁÅÙ ÅÑØÖ¿ÔÅÙ ÆÁÅÙ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

68

¸Ô×ÔÒ 80 –

¥‘ÒÍÆÀ ËÍÅ ÕÄÑÖÅÎÌ ÉËËÔ±ÊÒÛ Å’Â ÈÍÏÌËÂÔÒ

. . . . . . . . . . . .

68

¸Ô×ÔÒ 81 –

¥‘ÒÍÆÀ ÈÍÏÌËÂÔÒÛ ËÍÅ ÅÛÖҒÔÂÕØ’Ì Û’ÉԱՒÍÕÌ

’ÔÒÕؒÍÏÓÑ ÖÒÛ Û’Ò׿ÕÉØÑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

¸Ô×ÔÒ 82 –

¢ÅÔÒÚÀ ےÌÔÉÕÍÓÑ ÈØÔÉ±Ñ À ‘É ‘ÉÍؑ¿ÑÌ Å‘ÒÍÆÀ

. . . .

69

¸Ô×ÔÒ 83 –

žÉՑÉÛÖÍÏÂÖÌÖÅ ÉÏÏÅ×±ÔÍÕÌÙ ÉÎÂÈØÑ ÏÅÍ

ÈÍÏÌËÒÔÍÏÀ٠őÒÍÆÀÙ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

¸Ô×ÔÒ 84 –

žÍÏÅÕÖÍÏÀ ÉÏÏÅ×±ÔÍÕÌ ÉÎÂÈØÑ ÏÅÍ ÈÍÏÌËÒÔÍÏÀÙ

őÒÍÆÀÙ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70