Previous Page  6 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 28 Next Page
Page Background

VI

ÈÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ, ÕÖÌÑ Å’ÒÑґÀ ÖÒÛ ÈÍÏÅÁÒÛ ÏÅÍ ÉÑÖ¿ÐÉÍ ÕÖÌÑ Å’ÔÂÕÏҒÖÌ ÉÊÅÔ-

‘ÒËÀ ÖÌÙ ÅÔÚÀÙ ÖÒÛ ÏÔ±ÖÒÛÙ ÈÍÏÅÁÒÛ. © ŒÒÕÖÒÐÀ ÅÛÖÀ ÕÛÑÈ¿ÉÖÅÍ ‘É ÖÌÑ ’ÔÒ-

ÕÖÅÕÁÅ ÖØÑ ×ɑÉÐÍØÈÓÑ ÈÍÏÅÍؑ±ÖØÑ, ÖØÑ È̑ÒÏÔÅÖÍÏÓÑ ×ÉՑÓÑ ÏÅÍ ÏÅÖ’

ÉÎÒÚÀÑ ÖÌÙ žÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ ¿ÑÅÑÖÍ É’É‘Æ±ÕÉØÑ ÖÌÙ ÉÏÖÉÐÉÕÖÍÏÀÙ ÉÎÒÛÕÁÅÙ À ±Ð-

ÐØÑ ×ÉՑÍÏÓÑ À ÉÎØ×ÉՑÍÏÓÑ ’ÅÔÅËÂÑÖØÑ.

³ ÏÅÖ± ÖÅ ÅÑØÖ¿ÔØ ÑґÒ×ÉÖÍÏÂÙ ÏÅÍ ÈÉÒÑÖÒÐÒËÍÏÂÙ ’ÔÒÕÈÍÒÔÍՑÂÙ ÖÌ٠ŒÒ-

ÕÖÒÐÀÙ ÖÒÛ ÈÍÏÌËÂÔÒÛ ÉÁÑÅÍ Å’ÒÐÄÖØÙ ÉÑÅԑÒÑÍՑ¿ÑÒÙ ‘É ÖÒ ËÔ±‘‘Å ÏÅÍ

ÍÈÁØÙ ÖÒ ’ÑÉđŠÖØÑ ÏÅÑÂÑØÑ ËÍÅ ÖÌÑ ¿ÑÑÒ‘Ì ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖØÑ ÈÍÏÅÍؑ±ÖØÑ

ÏÅÍ ÖØÑ ÕۑÊÉÔÂÑÖØÑ ÖÒÛ ÉÑÈÍÅÊÉÔґ¿ÑÒÛ. µÒ ±Ô×ÔÒ 20 ’ÅÔ. 1 £ÛÑÖ. ÉÏ-

ÊÔ±ÜÉÍ ÅÛÖÀÑ ÅÏÔÍÆÓÙ ÖÌÑ É’ÍÐÒËÀ: © ŒÒÑґÀ ÖÌÙ ÈÍÏÅÕÖÍÏÀÙ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅÙ

ÕÛÑÈ¿ÉÖÅÍ ÅÑŒÂՒÅÕÖÅ ‘É ¿ÑÅ ×ɑÉÐÍÓÈÉÙ ÅÖґÍÏ ÈÍÏÅÁؑÅ, ÖÒ Ò’ÒÁÒ ÉÁÑÅÍ

ÉÑÖÅˑ¿ÑÒ ÕÉ ¿ÑÅ ÅÑ×ÔؒÒÏÉÑÖÔÍÏ ÕÄÕÖ̑ŠÏÅÑÂÑØÑ ÈÍÏÅÁÒÛ. µÂÕÒ Ì ÈÍÅ-

ÖĒØÕÌ ÂÕÒ ÏÅÍ Ì ratio ÖÒÛ ÉÑÐÂËØ ×ɑÉÐÍÓÈÒÛÙ ÏÅÑÂÑÅ ÏÅ×ÍÕÖÒÄÑ ÊÅÑÉÔÀ

ÖÌÑ É’ÍÐÒËÀ ÖÒÛ ÕÛÑÖÅÏÖÍÏÒÄ ÑґÒ׿ÖÌ:

Ì žÍÏÅÍÒÕÄÑÌ ÈÉÑ ÕÛÑÍÕÖ± ÅÛÖÒÕÏҒÂ,

ÅÐб ‘¿ÕÒ - ÉÔËÅÐÉÁÒ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅÙ ÖØÑ ÈÍÏÅÍؑ±ÖØÑ ÏÅÍ ÖØÑ ¿ÑÑґØÑ ÕۑÊÉÔÂÑÖØÑ

ÖØÑ ÏÒÍÑØÑÓÑ ÖÌÙ ¿ÑÑґÌÙ Ö±ÎÌÙ.

£ÖÒ ’ÐÅÁÕÍÒ ÖÒÛ ÅÑØÖ¿ÔØ ÕÛÕÖÀ‘ÅÖÒÙ (ÏÅÑÂÑØÑ), Ò ÈÍÏÌËÂÔÒÙ ÒÊÉÁÐÉÍ ÑÅ

ÉϒÐÌÔÓÑÉÍ ÖÅ ÏÅ×ÀÏÒÑÖ± ÖÒÛ ÏÅÖ± ÖÔ’Ò, Ò Ò’ÒÁÒÙ ÑÅ ’ÔÒ±ËÉÍ ÖÒÛÙ ’ÔÒ-

ÅÑÅÊÉÔ׿ÑÖÉÙ ÕÛÑÖÅˑÅÖÍÏÒÄÙ ÕÏҒÒÄÙ ÏÅÍ ÍÈÁØÙ ÖÌÑ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖØÑ ×ɑÉ-

ÐÍØÈÓÑ ÈÍÏÅÍؑ±ÖØÑ.

¸ÐÐØÕÖÉ ‘É ÈÉÈґ¿ÑÒ ÖÒ ËÉËÒÑÂÙ ÂÖÍ Ì ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖØÑ ÈÍ-

ÏÅÍؑ±ÖØÑ ÅÛÖÀ ÏÅך ÉÅÛÖÀ ŒÒÖÉÐÉÁ ‘ÁÅ ÏÔÁÕÍ‘Ì ’ÖÛÚÀ ÖÒÛ È̑ÂÕÍÒÛ ÕۑʿÔÒ-

ÑÖÒÙ, ×Å ’Ô¿’ÉÍ Ò ÉԑÌÑÉÛÖÀÙ ÖÒÛ ÈÍÏÅÁÒÛ ÑŠɒÍÈÉÍÏÑÄÉÍ ÉÎÅÍÔÉÖÍÏÀ ’ÔÒÕÒÚÀ ÏÅÍ

ÍÈÍÅÁÖÉÔÌ ÅÛÖÒÕÛËÏÔ±ÖÌÕÌ, ÂÖÅÑ ÅÑÖÍÖ±ÕÕÉÍ ÖÒ ÖÉÐÉÛÖÅÁÒ, ’ÔÒÏÉ͑¿ÑÒÛ ÑÅ ÈÍÏÅÍÒÐÒ-

ËÀÕÉÍ ÖÒÑ ’ÉÔÍÒÔÍՑ ÖÌÙ ±ÕÏÌÕÀÙ ÖÒÛÙ

.

³ÐÒÏÐÌÔÓÑÒÑÖÅÙ ÕÖÒ Õ̑ÉÁÒ ÅÛÖÂ, ÅÙ ‘Å٠ɒÍÖÔŒÉÁ Ì ¿ÏÊÔÅÕÌ ÖÌÙ ÉВÁÈÅÙ

ÂÖÍ Ò Ñ¿ÒÙ «ÓÈÍÏÅÙ, ’ØÙ ÉÊÅԑÂÜÉÖÅÍ ÏÅÍ ÍÕÚÄÉÍ ’пÒÑ ‘ÉÖ± ÏÅÍ ÖÍÙ ’ÔÂÕÊÅ-

ÖÉÙ ÖÔҒҒÒÍÀÕÉÍÙ ÖÒÛ, ×Å ÕۑƱÐÉÍ ÕÖÌÑ É’ÍÈÁØÎÌ ÖÒÛ ÅÑØÖ¿ÔØ ×ɑÉÐÍÓÈÒÛÙ

ÕÏҒÒÄ, ’ÔÒÙ ÖÒÑ Ò’ÒÁÒÑ ÕÛÑÈ¿ÉÖÅÍ ±ÔÔÌÏÖÅ ÖÒ ÈÍÏÌËÒÔÍÏ ÐÉÍÖÒÄÔË̑Å.

¥×ÀÑÅ, ³ÏÖÓÆÔÍÒÙ 2016

·ÅÔ±Ðő’ÒÙ ·ÔÛÕÅÑ×±ÏÌÙ

«Å×ÌËÌÖÀÙ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ ¥×ÌÑÓÑ,

žÍÏÌËÂÔÒÙ, ‘¿ÐÒÙ žÍÏÌËÒÔÍÏÒÄ £ÛÐÐÂËÒÛ ¥×ÌÑÓÑ