Previous Page  8 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 28 Next Page
Page Background

VIII

¸Ô×ÔÒ 13 –

žÍ±ÔÏÉÍÅ ÖÌÙ ±ÕÏÌÕÌÙ - ¢ÉÔÍÉÚ‘ÉÑÒ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

¸Ô×ÔÒ 14 –

§ÍÈÍÏÀ ɒÍÖÔҒÀ ɒҒÖÉÁÅÙ ÏÅÖ± ÖÌÑ ±ÕÏÌÕÌ

. . . . . . . . . . . .

11

TMHMA ¦š:

¢´³®¢³Ÿ§£§ª£ ¥£«©£©£ µ°² «¥µ³·°²

µªµ °² ¢¥²§¢ª£µ©¬ª°² µ©£ ¥ ³ž¥¢©£ «¥ª

¥£«³¶¬§²°² žª«©³´°² µ©£ ¥ ³ž¥¢©£

¸Ô×ÔÒ 15 –

§ÍÈÍÏ¿Ù ’ÔÒޒÒ׿ÕÉÍÙ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

¸Ô×ÔÒ 16 –

¬ÂÑÍ‘Ì §’ÍÖÔҒÀ žÒÏ͑ÅÕÁÅÙ §’±ÔÏÉÍÅÙ

. . . . . . . . . . . . . . . .

14

¸Ô×ÔÒ 17 –

žÒÏ͑ÅÕÁÅ §’±ÔÏÉÍÅÙ ÏÅÍ ’ÉÔÍÉÚ‘ÉÑ ÖÌÙ

. . . . . . . . . . . . . .

15

TMHMA š:

¢¥²§ ©²ª³£ žª¥°²ª£¬³£

¶¢³¯©ª°² žª«©³´°²

¸Ô×ÔÒ 18 –

£Û‘‘ÉÖÒÚÀ ÕÖÒ ÈÍÅËØÑÍՑÂ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

¸Ô×ÔÒ 19 –

¬ÒÔÊÀ ÏÅÍ ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ÖÒÛ ÈÍÅËØÑÍՑÒÄ

. . . . . . . . . . . . . . . . .

17

¸Ô×ÔÒ 20 –

§’ÍÖÔҒ¿Ù §ÎÉÖ±ÕÉØÑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

¸Ô×ÔÒ 21 –

žÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ÏÅÍ ‘¿×ÒÈÒÍ ÆÅבÒÐÂËÌÕÌÙ

. . . . . . . . . . . . . . . . . .

19

¸Ô×ÔÒ 22 –

¹ÏÈÒÕÌ ÖØÑ Å’ÒÖÉÐÉՑ±ÖØÑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

«§¥ ¥ª³ š

žª³´ª£¬³£, §¡§ ª¡© «¥ª ¢¥¶£© žª«©³´°²

¸Ô×ÔÒ 23 –

žÍÒÔÍՑÂÙ ÈÍÏÌËÂÔØÑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

¸Ô×ÔÒ 24 –

³ÔÏÒÈÒÕÁÅ - žÀÐØÕÌ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

22

¸Ô×ÔÒ 25 –

¬ÉÖ±×ÉÕÌ - ¢ÅÔÅÁÖÌÕÌ žÍÏÌËÂÔÒÛ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

¸Ô×ÔÒ 26 –

µÀÔÌÕÌ ÆÍÆÐÁÒÛ ÈÍÒÔÍÜґ¿ÑØÑ ÈÍÏÌËÂÔØÑ -

¬ÌÖÔÓÒÛ - ¥ÖґÍÏÒÄ ÊÅÏ¿ÐÒÛ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

¸Ô×ÔÒ 27 –

§’ÅÑÅÈÍÒÔÍՑÂÙ žÍÏÌËÂÔÒÛ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

¸Ô×ÔÒ 28 –

¥Ô‘ÒÈÍÂÖÌÖÉÙ ÈÍÏÌËÂÔÒÛ ÏÅÍ ’ÔÒÅËØËÀ ÖÒÛ

. . . . . . . . . . . . .

26

¸Ô×ÔÒ 29 –

µÅÛÖÂÖÌÖÅ ÈÍÏÌËÂÔÒÛ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

¸Ô×ÔÒ 30 –

¶’ÒÆÒÐÀ ÉÖÀÕÍØÑ ÈÌÐÓÕÉØÑ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

¸Ô×ÔÒ 31 –

¥ÑÅÕÖÒÐÀ ±ÕÏÌÕÌÙ ÖÒÛ ÈÍÏÌËÒÔÍÏÒÄ ÐÉÍÖÒÛÔËÀ‘ÅÖÒÙ

. .

29