Background Image
Previous Page  22 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 22 / 24 Next Page
Page Background

12

H «¥ª²³µ³¬ª¥ £µ³ §µ¥ª´ª«³ žª«¥ª³

‘ÉÁÙ. ¹ÖÕÍ Ê¿ÖÒÙ Ì §ÐбÈÅ ¿ÐÅÆÉ ’ÒÐÄ ÏÅÐÒÄÙ ÆÅבÒÄÙ, ÍÈÁØÙ ÕÖÒ Ö‘À‘Å ÖÌÙ ¿Ï×É-

ÕÌÙ ’ÒÛ ÅÊÒÔ± ÖÌÑ ÁÈÔÛÕÌ É’ÍÚÉÍÔÀÕÉØÑ (“Starting a Business”). ¥ÍÖÁÅ ÖÌÙ ’ÔÒÅ-

ËØËÀÙ ‘ÅÙ ÅÛÖÀÙ ÀÖÅÑ, ÏÅÖ± ÖÌÑ ¿Ï×ÉÕÌ, Ì ×¿Õ’ÍÕÌ ‘ÍÅÙ Ñ¿ÅÙ ÉÖÅÍÔÁÅÙ ‘É ’ÉÔÍÒÔÍ-

Ց¿ÑÌ ÉÛ×ÄÑÌ (ÉÑÑÒÉÁÖÅÍ ÖÌÙ ª«§) ÏÅÍ Ò ‘ÌÈÉÑÍՑÂÙ ÖÒÛ ÏÉÊÅÐÅÁÒÛ ÖÌÙ ÉÖÅÍÔÁÅÙ ÅÛ-

ÖÀÙ ÏÅÍ ÖÌÙ §¢§. §Î±ÐÐÒÛ Ì ª«§ ÅÑÅËÑØÔÁÕ×ÌÏÉ ÕÖÌÑ ¿Ï×ÉÕÌ ØÙ ’ÔÂÖÛ’Ì ÉÖÅÍÔÁÅ

(«standardized company») ËÍÅ ÖÍÙ ÉÐÐÌÑÍÏ¿Ù ¬¬§ (ÕÉ ÅÑÖÍÏÅÖ±ÕÖÅÕÌ ÖÌÙ §¢§).

¬ÒÐÒÑÂÖÍ ÖÅ Ñ¿Å ÅÛÖ± ÉÁÑÅÍ ÉÛÚ±ÔÍÕÖÅ, ÅÊÀÑØ ÕÖÌÑ ÏÔÁÕÌ ÖÒÛ ÏÅ×ÉÑÂÙ ÖÒ ÅÑ ’Ô±Ë-

‘ÅÖÍ ÉÁÑÅÍ ÊÛÕÍÒÐÒËÍÏ ‘ÍÅ ÚÓÔÅ ÑÅ ÅÑ¿ÆÉÍ Å’Â ÖÌ ×¿ÕÌ 147 ÕÖÌ ×¿ÕÌ 36 ÐÂËØ

ÖØÑ ÑґÒ×ÉÖÍÏÓÑ ÅÛÖÓÑ ‘ÉÖÅÆÒÐÓÑ

17

. ¢ÔÒÕؒÍϱ ×Å ¿ÐÉËÅ ÂÖÍ Å’ÅÍÖÒÄÑÖÅÍ ÅÏÂ-

‘Ì ’ÒÐб ÆÀ‘ÅÖÅ ÕÖÌÑ ÉÐÐÌÑÍÏÀ ËÔÅÊÉÍÒÏÔÅÖÁÅ, ’ÔÍÑ ÊÖ±ÕÒÛ‘É ÕÖÒ Ö¿ÐÉÍÒ ÏÅÍ ’ÔÍÑ

ÈÍőÒÔÊØ×ÉÁ ÖÒ ÏÅРÏÅÍ ÉÐÏÛÕÖÍÏ «ÏÐÁ‘Å». ¥Ðб ÕÖÅ ÏÅб Ñ¿Å ÏÅРÉÁÑÅÍ ÑÅ ‘ÌÑ

ËÏÔÍÑͱÜÉÍ ÏÅÑÉÁÙ ÏÅÍ ‘É ÅÛÖ ÖÉÐÉÍÓÑØ ÉÛÚÅÔÍÕÖÓÑÖÅÙ ÕÅÙ.

17. ¦Ð. Doing Business 2014, Economic Profile: Greece, Õ. 19, ÉÍÙ:

www.doingbusiness.org/

data/exploreeconomies/~/media/giawb/doing%20business/documents/profiles/coun-

try/GRC.pdf?ver=2, Õ. 19: «Greece made starting a business easier by introducing a simpler

form of limited liability company and abolishing the minimum capital requirement for such

companies».