Background Image
Previous Page  7 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 40 Next Page
Page Background

VII

ŏŐŎŊŎŃŎő

ņ ńůŞŦŬŜŞ ¨ŦŧŞŮůŦŧŹũ ŋŢŨŢůŹũ (ń¨ŋ) ŢŜũŞŦ ŚũŞŭ ޛŦŮůŤ—ūũŦŧŷŭ űūŬŚŞŭ, ›ūŰ ŨŢŦůūŰŬ-

ŠŢŜ Ş›ŷ ůū 1983 —Ţ ůŤ ũū—Ŧŧś —ūŬűś ůūŰ ŮŴ—ŞůŢŜūŰ, —Ţ —ŚŨŤ ůŤŭ ŞũŹůŞůūŰŭ ŧŞŦ ŞũŹ-

ůŢŬūŰŭ šŦŧŞŮůŦŧūŸŭ ŨŢŦůūŰŬŠūŸŭ ŧŞŦ ŧŞťŤŠŤůŚŭ ũū—ŦŧŹũ —ŞťŤ—řůŴũ ůŴũ ŏŞũޛŦŮůŤ-

—ŜŴũ ůŤŭ ŕŹŬŞŭ.

ňšŬŸťŤŧŢ —Ţ ůŤũ ›ŬŴůūşūŰŨŜŞ —ŦŞŭ ŨŞ—›Ŭśŭ ŠŢũŦřŭ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŨŢŦůūŰŬŠŹũ ŧŞŦ ŧŞťŤ-

ŠŤůŹũ ›ŞũޛŦŮůŤ—ŜūŰ —Ţ ŮůŷŲū ůŤũ ŞũŞşřť—ŦŮŤ ŧŞŦ ůŤ şŢŨůŜŴŮŤ ůūŰ ŚŬŠūŰ ůŤŭ šŦŧŞŦ-

ūŮŸũŤŭ ŧŞŦ ůŤ ŮůŢŬŚŴŮŤ ůŤŭ ŞŪŦū›ŦŮůŜŞŭ ůŤŭ ŮůŤ ŮŰũŢŜšŤŮŤ ůŴũ ›ūŨŦůŹũ.

ʼnŞůŞŮůŞůŦŧŷŭ Ůŧū›ŷŭ ůŤŭ ń¨ŋ ŢŜũŞŦ ū Ţũůū›Ŧٗŷŭ ůŴũ ›ŬūşŨŤ—řůŴũ ůŤŭ ¨ŦŧŞŦūŮŸ-

ũŤŭ ŧŞŦ ŮůŤ ŮŰũŚŲŢŦŞ Ť šŦŞůŸ›ŴŮŤ ޛŦŮůŤ—ūũŦŧř šŷŧŦ—Ŵũ ŧŞŦ ›ŬŞŧůŦŧř ŢűŞŬ—ŷŮŦ—Ŵũ

ŮůŤũ ŢŨŨŤũŦŧś ›ŬŞŠ—ŞůŦŧŷůŤůŞ ŨŸŮŢŴũ, ›ŬūŧŢŦ—ŚũūŰ ũŞ šŦŞŮűŞŨŦŮůŢŜ Ť ŢŸŬŰť—Ť ŨŢŦ-

ůūŰŬŠŜŞ ůŤŭ ¨ŦŧŞŦūŮŸũŤŭ ŧŞŦ ũŞ şŢŨůŦŴťūŸũ ūŦ ŮŰũťśŧŢŭ Ş›ūũū—śŭ ůŤŭ. őůŤũ ۛŢŬůŬŦ-

ŞŧūũůŞŢůś ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůŤŭ Ť ń¨ŋ, ›ŚŬŞ Ş›ŷ ůŦŭ ůŞŧůŦŧŚŭ ŮŰũŢšŬŦřŮŢŦŭ ůŤŭ (ŞŬŲŦŧř šŢ-

ŧŞ›Ţũťś—ŢŬŢŭ ŧŞŦ śšŤ —ŤũŦŞŜŢŭ), šŦūŬŠřũŴŮŢ —Ţ ޛŦůŰŲŜŞ ŞŬŧŢůř ŮŰũŚšŬŦŞ ŧŞŦ šŦŞůŸ-

›ŴŮŢ ›ūŬŜٗŞůŞ ŧŞŦ ŢŸŮůūŲŢŭ ›ŬūůřŮŢŦŭ ŠŦŞ ůŤũ ޛŜŨŰŮŤ ›ŬūşŨŤ—řůŴũ ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸ-

ũŤŭ, ›ūŨŨŚŭ Ş›ŷ ůŦŭ ū›ūŜŢŭ ŰŦūťŢůśťŤŧŞũ Ş›ŷ ůŤũ ›ūŨŦůŢŜŞ.

ńŜũŞŦ ŨūŦ›ŷũ ŢŰũŷŤůū ŷůŦ Ť ń¨ŋ šŢũ ťŞ —›ūŬūŸŮŢ ũŞ —ŢŜũŢŦ ŞšŦřűūŬŤ, ŞŨŨř ťŞ ŚŮůŬŢ-

űŢ ŚũůūũŞ ůū ŢũšŦŞűŚŬūũ ůŤŭ ŧŞŦ ŮůŤũ ›ŞŬūŸŮŞ ŧŞůřŮůŞŮŤ Ş›ūũū—śŭ ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸ-

ũŤŭ (ŢŦšŦŧř ůŤŭ ›ūŨŦůŦŧśŭ ŧŞŦ ›ūŦũŦŧśŭ), Ť ū›ūŜŞ ›ŞŬř ůŦŭ ›ŬūٛřťŢŦŢŭ ›ūŰ ŧŞůŞşřŨ-

ŨūŰũ ŧŞůř ŧŞũŷũŞ ūŦ šŦŧŞŮůŦŧūŜ ŨŢŦůūŰŬŠūŜ, ޗűŞũŜţŢŦ ŞŬŧŢůř ›ŬūşŨś—ŞůŞ, ŧŰŬŜŴŭ

Ŵŭ ›Ŭūŭ ůū ŲŬŷũū ›ūŰ Ş›ūũŚ—ŢůŞŦ. ńŜũŞŦ ũū—ŜţŴ ŧūŦũś Ť ›Ţ›ūŜťŤŮŤ, ŞŨŨř ŧŞŦ Ť šŦŞ-

›ŜŮůŴŮŤ ŷůŦ Ť ŮŤ—ŢŬŦũś ŧŞůřŮůŞŮŤ šŢũ ޛŦůŬŚ›ŢŦ ŧŞũŚũŞ ŢűŤŮŰŲŞŮ—ŷ, ŞŨŨř Ş›ŞŦ-

ůŢŜ ŢŠŬśŠūŬŮŤ ŧŞŦ ›ŬūŠŬŞ——ŞůŦٗŷ ŠŦŞ ůŞ ŧŞůřŨŨŤŨŞ —ŚůŬŞ ›ūŰ ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŨŤ-

űťūŸũ ŧŞŦ —řŨŦŮůŞ ŢŠŧŞŜŬŴŭ, ŚůŮŦ ŹŮůŢ ũŞ şŢŨůŦŴťūŸũ ŞŦŮťŤůř ūŦ ŮŰũťśŧŢŭ Ş›ūũū-

—śŭ ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ ŧŞŦ ŦšŜŴŭ ũŞ Ţ›ŦٛŢŰŮťŢŜ ū ŲŬŷũūŭ šŦŢŧ›ŢŬŞŜŴŮŤŭ ůŴũ ŢŧŧŬŢ-

—ūŰŮŹũ ۛūťŚŮŢŴũ ŧŞŦ ũŞ ŞũŰųŴťŢŜ Şŧŷ—Ť ›ŢŬŦŮŮŷůŢŬū Ť ›ūŦŷůŤůŞ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ

Ş›ūűřŮŢŴũ. ŒŞ ŞũŞŠŧŞŜŞ ŞŰůř —ŚůŬŞ ŮŰũޛřŠūũůŞŦ ůŤũ ŦŮŲŰŬū›ūŜŤŮŤ ůūŰ ›ŢŬŜ šŦ-

ŧŞŜūŰ ŞŦŮťś—Şůūŭ ůŴũ ›ūŨŦůŹũ, ůŤũ ŞũŸųŴŮŤ ůūŰ šŦŢťũūŸŭ ŧŸŬūŰŭ ůŤŭ ŲŹŬŞŭ —Şŭ Ŵŭ

ŧŬřůūŰŭ šŦŧŞŜūŰ, ŲŴŬŜŭ ũŞ ›ŞŬŞşŨŚ›ŢůŞŦ ŧŞŦ Ť ›ŞŬř—ŢůŬūŭ ůŤŭ ŮۗşūŨśŭ ůūŰŭ ŮůŤũ

ۛūşūśťŤŮŤ ůŤŭ ūŦŧūũū—Ŧŧśŭ Şũř›ůŰŪŤŭ ŮůŤ šŸŮŧūŨŤ —řŨŦŮůŞ ůŴŬŦũś ŮŰŠŧŰŬŜŞ.

ŏŞŬŞŧŦũūŸ—ŢũŤ Ş›ŷ ůūŰŭ ›ŞŬŞ›řũŴ ›ŬūşŨŤ—ŞůŦٗūŸŭ Ť ń¨ŋ ŞũŚŨŞşŢ ůū ŋřŦū ůūŰ

2013 ůŤũ ŰŨū›ūŜŤŮŤ —ŦŞŭ ޛŦŮůŤ—ūũŦŧśŭ —ŢŨŚůŤŭ —Ţ ůūũ ůŜůŨū «

őۗşūŨś ŠŦŞ ůŤũ Ł›ū-

ůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ ¨ŦŧŞŦūŮŸũŤŭ

» —Ţ Ůŧū›ŷ ũŞ ›ŬūŮŢŠŠŜŮŢŦ ůŞ ŲŬŷũŦŞ ›ŬūşŨś—Ş-

ůŞ ůūŰ ŢŨŨŤũŦŧūŸ šŦŧŞŮůŦŧūŸ ŮŰŮůś—Şůūŭ, ›ŬūŧŢŦ—ŚũūŰ ũŞ ŧŞůŞŠŬřųŢŦ ŧŞŦ ũŞ ŞũŞ-

šŢŜŪŢŦ ůŦŭ šŰŮŨŢŦůūŰŬŠŜŢŭ ůūŰ, ŹŮůŢ —Ţ ůŢŧ—ŤŬŦŴ—ŚũŢŭ ޛŦŮůŤ—ūũŦŧř Ş›ŷųŢŦŭ ũŞ ›Ŭū-

ůŢŜũŢŦ ř—ŢŮŞ ŢűŞŬ—ŷŮŦ—Ţŭ şŢŨůŦŹŮŢŦŭ ŧŞŦ ŧŞŜŬŦŢŭ ŨŸŮŢŦŭ.

ņ —ŢŨŚůŤ ŞŰůś šŦŞŬťŬŹũŢůŞŦ ŮŢ ůŬŢŦŭ ŧŰŬŜŴŭ řŪūũŢŭ, ůŤũ ŎŬŠřũŴŮŤ ůūŰ ¨ŦŧŞŮůŦŧūŸ

őŰŮůś—Şůūŭ, ůŤũ ŏūŨŦůŦŧś ¨ŜŧŤ ŧŞŦ ůŤũ ŏūŦũŦŧś ¨ŜŧŤ ŧŞŦ őŴűŬūũŦŮůŦŧŷ őŸŮůŤ—Ş, ŢũŹ