Background Image
Previous Page  8 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 40 Next Page
Page Background

VIII

ŮŢ ŚũŞ ů—ś—Ş ůŤŭ ŞũŞŨŸūũůŞŦ ŧŞŦ ŮŲūŨŦřţūũůŞŦ ŮůŞůŦŮůŦŧř ŧŞŦ ūŦŧūũū—Ŧŧř šŢšū—ŚũŞ.

ņ ›ŬūŮŚŠŠŦŮŤ ůŴũ ťŢ—ŞůŦŧŹũ ŧŞůř šŦŧŞŦŦŧŷ ŧŨřšū ŧŬŜťŤŧŢ ŷůŦ Ş›ūšŜšŢŦ —Ţ ŮŞűśũŢŦŞ

ůŞ ŞũŞŧŸ›ůūũůŞ ›ŬūşŨś—ŞůŞ ŧŞŦ Ť ŞũřŨŰŮŤ ůŴũ ŮůŞůŦŮůŦŧŹũ šŢšū—ŚũŴũ ޛŦšŦŹŧŢŦ

ũŞ Ş›ūůۛŴťūŸũ ůŞ ŮŤ—ŞũůŦŧŷůŢŬŞ ›ŬūşŨś—ŞůŞ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞŭ ůūŰ ŮŰŮůś—Şůūŭ, ŹŮůŢ

ũŞ Ş›ūůŢŨŚŮūŰũ ůŤ şřŮŤ ŮŲŢšŦŞŮ—ūŸ ůŴũ ůŢŨŦŧŹũ ›ŬūůřŮŢŴũ ŞũŞ—ŷŬűŴŮŤŭ ůūŰ šŦ-

ŧŞŦŦŧūŸ ŮŰŮůś—Şůūŭ.

ŃŦŞ ůŤ šŦŢũŚŬŠŢŦŞ ůŤŭ —ŢŨŚůŤŭ Ť ń¨ŋ ŷŬŦŮŢ ůū—ŢřŬŲŢŭ Şũř řŪūũŞ. ŃŦŞ ůŤũ ŎŬŠřũŴŮŤ

ůūŰ ¨ŦŧŞŮůŦŧūŸ őŰŮůś—Şůūŭ ŞŬŲŦŧř ůūũ ŁŬŢū›ŞŠŜůŤ Ţ.ů.

ŔŹůŦū ʼnŞŶ—ŢũřŧŤ

ŧŞŦ ŮůŤ

ŮŰũŚŲŢŦŞ ůūŰŭ ŁŬŢū›ŞŠŜůŢŭ

ŕŬŦŮůŷűūŬū ʼnūٗŜšŤ

ŧŞŦ

ŁŮ›ŞŮŜŞ ŋŞŠŦřŧūŰ,

ŠŦŞ ůŤũ

ŏūŨŦůŦŧś ¨ŜŧŤ ŞŬŲŦŧř ůūũ ŁŬŢū›ŞŠŜůŤ Ţ.ů.

ŋŦŲŞśŨ ŋŞŬŠŞŬŜůŤ

ŧŞŦ ŮůŤ ŮŰũŚŲŢŦŞ ůūũ

ŁŬŢū›ŞŠŜůŤ Ţ.ů.

ňŴřũũŤ ગŤŨūťŹŬŤ

ŧŞŦ ŠŦŞ ůŤũ ŏūŦũŦŧś ¨ŜŧŤ ŧŞŦ ůū őŴűŬūũŦŮůŦ-

ŧŷ őŸŮůŤ—Ş ůūũ ޛ. ŁũůŦ›ŬŷŢšŬū ůūŰ Łŏ

ńŰŬŦ›ŜšŤ ŁũůŴũŜūŰ

ŧŞŦ ůūũ ŏŬŷŢšŬū ńűŢůŹũ

ňŴřũũŤ ŔŦūŬřŧŤ

, ۛŷ ůŤũ ŞŦŠŜšŞ ŧŞŦ ŧŞťūšśŠŤŮŤ ůŴũ ū›ūŜŴũ ŢŬŠřŮůŤŧŞũ ūŦ ŮŰũŢŬ-

ŠřůŢŭ ůŤŭ ŋŢŨŚůŤŭ ŠŦŞ ůŤũ Şũř›ůŰŪŤ ůŴũ ޛŦ—ŚŬūŰŭ ťŢ—ŞůŦŧŹũ.

ŒŤũ ޛŦ—ŚŨŢŦŞ ŧŞŦ ůūũ ŮŰũůūũŦٗŷ ůŴũ ŧŞů’ ŦšŜŞũ ū—řšŴũ ŢŬŠŞŮŜŞŭ ŧŞŦ ůŴũ ŮŲŢůŦŧŹũ

šūŧŦ—ŜŴũ ŞũŚŨŞşŢ ŧŞŦ ŚűŢŬŢ ŢŦŭ ޛŦůŰŲŚŭ ›ŚŬŞŭ Ť

ŏŦŢŬŬŜũŞ ʼnūŬŦŞůū›ūŸŨūŰ

, ¨ŦŧŤŠŷ-

Ŭūŭ, ¨Ŭ. Ōū—Ŧŧśŭ, Ť ū›ūŜŞ ŢŜŲŢ ŧŞŦ ůŤũ ŧŞťŤ—ŢŬŦũś ›ŞŬŞŧūŨūŸťŤŮŤ ůŤŭ ›ŬūŷšūŰ ůŤŭ

ŋŢŨŚůŤŭ ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ůŤŭ ŢŧšŷŮŢŴŭ ůūŰ ŮŲŢůŦŧūŸ ůŷ—ūŰ. ŎŦ

ŁŨŚŪŞũšŬūŭ łŞŬşŚŬŤŭ

ŧŞŦ

łŞŮŜŨŢŦūŭ ŋŞůťŞŜūŰ

ޛŦ—ŢŨśťŤŧŞũ ůŤũ ޛŢŪŢŬŠŞŮŜŞ ůŴũ ŮůŞůŦŮůŦŧŹũ šŢšū—ŚũŴũ ŧŞŦ

ůŤũ ŧŞůřŬůŦŮŤ ůŴũ ›ŦũřŧŴũ ŧŞŦ ŠŬŞűŤ—řůŴũ. ŋŢ ůūũ ޛŦŮůŤ—ūũŦŧŷ ŮŰũůūũŦٗŷ ůūŰ

ŚŬŠūŰ ŞŮŲūŨśťŤŧŢ ū ʼnŞťŤŠŤůśŭ

ŇŢŷšŴŬūŭ ŔūŬůŮřŧŤŭ,

ŢũŹ ůŤũ ůŢŨŦŧś ޛū›ůŢŜŞ

ůŤŭ ŋŢŨŚůŤŭ ŢŜŲŢ ū ޛ. ŁũůŦ›ŬŷŢšŬūŭ ůūŰ Łŏ ŧŞŦ ޛŜů. ŏŬŷŢšŬūŭ ůŤŭ ń¨ŋ

¨Ť—śůŬŦūŭ

ŃūŰŬŠūŰŬřŧŤŭ.

ńŦšŦŧŷůŢŬŞ ŮůŤ ťŢ—ŞůŦŧś ŠŦŞ ůŤũ ŎŬŠřũŴŮŤ ůūŰ ¨ŦŧŞŮůŦŧūŸ őŰŮůś—Şůūŭ ›ŬūŮŢŠŠŜ-

ţūũůŞŦ šŦŢŪūšŦŧř ţŤůś—ŞůŞ, ŷ›Ŵŭ Ť ūŬŠřũŴŮŤ ŧŞŦ šŦūŜŧŤŮŤ ůŴũ šŦŧŞŮůŤŬŜŴũ ŧŞŦ ůŴũ

šŦŧŞŮůŦŧŹũ ۛŤŬŢŮŦŹũ, Ť Ţŧ›ŞŜšŢŰŮŤ, Ť ޛŦŨūŠś, Ť ޛŦťŢŹŬŤŮŤ, ūŦ ۛŤŬŢŮŦŞŧŚŭ —Ţ-

ůŞşūŨŚŭ ŧŞŦ ū ›ŢŦťŞŬŲŦŧŷŭ ŚŨŢŠŲūŭ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŨŢŦůūŰŬŠŹũ, Ť ŧŞůřŮůŞŮŤ ůŴũ šŦ-

ŧŞŮůŦŧŹũ ۛŞŨŨśŨŴũ ŧŞŦ ůŴũ ŨūŦ›Źũ ŮŰũŢŬŠŞůŹũ ůŤŭ ¨ŦŧŞŦūŮŸũŤŭ, ŢũŹ Ůůū ŧŢűř-

ŨŞŦū ŠŦŞ ůŤũ ņŨŢŧůŬūũŦŧś ¨ŦŧŞŦūŮŸũŤ šŜšŢůŞŦ ŦšŦŞŜůŢŬŤ şŞŬŸůŤůŞ ŮůŤũ ŢŦŮŞŠŴŠś ůŤŭ

ŤŨŢŧůŬūũŦŧśŭ ŧŞŦ ůŤ šŦŢŜŮšŰŮŤ ůŤŭ ›ŨŤŬūűūŬŦŧśŭ Ůůū šŦŧŞŮůŦŧŷ ŮŸŮůŤ—Ş.

őůŤũ Şũř›ůŰŪŤ ůŤŭ ŏūŨŦůŦŧśŭ ¨ŜŧŤŭ ›ŞŬūŰŮŦřţūũůŞŦ ŮŲŤ—ŞůŦŧř ūŦ ŮŤ—ŞũůŦŧŷůŢŬŢŭ ũū-

—ūťŢůŦŧŚŭ —ŢůŞŬŬŰť—ŜŮŢŦŭ ůūŰ ʼnŏūŨ¨, —Ţ Ś—űŞŮŤ Ůůū ›ŬūŮűřůŴŭ ›ŬūůŞťŚũ ŮŲŚšŦū

ũŷ—ūŰ ůūŰ ʼnŹšŦŧŞ ŏūŨŦůŦŧśŭ ¨Ŧŧūũū—ŜŞŭ, ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ūŦ ޛŦ›ůŹŮŢŦŭ ůŴũ ŢŧřŮůūůŢ ŞŨ-

ŨŞŠŹũ ŮůŤũ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞŭ ůŴũ šŦŧŞŮůŤŬŜŴũ. ŏŞŬřŨŨŤŨŞ ›Ŭū-

ůŢŜũūũůŞŦ —ŚůŬŞ Ş›ūŮۗűŷŬŤŮŤŭ ůūŰ ŮŰŮůś—Şůūŭ —ŚŮŴ ůŤŭ ŰŦūťŚůŤŮŤŭ ũŚŴũ —ūŬűŹũ

ŚũšŦŧŴũ şūŤťŤ—řůŴũ, ůŤŭ ŢũŜŮŲŰŮŤŭ ůŴũ ŢũŞŨŨŞŧůŦŧŹũ ůŬŷ›Ŵũ ޛŜŨŰŮŤŭ šŦŞűūŬŹũ

ŧŞŦ ůŤŭ —ŢůŞűūŬřŭ šŦŧŞŮůŦŧśŭ ŸŨŤŭ ŮŢ ŢŪŴšŦŧŞŮůŦŧūŸŭ ťŢٗŦŧūŸŭ űūŬŢŜŭ.

ŒŞ ţŤůś—ŞůŞ ůŤŭ ŏūŦũŦŧśŭ ¨ŜŧŤŭ ŧŞŦ ůūŰ őŴűŬūũŦŮůŦŧūŸ őŰŮůś—Şůūŭ šŦŢŬŢŰũŹũůŞŦ ŨŢ-

›ůū—ŢŬŹŭ ŮŢ ůŬŢŦŭ ޛŜ —ŚŬūŰŭ ŢũŷůŤůŢŭ, ›ūŰ ŞũŞűŚŬūũůŞŦ ŮůŞ ŢŠŧŨś—ŞůŞ, ŮůŤ šŦŞšŦ-