Background Image
Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

¬É ɒÍÖÛÚÁÅ ÒÐÒÏÐÌÔÓ×ÌÏÉ ÏÅÍ ÖÒ 5Ò ¢ÅÑÉÐÐÀÑÍÒ £ÛÑ¿ÈÔÍÒ ÖÌÙ ¹ÑØÕÀÙ ‘ÅÙ ‘É

׿‘Å «Innovation Law – žÁÏÅÍÒ & «ÅÍÑÒÖґÁÅ», ÖÒ Ò’ÒÁÒ ’ÔÅˑÅÖҒÒÍÀ×ÌÏÉ ÕÖÌÑ

¥Ô±ÚØÆÅ ÕÖÍÙ 7 ÏÅÍ 8 ÉÆÔÒÛÅÔÁÒÛ 2014. © ’ÔÒÕ¿ÐÉÛÕÌ ‘É˱ÐÒÛ ÅÔÍבÒÄ ÕÛ-

Ñ¿ÈÔØÑ ÏÅÍ, ÍÈÁØÙ, ÒÍ ÛÇÌÐÒÄ É’Í’¿ÈÒÛ ÉÍÕÌËÀÕÉÍÙ ’ÒÛ ¿ÐÅÆÅÑ ÚÓÔŠŒ¿ÈÉÍÎÅÑ

ÂÖÍ Ò ÑґÍÏÂÙ ÏÂՑÒÙ ÖÌÙ ÚÓÔÅÙ ‘ÅÙ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÉÁÑÅÍ ÅÔØËÂÙ ÕÖÒÑ Öґ¿Å ÖÌÙ ÏÅÍÑÒ-

ÖґÁÅÙ, ‘É ’ÒÍÅ ‘ÒÔÊÀ ÏÅÍ ÅÑ É‘ÊÅÑÁÜÉÖÅÍ ÅÛÖÀ ÏÅÍ ÕÉ Â’ÒÍÒ É’Á’ÉÈÒ. ¸ÐÐØÕÖÉ,

ÏÅÖ¿ÕÖÌ ÕÅÊ¿Ù ÂÖÍ ÏÅÍÑÒÖґÁÅ ÚØÔÁÙ ÖÒ ÅÑÅËÏÅÁÒ ÑґÍÏ – ×ÉՑÍÏ ’ÐÅÁÕÍÒ ÈÉÑ

‘’ÒÔÉÁ ÑŠے±ÔÎÉÍ. ½’ØÙ, ɒÁÕÌÙ, ÂÖÍ ÈÉÑ ‘’ÒÔÉÁ ÑŠے±ÔÎÉÍ Åѱ’ÖÛÎÌ, ÖÌÑ Ò’ÒÁÅ

ÖÂÕÒ ’ÒÐÄ ‘É˱ÐÌ ÅѱËÏÌ ¿ÚÉÍ Ì ’ÅÖÔÁÈÅ ‘ÅÙ, ÚØÔÁÙ ÏÅÍÑÒÖґÁÅ.

£É ÅÛÖ ÖÒ ’ÐÅÁÕÍÒ, ÐÒ͒ÂÑ, ɒÍпÎÅ‘É ÖÒ ÊÉÖÍÑ ‘ÅÙ £ÛÑ¿ÈÔÍÒ ÑÅ ÅÑÅÈÉÁÎÉÍ ÅÊÉ-

ÑÂÙ ÂÖÍ ÖÒ ÈÁÏÅÍÒ ‘’ÒÔÉÁ ÏÅÍ ÒÊÉÁÐÉÍ ÑÅ ÏÍÑÉÁÖÅÍ ÏÅÍ ’ÔÒÙ ’ÔÒÒÈÉÛÖÍÏÒÄÙ ÒÔÁÜÒÑÖÉÙ,

ŒÒÖÉÐÓÑÖÅÙ Õđ‘ÅÚÒ Ï±×É ’ÔÒՒ±×ÉÍÅÙ ÉοÐÍÎÌÙ ÏÅÍ ’ÔÒÂÈÒÛ, ÏÅÍ ÅÊÉÖ¿ÔÒÛ ÂÖÍ

Ì ’ÒÐےÂ×ÌÖÌ, ’ØÙ ’ÔÒÅÑÅÊ¿Ô×ÌÏÉ, Åѱ’ÖÛÎÌ ËÍÅ ÖÒÑ ÖÂ’Ò ‘ÅÙ ÉÏ ÖØÑ ’ÔÅˑ±-

ÖØÑ ÈÍ¿ÔÚÉÖÅÍ ÏÅÍ Èͱ ÖÌÙ ÑґÍÏÀÙ ÒÈÒÄ. §ÏÖ͑ÒÄ‘É ÂÖÍ ÏÅÖ± ÖÍÙ ÉÔËÅÕÁÉÙ ÖÒÛ £ÛÑÉ-

ÈÔÁÒÛ, ÏÅÍ ÖÌÑ Åѱ’ÖÛÎÌ ÂÐØÑ ÖØÑ ×ɑÅÖÍÏÓÑ ÉÑÒÖÀÖØÑ, ÏÅÖÅÈÉÁÚ×ÌÏÉ É’ÅÔÏÓÙ

ÂÖÍ ÏÅÍ ÕÖÌ ÚÓÔÅ ‘ÅÙ ÛÊÁÕÖÅÑÖÅÍ ÂÐÉÙ ÉÏÉÁÑÉÙ ÒÍ ÈÛÑÅÖÂÖÌÖÉÙ ’ÒÛ ×ŠɒÍÖÔ¿ÇÒÛÑ

ÖÌÑ ’ÔÒÓ×ÌÕÌ ÖÌÙ ÏÅÍÑÒÖґÁÅÙ, ÅÐб ÏÅÍ ÂÖÍ Û’±ÔÚÒÛÑ ÉÏÉÁÑÉÙ ÒÍ ÛËÍÉÁÙ ÈÛѱ‘ÉÍÙ

’ÒÛ Å’ÅÍÖÒÄÑÖÅÍ ÓÕÖÉ ÑÅ ÉÏÕÛËÚÔÒÑÍÕÖÉÁ ÅÏ‘Š’ÉÔÍÕÕÂÖÉÔÒ ÖÒ ×ÉՑÍÏ ’ÉÔÍƱÐ-

ÐÒÑ. ¬É ÖÒÑ ÂÔÒ, ÈÉ, «ÏÅÍÑÒÖґÁÅ» ÈÉ ÑÒÒÄÑÖÅÍ ‘ÂÑÒ ÒÍ ÕÄËÚÔÒÑÉÙ ÖÉÚÑÒÐÒËÍÏ¿Ù

ÉÎÉÐÁÎÉÍÙ, ÅÐб ÏÅÍ Ï±×É ’ÔÒՒ±×ÉÍÅ ’ÒÛ ÏÍÑÉÁÖÅÍ ’ÔÒÙ ÖÌÑ ÏÅÖÉÄ×ÛÑÕÌ ÖÌÙ ÉοÐÍ-

ÎÌÙ ×ÉՑÓÑ ÏÅÍ ÈÍÅÈÍÏÅÕÍÓÑ.

¹ÖÕÍ, ے ÖÒÑ ÖÁÖÐÒ ÖÒÛ £ÛÑÉÈÔÁÒÛ ‘ÅÙ ÉÑÖ±Ú×ÌÏÅÑ ÅԑÒÑÍϱ ×ɑÅÖÍÏ¿Ù ÉÑÂÖÌÖÉÙ

’ØÙ: «§‘’ÒÔÍÏ žÁÏÅÍÒ ÏÅÍ «ÅÍÑÒÖґÁÅ», «Startup §’ÍÚÉÍÔÀÕÉÍÙ ÏÅÍ ¯ÌÊÍÅÏÀ

§’ÍÚÉÍÔ̑ÅÖÍÏÂÖÌÖÅ», «ªÈÍØÖÍÏÂÖÌÖÅ, §Ñ̑¿ÔØÕÌ ÏÅÍ «ÛÆÉÔÑҒÂÐɑÒÙ ÕÖÌÑ É’ÒÚÀ

ÖÌÙ µÉÚÑÒÐÒËÁÅÙ ÏÅÍ ÖÌÙ «ÅÍÑÒÖґÁÅÙ», «žÍőÉÕÒбÆÌÕÌ & žÍÅÍÖÌÕÁÅ ÕÖÌ ÕÄËÚÔÒ-

ÑÌ É’ÒÚÀ», «e-Justice», «¢ÑÉۑÅÖÍÏÀ ªÈÍÒÏÖÌÕÁÅ & «ÅÍÑÒÖґÁÅ» ÏÅÍ «LegalTech &

Innovating Justice». ¬±ÐÍÕÖÅ, ÂÐÉÙ ÒÍ ×ɑÅÖÍÏ¿Ù ÅÛÖ¿Ù ÉÑÂÖÌÖÉÙ ×Å ‘’ÒÔÒÄÕÅÑ ÑÅ

ŒÒÖÉпÕÒÛÑ ÅÛÖÒÖÉÐÓ٠׿‘Å £ÛÑÉÈÔÁÒÛ, ’Ø٠ʱÑÌÏÉ ÏÅÍ Å’Â ÖÍÙ ÉÍÕÌËÀÕÉÍÙ ’ÒÛ

’ÔÅˑÅÖҒÒÍÀ×ÌÏÅÑ. °ÕÖÂÕÒ, ےÀÔÎÉ ÕÛÑÉÍÈÌÖÀ ɒÍÐÒËÀ ‘ÅÙ ÕÉ ¿ÑÅ £ÛÑ¿ÈÔÍÒ

ے ÅÛÖÂÑ ÖÒÑ ÖÁÖÐÒ ÑÅ ÅÑÅÈÉÍÚ×ÉÁ Ì ’ÒÍÏÍÐÁÅ ÖØÑ ×ɑ±ÖØÑ ’ÒÛ ÕÚÉÖÁÜÒÑÖÅÍ ‘É ÅÛÖÂ

ÏÅÍ ÑŠбÆÒÛÑ ÒÍ ÕÄÑÉÈÔÒÍ ÉÑ̑¿ÔØÕÌ ËÍÅ ¿ÑÅ ÖÂÕÒ ÉÛÔÄ Ê±Õ‘Å ×ɑ±ÖØÑ ’ÒÛ ‘ÅÙ

ŒÅÕÚÒÐÒÄÑ, À ×Å ¿’ÔÉ’É ÑÅ ‘Å٠ŒÅÕÚÒÐÒÄÑ, ØÙ ÑґÍÏÒÄÙ.