Background Image
Previous Page  11 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 24 Next Page
Page Background

XI

žÍÅÈÁÏÖÛÒ ÖØÑ ’ÔÅˑ±ÖØÑ (ªnternet of Things-IoT):

¥’ÒÍÏÍՑÂÙ ÖÌÙ ÏÅ×̑ÉÔÍÑÀÙ ÜØÀÙ À Ñ¿Å ÖÉÚÑÒÐÒËÍÏÀ ’ÔÂÏÐÌÕÌ;

....... 147

ÉÔÉÑÁÏÌ ¢ÅÑÅËҒÒÄÐÒÛ-«ÒÛÖÑÅÖÜÀ

ž² (©umboldt), ¬.ž.§. (¢ÅÑ. ¥×ÌÑÓÑ), ¬.P.H. (Harvard)

£ÛÑÉÈÔÁÅ:

žÍőÉÕÒбÆÌÕÌ & žÍÅÍÖÌÕÁÅ ÕÖÌ ÕÄËÚÔÒÑÌ É’ÒÚÀ

© ÈÍőÉÕÒбÆÌÕÌ ÕÖÍÙ ÈÍÅÕÛÑÒÔÍÅÏ¿Ù

ÒÍÏÒËÉÑÉÍÅÏ¿Ù ÈÍÅÊÒÔ¿Ù

............................................................................... 177

£’ÄÔÒÙ «. ÉÍÆÅÈ’ÒÛÐÒÙ

žÍÏÌËÂÔÒÙ ¥×ÌÑÓÑ, ÈÍŒÍÕÖÉۑ¿ÑÒÙ ÈÍőÉÕÒÐÅÆÌÖÀÙ ¶žž¥ž – ÈÍŒÍÕÖÉۑ¿ÑÒÙ

ÉϒÅÍÈÉÛÖÀÙ ÈÍőÉÕÒÐÅÆÌÖÓÑ

© ÉÑÉÖÍÏÀ ÕÖÌÑ Û’ÌÔÉÕÁÅ ÖÌÙ ²Ò‘ÍÏÀÙ - ÉÑÉÖÍϱ ¥’ÒÖےӑÅÖÅ:

µÒ ÕÄËÚÔÒÑÒ ÉÔËÅÐÉÁÒ É’ÁÐÛÕÌÙ ÒÍÏÒËÉÑÉÍÅÏÓÑ Û’Ò׿ÕÉØÑ

ÏÅÍ ÉËÏÐ̑±ÖØÑ ÕÉ ÈÍÉ×ѿ٠ɒÁ’ÉÈÒ

.......................................................... 185

žÔ. ÉÓÔËÍÒÙ ÍÖÕͱÐÒÙ

žÍȱÏÖØÔ ÉÑÉÖÍÕÖÀÙ, ¬ÒÔÍÅÏÂÙ ¦ÍÒÐÂËÒÙ, ¢ÔÅˑÅÖÒËÑӑØÑ

ÖØÑ §ÐÐÌÑÍÏÓÑ žÍÏÅÕÖÍÏÓÑ ¥ÔÚÓÑ ÕÉ Ÿ¿‘ÅÖÅ µÅÛÖҒÒÁÌÕÌÙ ¦ÍÒÐÒËÍÏÒÄ ¶ÐÍÏÒÄ

ÏÅÍ ¥Ñ±ÐÛÕÌÙ DNA, ªÈÔÛÖÀÙ ÏÅÍ žÍÉÛ×ÄÑØÑ £Ä‘ÆÒÛÐÒÙ DNAlogy

£ÛÑÉÈÔÁÅ:

e-Justice

«§ËËÔÅÊÀ» ÕÉ Û’ÌÔÉÕÁÉÙ ÌÐÉÏÖÔÒÑÍÏÀÙ ÈÍÅÏÛÆ¿ÔÑÌÕÌÙ

ÏÅÖ± ÖÌÑ Û’ÒÆÒÐÀ ÌÐÉÏÖÔÒÑÍÏÓÑ ÉËËÔ±ÊØÑ Å’Â ÖÒÛÙ ÈÍÒÍÏÒđÉÑÒÛÙ

’ÔÒÙ ÖÒÛÙ È̑ÂÕÍÒÛÙ ÊÒÔÉÁÙ - µÒ ÏÅ×ÉÕÖÓÙ ÖÒÛ ² 3979/2011

..................... 193

¬ÁÑÅ ¨ÒÄÐÒÆÍÖÙ

žÍÏÌËÂÔÒÙ, LL.M.

¦ÅÕÍÐÍÏÀ £Å‘ÅÔÖÜÀ

žÍÏÌËÂÔÒÙ, PhD

«ÅÍÑÒÖґÁÅ ÕÖÌÑ ’Ô±ÎÌ – © ÈÍÈÅÕÏÅÐÁÅ ÖÌÙ ²Ò‘ÍÏÀÙ §’ÍÕÖÀ‘ÌÙ

‘¿ÕØ ÖÌÙ ÅÊÀËÌÕÌÙ. ¥ÔØËÂÙ ÕÖÌÑÈ̑ÍÒÛÔËÁÅ «Legal clinics»;

¬ÍŒÍÐÒÖÍÏÀ ‘ÉпÖÌ

....................................................................................... 209

·ÔÄÕÅ ¦. «Å’ÅÔÖÜͱÑÌ

¶’. žÍȱÏÖØÔ ²Ò‘ÍÏÀÙ, Msc ªÅÖÔÍÏÀÙ