Background Image
Previous Page  10 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 24 Next Page
Page Background

X

£ÛÑÉÈÔÁÅ:

Startup ɒÍÚÉÍÔÀÕÉÍÙ ÏÅÍ ÇÌÊÍÅÏÀ ɒÍÚÉÍÔ̑ÅÖÍÏÂÖÌÖÅ

© ÑґÍÏÀ ÉοÐÍÎÌ ÖØÑ Startups ÕÖÌÑ §ÐбÈÅ

.............................................. 83

²±ËÍÅ ¥ÑÖØÑÁÒÛ

žÍÏÌËÂÔÒÙ, LL.M.

½ÔÒÍ ÏÅÍ ’ÔÒޒÒ׿ÕÉÍÙ ÚÔÀÕÌÙ (terms of use and conditions)

ÉÑÂÙ startup ÍÕÖÒÖ’ÒÛ (website) – ’ÐÅÖÊÂԑÅÙ (marketplace)

’ÒÛ ÈÍőÉÕÒÐÅÆÉÁ ÕÖÌÑ ’ÅÔÒÚÀ ÏÅÍ ÐÀÇÌ Û’ÌÔÉÕÍÓÑ/ÅËÅ×ÓÑ

ÚÔÌÕÖÓÑ ÖÌÙ ’ÐÅÖÊÂԑÅÙ

............................................................................. 87

¥ÑÈÔ¿ÅÙ ¢Å’ÅÏØÑÕÖÅÑÖÁÑÒÛ

žÍÏÌËÂÔÒÙ, Master of European Law, co-founder ÖÒÛ Startup

¥ÑÒÍÏÖ± žÉÈґ¿ÑÅ: ¢ÔÂÏÐÌÕÌ ÈÍÅʱÑÉÍÅÙ ÏÅÍ É’ÍÚÉÍÔ̑ÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ

......... 93

ÉÓÔËÍÒÙ «. ¢Å’ÅÈ’ÒÛÐÒÙ

žÍÏÌËÂÔÒÙ, ¬.ž. (¢ÅÑ/‘ÁÒÛ ¥×ÌÑÓÑ), LL.M. (Univ. Of Cambridge)

ÉÑ. Ôő. §§²§

©ÐÉÏÖÔÒÑÍϱ ÏÅÖÅÕÖÀ‘ÅÖÅ: ²Ò‘Íϱ ÜÌÖÀ‘ÅÖÅ

ÏÅÍ ÑґÍÏÀ ÒÔ˱ÑØÕÌ

................................................................................... 107

¦ÅËË¿ÐÌÙ ¢Å’ÅÏØÑÕÖÅÑÖÁÑÒÛ

žÍÏÌËÂÔÒÙ, ž², MPlegal ÉÖÅÍÔÉÁÅ ÈÍÏÌËÂÔØÑ

¦ÅÕÍÐÍÏÀ µÕÒÛÏÅб

žÍÏÌËÂÔÒÙ, MPlegal ÉÖÅÍÔÉÁÅ ÈÍÏÌËÂÔØÑ

£ÛÑÉÈÔÁÅ:

ªÈÍØÖÍÏÂÖÌÖÅ, §Ñ̑¿ÔØÕÌ ÏÅÍ «ÛÆÉÔÑҒÂÐɑÒÙ ÕÖÌÑ É’ÒÚÀ

ÖÌÙ µÉÚÑÒÐÒËÁÅÙ ÏÅÍ ÖÌÙ «ÅÍÑÒÖґÁÅÙ

«ÅÍÑÒÖ‘ÉÙ ‘ÒÔÊ¿Ù ÉÑ̑¿ÔØÕÌÙ ÏÅÍ ÉÐÉÛ×ÉÔÁÅ

ÖÌÙ ¿ÏÊÔÅÕÌÙ: ¬ÉÔÍÏ¿Ù ÕÏ¿ÇÉÍÙ ‘ÉÖ± ÖÌÑ Å’ÂÊÅÕÌ

ÖÒÛ §žž¥ Delfi v Estonia

............................................................................ 119

ÍÓÔËÒÙ ². ÍÅÑÑ’ÒÛÐÒÙ

§’ÁÏÒÛÔÒÙ «Å×ÌËÌÖÀÙ ÕÖÌ ²Ò‘ÍÏÀ £ÚÒÐÀ ÖÒÛ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ ¥×ÌÑÓÑ

© ÍÈÍØÖÍÏÂÖÌÖÅ ØÙ ÅÑÖ±ÐÐÅˑŠËÍÅ ÖÌÑ Åѱ’ÖÛÎÌ

ÖÉÚÑÒÐÒËÍÏÓÑ ÏÅÍÑÒÖґÍÓÑ

........................................................................ 133

£’ÄÔÒÙ µ±ÕÕÌÙ

žÍÏÌËÂÔÒÙ