Background Image
Previous Page  8 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 38 Next Page
Page Background

2. ņ ūŬŠřũŴŮŤ, ŷ—Ŵŭ, ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ Ş›ūůŢŨŢŜ ŚũŞ Ş›ŷ ůŞ —ŢŜţūũŞ ţŤůś—ŞůŞ

ůŤŭ ޛūŲśŭ —Şŭ, ŧŞťŹŭ ŮŰũšŚŢůŞŦ ŞũŞ›ŷٛŞŮůŞ —Ţ ůŤũ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧś řŮŧŤ-

ŮŤ ůūŰ Şůū—ŦŧūŸ šŦŧŞŦŹ—Şůūŭ Śũũū—Ťŭ ›ŬūŮůŞŮŜŞŭ ŞŨŨř ŧŞŦ, ŢŰŬŸůŢŬŞ, —Ţ ůŤũ

šŦŞŮűřŨŦŮŤ ůŴũ ŞũŞŠŧŞŜŴũ ŮŰũťŤŧŹũ ŠŦŞ ůŤũ ū—ŞŨś ŧŞŦ ŢŸŬŰť—Ť ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ

ůŤŭ ŏūŨŦůŢŜŞŭ ŧŞŦ ůŤŭ ŧūŦũŴũŜŞŭ. Œū Ţũ ŨŷŠŴ ţśůŤ—Ş Ş›ŞŮŲūŨŢŜ ůŦŭ ůŢŨŢŰůŞŜŢŭ

šŢŧŞŢůŜŢŭ ůŷŮū ůūŰŭ ŢŰŬŴ›ŞŵŧūŸŭ ūŬŠŞũŦٗūŸŭ ŷŮū ŧŞŦ ůŞ ŧŬřůŤ ůŤŭ ńŰŬŹ-

›Ťŭ, —Ţ ŮŰũŚ›ŢŦŞ ũŞ ŚŲŢŦ Ş›ūŧůśŮŢŦ şŞŮŦŧś ›ŬūůŢŬŞŦŷůŤůŞ Ůůūũ ŧŞůřŨūŠū

ůŴũ ťŢ—řůŴũ ›ūŰ ŮŰţŤůūŸũůŞŦ Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ůŤŭ ŢŰŬŸůŢŬŤŭ ›ŬūşŨŤ—ŞůŦŧśŭ ŠŦŞ

ůŤũ ޗ›ŚšŴŮŤ ůūŰ ŧŬřůūŰŭ šŦŧŞŜūŰ, ůŤũ ŧŞůūŲŸŬŴŮŤ ůŴũ šŦŧŞŦŴ—řůŴũ ůūŰ

ŞũťŬŹ›ūŰ, ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ůŤũ ŢŪŞŮűřŨŦŮŤ ůŴũ ›ŬūŶ›ūťŚŮŢŴũ ŢŧŢŜũŴũ ›ūŰ ŢŠŠŰ-

ŹũůŞŦ ūŦŧūũū—Ŧŧś ŧŞŦ ŧūŦũŴũŦŧś ›Ŭŷūšū. ʼnŞŦ ůūŸůū, šŦŷůŦ Ť ޛŜŨŰŮŤ ůŴũ šŦŞ-

űūŬŹũ Ş›ŷ ůŞ šŦŧŞŮůśŬŦŞ ŮŢ Ţ›ŜŧŞŦŬū ŲŬŷũū ŧŞŦ —Ţ ůŤũ Ş›ŞŦůūŸ—ŢũŤ ›ūŦŷůŤůŞ

ŮůŤũ ŞŦůŦūŨūŠŜŞ, šŢũ ŮŰũř›ůŢůŞŦ —ŷũū —Ţ ůŞ šŦŧŞŦŹ—ŞůŞ ŧŞŦ ůŞ ŮۗűŚŬūũůŞ

ůŴũ ŮŰŠŧŢŧŬŦ—ŚũŴũ ›ŬūŮŹ›Ŵũ ›ūŰ ŞũŞţŤůūŸũ šŦŧŞŮůŦŧś ›ŬūŮůŞŮŜŞ, ŞŨŨř

ůŞŰůŷŲŬūũŞ ŞũŞšŢŦŧũŸŢůŞŦ ŮŢ ūŰŮŦŹšŤ ›ŞŬř—ŢůŬū ŠŦŞ ůŤ šŦŞ—ŷŬűŴŮŤ ůŤŭ ūŦ-

ŧūũū—Ŧŧśŭ ŧŞŦ ŧūŦũŴũŦŧśŭ ţŴśŭ ŧřťŢ ŲŹŬŞŭ, šŢšū—ŚũūŰ ŷůŦ ŮŰũŞŬůřůŞŦ —Ţ ůŤũ

Şũř›ůŰŪŤ ŧŞŦ ůŤũ ŢŰŤ—ŢŬŜŞ ůŤŭ ŧūŦũŴũŜŞŭ.

3. ňšŦŞŜůŢŬŞ ŮŤ—ŞũůŦŧŷ ŬŷŨū ŮůŤ ŮŰţśůŤŮŤ ŠŦŞ ůŤ şŢŨůŜŴŮŤ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ

ŮŰŮůŤ—řůŴũ ůŴũ ŧŬŞůŹũ, šŦŞšŬŞ—ŞůŜţŢŦ ůŦŭ ůŢŨŢŰůŞŜŢŭ šŢŧŞŢůŜŢŭ ůū őۗşūŸ-

ŨŦū ůŤŭ ńŰŬŹ›Ťŭ, ůū ū›ūŜū ŚŲŢŦ ›ŬūŲŴŬśŮŢŦ ŮůŤ ŮŸŮůŞŮŤ Ţũŷŭ ūŬŠŞũŦٗūŸ

—Ţ Ş›ūŮůūŨś ůŤũ ŞũřŨŤųŤ šŬřŮŢŴũ ŧŞŦ ›ŬŴůūşūŰŨŦŹũ ŠŦŞ ůŤũ Ş›ūůŢŨŢٗŞ-

ůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ. Ŏ ūŬŠŞũŦٗŷŭ ŞŰůŷŭ ŢŜũŞŦ Ť ńŰŬŴ›Şŵŧś ń›ŦůŬū›ś

ŠŦŞ ůŤũ Ł›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ ¨ŦŧŞŦūŮŸũŤŭ, ū ū›ūŜūŭ ŮůŤũ ńŰŬŹ›Ť ŢŜũŞŦ

ŠũŴŮůŷŭ Ŵŭ CEPEJ, ůŞ ŠŬř——ŞůŞ šŢ ŞŰůř Ş›ūůŢŨūŸũ ůŞ ŞŬŲŦŧř ůŤŭ ŠŞŨŨŦŧśŭ

ůūŰ ūũū—ŞŮŜŞŭ (Commission Europeenne pour l’ EfÀcacité de la Justice). ŒŞ

ŧŢŜ—ŢũŞ ůūŰ ›ŞŬŷũůūŭ ůŢŸŲūŰŭ ŚŲūŰũ ŮŰũůŞŲťŢŜ Ş›ŷ ū—řšŢŭ ŢŬŠŞŮŜŞŭ ůūŰ Ţũ

ŨŷŠŴ ūŬŠŞũŦٗūŸ ŧŞŦ ŚŲūŰũ ŰŦūťŢůŤťŢŜ Ş›ŷ ůŤ ŃŢũŦŧś őŰũŚŨŢŰŮś ůūŰ, Ş›ū-

ůŢŨūŸũ šŢ ŮūşŞŬř ŢŬŠŞŨŢŜŞ ŠŦŞ ůŤũ ūŬŠřũŴŮŤ ŧŞŦ ůŤũ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůŞ

ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ ›ūŰ ŚŲūŰũ Ŵŭ Ş›ūšŚŧůŢŭ ůŞ ŞŬ—ŷšŦŞ ŷŬŠŞũŞ ůŴũ ŧŬŞůŹũ

—ŢŨŹũ ůūŰ őۗşūŰŨŜūŰ ůŤŭ ńŰŬŹ›Ťŭ. ŏŞŬřŨŨŤŨŞ Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ůūŰ őۗşūŰŨŜūŰ

ůŤŭ ńŰŬŹ›Ťŭ ŨŢŦůūŰŬŠŢŜ ůū ŃũŴ—ūšūůŦŧŷ őۗşūŸŨŦū ůŴũ ńŰŬŴ›ŞŜŴũ ¨ŦŧŞŮůŹũ

(Consultative Council of European Judges: CCJE), ůū ū›ūŜū ŞŮŲūŨŢŜůŞŦ —Ţ ţŤůś-

—ŞůŞ Ű›ŤŬŢŮŦŞŧśŭ ŧŞůřŮůŞŮŤŭ ůŴũ šŦŧŞŮůŹũ ۛŷ ůū ›ŬŜŮ—Ş ůŤŭ ťŢ—ŢŨŦŹšūŰŭ

ŞŬŲśŭ ůŤŭ šŦŧŞŮůŦŧśŭ ŞũŢŪŞŬůŤŮŜŞŭ ŧŞŦ Ůůū ›ŞŬŷũ ůŢŸŲūŭ ŚŲŢŦ ŢũůŞŲťŢŜ ŠũŴ-

—ūšŷůŤŮś ůūŰ ŞũŞűūŬŦŧř —Ţ ůŤũ ŞŪŦūŨŷŠŤŮŤ ůŴũ šŦŧŞŮůŹũ.

4. Œū ›ŬŹůū Ş›ŷ ůŞ ŧŢŜ—ŢũŞ ŞŰůř ŞũŞűŚŬŢůŞŦ Ůůū ŢŪŞŦŬŢůŦŧř ŮŤ—ŞũůŦŧŷ ţśůŤ-

—Ş ůūŰ ›ŬūŮšŦūŬŦٗūŸ ůūŰ šŦŧŞŮůŦŧūŸ ŲřŬůŤ ůŤŭ ŲŹŬŞŭ, šŤŨŞšś ŞűūŬř ůūũ

ŞŬŦť—ŷ ůŴũ šŦŧŞŮůŤŬŜŴũ ›ūŰ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ šŦŞťŚůŢŦ —ŦŞ ŲŹŬŞ ŧŞŦ ůŤũ ŧŞůŞũū—ś

ůūŰŭ ŮůŤũ ޛŦŧŬřůŢŦŞ Ţ›Ŝ ůŤ şřŮŢŦ ŮŰŠŧŢŧŬŦ—ŚũŴũ ŧŬŦůŤŬŜŴũ. Œū šŢŸůŢŬū ŧŢŜ-

—Ţũū ŞűūŬř ŮůŤ šŦŞŲŢŜŬŦŮŤ ůūŰ šŦŧŞŮůŦŧūŸ ŲŬŷũūŰ, Ş›ŢŰťŸũŢůŞŦ ŮůŤ ũū—ūťŢ-

ůŦŧś ŢŪūŰŮŜŞ, ůŦŭ šŦūŦŧśŮŢŦŭ ůŴũ šŦŧŞŮůŤŬŜŴũ, ůūŰŭ šŦŧŞŮůŚŭ ŧŞŦ ťŚůŢŦ ŧŞůŢŰ-