Background Image
Previous Page  11 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 38 Next Page
Page Background

őņŋńňŸŋŁ ńŏňŋńŊņŒņ

ĺŲŴ ůŤũ ůŦ—ś ũŞ Ţŧ›ŬūŮŴ›Ź ůŤũ ńŨŨřšŞ, ůŞ ůŢŨŢŰůŞŜŞ ůŬŜŞ ŲŬŷũŦŞ, Ůůūũ ūŬŠŞ-

ũŦٗŷ ůūŰ őۗşūŰŨŜūŰ ůŤŭ ńŰŬŹ›Ťŭ Commission Européenne pour l' EfÀcacité

de la Justice (CEPEJ), ū ū›ūŜūŭ ŚŲŢŦ Ŵŭ Ş›ūŮůūŨś ůŤũ ޛŢŪŢŬŠŞŮŜŞ ŧŞŦ —ŢŨŚůŤ

›ŬūůřŮŢŴũ ŠŦŞ ůŤ şŢŨůŜŴŮŤ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŮŰŮůŤ—řůŴũ ůŴũ ŧŬŞůŹũ —ŢŨŹũ.

őůū ›ŨŞŜŮŦū ŞŰůŷ Ť CEPEJ šŤ—ūŮŦŢŸŢŦ, Şũř šŦŢůŜŞ, ŮůŞůŦŮůŦŧř ŮůūŦŲŢŜŞ ŠŦŞ ůŤũ

Ş›ŷšūŮŤ ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ ŮŢ ŷŨŞ ůŞ ŧŬřůŤ —ŚŨŤ, ŢũŹ ū—řšŢŭ ŢŬŠŞŮŜŞŭ ›ūŰ

ŚŲūŰũ ŮŰŮůŞťŢŜ Ş›ŷ ůŤ ŠŢũŦŧś ŮŰũŚŨŢŰŮŤ ůūŰ Ţũ ŨŷŠŴ ūŬŠŞũŦٗūŸ ŧŞůŞŬ-

ůŜţūŰũ ŧŢŜ—ŢũŞ —Ţ ŧŞůŢŰťŸũŮŢŦŭ ŧŞŦ ›ŬūůřŮŢŦŭ ›ūŰ Ş›ūůŢŨūŸũ ůŤ şřŮŤ ŠŦŞ

ůŤ šŦŞ—ŷŬűŴŮŤ šŤ—ūŮŜŴũ ›ūŨŦůŦŧŹũ ŧŞŦ şŚŨůŦŮůŴũ ›ŬŞŧůŦŧŹũ Ş›ŷ ůŞ ŧŬřůŤ

—ŚŨŤ. ŏŬūŮűřůŴŭ Ť CEPEJ řŬŲŦŮŢ ŮŰũŢŬŠŞŮŜŞ —Ţ ůŤũ ńŰŬŴ›Şŵŧś ń›ŦůŬū›ś,

—Ţ Ůŧū›ŷ ũŞ ůŬūűūšūůŢŜ —Ţ ŮůūŦŲŢŜŞ ůū Justice Scoreboard, ›ūŰ Ş›ūůŢŨŢŜ ůŤũ

ŢůśŮŦŞ ŚŧťŢŮŤ ůŤŭ ńŰŬŴ›Şŵŧśŭ ĺũŴŮŤŭ ŠŦŞ ůŞ šŦŧŞŮůŦŧř ŮŰŮůś—ŞůŞ ůŴũ ŧŬŞ-

ůŹũ —ŢŨŹũ ŧŞŦ ůū şŞť—ŷ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůřŭ ůūŰŭ.

ŋŢ ůū Şũř ŲŢŜŬŞŭ ůŢŸŲūŭ ޛŦšŦŹŧŢůŞŦ Ť ›ŞŬūŰŮŜŞŮŤ ŮůŤ ŲŹŬŞ —Şŭ ŧŢŦ—ŚũŴũ

›ūŰ ŚŲūŰũ ŮŰũůŞŲťŢŜ Ş›ŷ ůŤ CEPEJ ŧŞťŹŭ ŧŞŦ Ş›ŷ ůūũ ūŬŠŞũŦٗŷ Consultative

Council of European Judges/Commission Consultative des Juges Européens

(CCJE), ›ūŰ ŢũůřŮŮŢůŞŦ ޛŜŮŤŭ Ůůū őۗşūŸŨŦū ůŤŭ ńŰŬŹ›Ťŭ. őůŤ ŲŹŬŞ —Şŭ Ť

Ÿ›ŞŬŪŤ ůŴũ ūŬŠŞũŦٗŹũ ŞŰůŹũ ŢŜũŞŦ ŮŲŢšŷũ řŠũŴŮůŤ, ŷ›Ŵŭ řŠũŴŮůŤ ŢŜũŞŦ

ŧŞŦ Ť ŢŰŬŸůŞůŤ ŮŰţśůŤŮŤ ›ūŰ šŦŢŪřŠŢůŞŦ ŮŢ ŢŰŬŴ›Şŵŧŷ ޛŜ›Ţšū ŠŦŞ ůŤ —ŢůŞŬ-

ŬŸť—ŦŮŤ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŮŰŮůŤ—řůŴũ. ńŨ›ŜţŴ ůŞ ŧŢŜ—ŢũŞ ŞŰůř, ůŞ ū›ūŜŞ ŢŦ-

ŮřŠūŰũ ŧŞŦũūůŷ—Ţŭ ›ŬūůřŮŢŦŭ ŠŦŞ ūŰŮŦŞŮůŦŧŚŭ —ŢůŞŬŬŰť—ŜŮŢŦŭ ŮůŤ šŦŧŞŦūŮŸũŤ

ŦšŜŴŭ ŠŦŞ ůŤũ ŧŞůŞũū—ś ůŴũ šŦŧŞŮůŤŬŜŴũ, ůŤũ ŧŞůŞŮŧŢŰś šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŧůŦŬŜŴũ

ŧŞŦ ůŤ šŦŞŲŢŜŬŦŮŤ ůūŰ šŦŧŞŮůŦŧūŸ ŲŬŷũūŰ (judicial management), ũŞ Ş›ūůŢ-

ŨŚŮūŰũ ůŤũ ŞűūŬ—ś ŠŦŞ ůŤũ ŚũŞŬŪŤ —ŦŞŭ šŤ—ŷŮŦŞŭ ŮŰţśůŤŮŤŭ ŮůŤũ ńŨŨřšŞ

—Ţ ŞũůŦŧŢŜ—Ţũū ůŤũ ŰŦūťŚůŤŮŤ ›ŬřŠ—ŞůŦ ŬŦţŦŧŹũ —ŚůŬŴũ ŠŦŞ ůŤ şŢŨůŜŴŮŤ ůūŰ

šŦŧŞŮůŦŧūŸ ŮŰŮůś—Şůūŭ ůŷŮū ŮŢ Ţ›Ŝ›Ţšū ťŢٗŦŧŷ ŷŮū ŧŞŦ ŮŢ Ţ›Ŝ›Ţšū ŧŞťŦŚŬŴ-

ŮŤŭ şŚŨůŦŮůŴũ ›ŬŞŧůŦŧŹũ.

ŒŞ ŧŢŜ—ŢũŞ ŞŰůř ŢŜŲŞũ ůŤũ ŢŰŠŢũś šŦřťŢŮŤ ũŞ Ş›ūšŹŮūŰũ ŮŰũřšŢŨűūŦ šŦŧŞ-

ŮůŚŭ ŧŞŦ ŢŦŮŞŠŠŢŨŢŜŭ ūŦ ū›ūŜūŦ ŢŜũŞŦ ޗ›ŢŦŬūŠũŹ—ūũŢŭ ůŤŭ CEPEJ ŧŞŦ, ۛŷ ůŤũ

ŦšŦŷůŤůŞ ŞŰůś, —ŢůŚŲūŰũ ŮŢ Ş›ūŮůūŨŚŭ ůūŰ Ţũ ŨŷŠŴ ūŬŠŞũŦٗūŸ ŮŢ ŲŹŬŢŭ ›ūŰ

ţŤůūŸũ ŮŰũŢŬŠŞŮŜŞ ŠŦŞ ůŤ şŢŨůŜŴŮŤ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ůūŰŭ ŮŰŮůŤ—řůŴũ. őŰ-

ŠŧŢŧŬŦ—ŚũŞ ťŞ śťŢŨŞ ŢŰŲŞŬŦŮůśŮŴ ŧŞŦ Ş›ŷ ůŤ ťŚŮŤ ŞŰůś ůūũ ŏřŬŢšŬū ůūŰ

őۗşūŰŨŜūŰ ůŤŭ ń›ŦŧŬŞůŢŜŞŭ ł. ŁũšŬūŰŨřŧŤ, ůŤũ ŏŬŷŢšŬū ŏŬŴůūšŦŧŹũ ¨.¨. ň.

ŊŞ—›ŜŬŤ, ůūũ ńŦŮŞŠŠŢŨŚŞ ŏŬŴůūšŦŧŹũ Ŋ. ŒŮŷŠŧŞ, ůūũ ŏŬŴůūšŜŧŤ ŏ. ŁŨŦŧřŧū

ŧŞŦ ůŤũ ŏŬŴůūšŜŧŤ ¨.¨. Ł. ʼnŞŧŞşŞŧŜšūŰ, ŲŴŬŜŭ ůŤ ŮŰũšŬū—ś ůŴũ ū›ūŜŴũ šŢũ

ťŞ śůŞũ šŰũŞůś Ť ŚŧšūŮŤ ŞŰůūŸ ůūŰ ůŢŸŲūŰŭ.