Background Image
Previous Page  9 / 38 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 38 Next Page
Page Background

ťŰũůśŬŦŢŭ ŞŬŲŚŭ ŠŦŞ ůŦŭ —ŢťŷšūŰŭ ŞũůŦ—ŢůŹ›ŦŮŤŭ ůūŰ űŷŬůūŰ ůŤŭ šŦŧŞŮůŦŧśŭ

ŸŨŤŭ. ŏŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ ŞŬŲŚŭ ›ūŰ Ţ›ŦšŦŹŧūŰũ ũŞ šŦŞŮűŞŨŦŮťŢŜ Ť ŢŧšŜŧŞŮŤ ůŴũ

šŦŞűūŬŹũ ŮŢ ŢŸŨūŠū ŲŬŷũū ŮŸ—űŴũŞ —Ţ ůū řŬťŬū 6 ůŤŭ ńŰŬŴ›Şŵŧśŭ őŸ—şŞ-

ŮŤŭ ůŴũ ¨ŦŧŞŦŴ—řůŴũ ůūŰ ŁũťŬŹ›ūŰ ›ŢŬŜ šŜŧŞŦŤŭ šŜŧŤŭ, ŷ›Ŵŭ ŚŲŢŦ ŢŬ—ŤũŢŰťŢŜ

—ŚŮŞ Ş›ŷ ůŤũ ›ŨūŸŮŦŞ ŮŲŢůŦŧś ũū—ūŨūŠŜŞ ůūŰ ńŰŬŴ›ŞŵŧūŸ ¨ŦŧŞŮůŤŬŜūŰ ůūŰ

őůŬŞŮşūŸŬŠūŰ. Œū ůŬŜůū ŧŢŜ—Ţũū ›ŢŬŦŚŲŢŦ šŚŮ—Ť ŧŞůŢŰťŰũůśŬŦŴũ ŞŬŲŹũ ŠŦŞ

ůŤũ ŧŞůŞŮŧŢŰś ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŧůŦŬŜŴũ, ޛŜ ůŤ şřŮŢŦ ůŴũ ū›ūŜŴũ Ť ŏūŨŦůŢŜŞ

—›ūŬŢŜ ũŞ šŦŞ—ūŬűŹŮŢŦ ůŤ ŮŲŢůŦŧś šŤ—ŷŮŦŞ ›ūŨŦůŦŧś, —Ţ Ůŧū›ŷ ůŤ šŤ—ŦūŰŬŠŜŞ

ŢŠŧŞůŞŮůřŮŢŴũ ›ūŰ ũŞ ŞŬ—ŷţūŰũ Ůůū ŧŸŬūŭ ůŤŭ šŦŧŞŮůŦŧśŭ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞŭ ŧŞŦ

ůŞŰůŷŲŬūũŞ ũŞ ŢŪۛŤŬŢůūŸũ ůŤũ ŧŞŨś Ş›ūũū—ś ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ, ŨŞ—şřũūũůŞŭ

ۛŷųŤ ůŦŭ ŧŞůřŨŨŤŨŢŭ ŮŰũťśŧŢŭ ›ŬŷŮşŞŮŤŭ ůŴũ ›ŬūŮŹ›Ŵũ ŮůŞ šŦŧŞŮůśŬŦŞ

ŢũŷųŢŦ ŧŞŦ ůŤŭ űŸŮŤŭ ůŴũ ŧŞůŤŠūŬŦŹũ šŦŞűūŬŹũ ›ūŰ řŠūũůŞŦ ŮůŞ šŦŧŞŮůś-

ŬŦŞ. Œū ůŚůŞŬůū ŧŢŜ—Ţũū ŞũŞűŚŬŢůŞŦ ŮůŤũ ŦŧŞũū›ūŜŤŮŤ ůŴũ ŲŬŤŮůŹũ ůūŰ šŦ-

ŧŞŮůŦŧūŸ ŮŰŮůś—Şůūŭ Ť ū›ūŜŞ ŞũŦŲũŢŸŢůŞŦ ޛŜ ůŤ şřŮŢŦ ŢŬŴůŤ—ŞůūŨūŠŜŴũ ›ūŰ

šŦŞũŚ—ūũůŞŦ ŮůŞ šŦŧŞŮůŦŧř ŧŞůŞŮůś—ŞůŞ ŮůūŰŭ ŲŬśŮůŢŭ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ۛŤ-

ŬŢŮŦŹũ ŧŞŦ ŮůŤ ŮŰũŚŲŢŦŞ ůŰŠŲřũūŰũ ޛŢŪŢŬŠŞŮŜŞŭ Ş›ŷ ůŞ ŞŬ—ŷšŦŞ ŷŬŠŞũŞ

ůŤŭ ŏūŨŦůŢŜŞŭ ŠŦŞ ůŤ ŨśųŤ šŦūŬťŴůŦŧŹũ —ŚůŬŴũ ŮůūŰŭ ůū—ŢŜŭ ůŤŭ ŧŞŨŸůŢŬŤŭ

ūŬŠřũŴŮŤŭ ůŴũ Ţũ ŨŷŠŴ ۛŤŬŢŮŦŹũ ŧŞŦ ůŤŭ ޛŦůřŲŰũŮŤŭ ůūŰ šŦŧŞŮůŦŧūŸ ŚŬ-

ŠūŰ. ńŜũŞŦ —ŦŞ ›ŬŞŧůŦŧś ŢŪŞŦŬŢůŦŧř šŦŞšŢšū—ŚũŤ ŷŲŦ —ŷũū ŮůŤũ ńŰŬŹ›Ť ŞŨŨř

ŧŞŦ ŮůŦŭ ŲŹŬŢŭ ůŤŭ łŷŬŢŦŞŭ Ł—ŢŬŦŧśŭ (ņ.ŏ.Ł. ŧŞŦ ʼnŞũŞšř) Ť ū›ūŜŞ şŞŮŜţŢ-

ůŞŦ ŮŢ ŢŬŴůŤ—ŞůūŨŷŠŦŞ ›ūŰ ŚŲūŰũ ŧŞůŞŬůŦŮťŢŜ Ş›ŷ ŢŦšŦŧūŸŭ ޛŦŮůś—ūũŢŭ ŧŞŦ

ŞũŞšŢŦŧũŸūŰũ ůŦŭ šŰŮŨŢŦůūŰŬŠŜŢŭ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŮŰŮůŤ—řůŴũ. Œū ›Ś—›ůū

ŧŢŜ—Ţũū ŢŜũŞŦ Ť ŮŸũūųŤ ůŴũ ŮůŞůŦŮůŦŧŹũ ŮůūŦŲŢŜŴũ ›ūŰ ›ŞŬūŰŮŜŞŮŢ Ť CEPEJ

ŠŦŞ ůŤũ ޛŦŧŬŞůūŸŮŞ ŧŞůřŮůŞŮŤ ŮůŞ šŦŧŞŮůŦŧř ŮŰŮůś—ŞůŞ ůŴũ ŧŬŞůŹũ —Ţ-

ŨŹũ ůūŰ őۗşūŰŨŜūŰ ůŤŭ ńŰŬŹ›Ťŭ ŧŞůř ůū Śůūŭ 2012. ŒŞ ŮůūŦŲŢŜŞ ŞŰůř ŚŲūŰũ

ŮŰŨŨŢŠŢŜ ŮŢ ŮŰũŢŬŠŞŮŜŞ —Ţ ůŦŭ ŢťũŦŧŚŭ ŞŬŲŚŭ ŧŞŦ Ş›ūůۛŹũūŰũ ůŦŭ ťŢůŦŧŚŭ

ŢŪŢŨŜŪŢŦŭ ŞŨŨř ŧŞŦ ůŞ ›ŬūşŨś—ŞůŞ ŮŢ Ţ›Ŧ—ŚŬūŰŭ ›ŢšŜŞ ůŴũ ŢťũŦŧŹũ šŦŧŞŮůŦ-

ŧŹũ ŮŰŮůŤ—řůŴũ, ŲŴŬŜŭ ũŞ Ţ›ŦŲŢŦŬŢŜůŞŦ ŧř›ūŦūŰ ŢŜšūŰŭ ŞŪŦūŨūŠŦŧś ŧŞůřůŞŪŤ

ůŴũ Ţũ ŨŷŠŴ ŮŰŮůŤ—řůŴũ. Œū ůŢŨŢŰůŞŜū ŧŢŜ—Ţũū ŢŜũŞŦ —ŦŞ ŠũŴ—ūšŷůŤŮŤ ůūŰ

ŃũŴ—ūšūůŦŧūŸ őۗşūŰŨŜūŰ ůŴũ ńŰŬŴ›ŞŜŴũ ¨ŦŧŞŮůŹũ (CCJE) ›ūŰ ŚŲŢŦ ŪŢŲŴŬŦ-

Ůůŷ ŢũšŦŞűŚŬūũ ŧŞťŹŭ ޛŦŧŢũůŬŹũŢůŞŦ Ůůū ŧŬŜŮŦ—ū ţśůŤ—Ş ůŤŭ ŞŪŦūŨŷŠŤŮŤŭ

ůŴũ šŦŧŞŮůŹũ ťŚůūũůŞŭ ŚũŞ ›ŨŞŜŮŦū ŞŬŲŹũ ›ūŰ ŮۗşŞšŜţūŰũ —Ţ ůŤũ ŞŬŲś ůŤŭ

šŦŧŞŮůŦŧśŭ ŞũŢŪŞŬůŤŮŜŞŭ ŧŞŦ ›ŞŬřŨŨŤŨŞ Ű›ŤŬŢůūŸũ ůŤũ ŞũřŠŧŤ ŢŨŚŠŲūŰ ůūŰ

ŚŬŠūŰ ůŴũ šŦŧŞŮůŹũ, Ş›ŷ ůŞ ŞŬ—ŷšŦŞ šŦŧŞŮůŦŧř ŷŬŠŞũŞ, ůŷŮū Ş›ŷ ›ūŮūůŦŧśŭ

ŷŮū ŧŞŦ Ş›ŷ ›ūŦūůŦŧśŭ ›ŨŢŰŬřŭ.

5. ŒŞ Ŵŭ řũŴ ŧŢŜ—ŢũŞ ůŴũ ūŬŠŞũŦٗŹũ ůūŰ őۗşūŰŨŜūŰ ůŤŭ ńŰŬŹ›Ťŭ ŮŰũŦŮůūŸũ

ťŢ—ŢŨŦŴ—ŚũŢŭ ›ŬūůřŮŢŦŭ ŠŦŞ ůŤũ ŞũŞŮŰŠŧŬŷůŤŮŤ ůŴũ ŢťũŦŧŹũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŮŰ-

ŮůŤ—řůŴũ ŧŞŦ ŚŲūŰũ śšŤ ůŸŲŢŦ ŢűŞŬ—ūŠśŭ Ş›ŷ ŧŬřůŤ —ŚŨŤ ůūŰ őۗşūŰŨŜūŰ ůŤŭ

ńŰŬŹ›Ťŭ —Ţ ūŰŮŦŞŮůŦŧř Ş›ūůŢŨŚŮ—ŞůŞ, ›ūŰ ŚŲūŰũ şŢŨůŦŹŮŢŦ Ş›ūűŞŮŦŮůŦŧř

ůŤũ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧŷůŤůŞ ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ. ŏŞŬŷ—ūŦŞ ŧŢŜ—ŢũŞ, Ş›' ŷ,ůŦ ŠũŴŬŜ-

ţŴ, šŢũ ŚŲūŰũ šŢŦ ůū űŴŭ ůŤŭ šŤ—ūŮŦŷůŤůŞŭ ŮůŤ ŲŹŬŞ —Şŭ, ŞűūŸ, ŷ›Ŵŭ űŞŜũŢ-

ůŞŦ, šŢũ ŚŲŢŦ ŞŪŦūŨūŠŤťŢŜ ŮůŤũ šŤ—ŷŮŦŞ ţŴś Ŵŭ ŮŤ—ŞũůŦŧŷ ţśůŤ—Ş Ť ŮŰũūŨŦŧś