Background Image
Previous Page  9 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 42 Next Page
Page Background

ŏŢŬŦŢŲŷ—ŢũŞ

ŋŚŨŤ ¨ŦūŦŧŤůŦŧūŸ őۗşūŰŨŜūŰ

¨ŦŧŤŠūŬŦŧūŸ őŰŨŨŷŠūŰ ŏŢŦŬŞŦŹŭ....................................................VII

ŋŚŨŤ ůŤŭ ŎŬŠŞũŴůŦŧśŭ

ń›ŦůŬū›śŭ ůūŰ őŰũŢšŬŜūŰ.............................................................VII

ŏŬŷŨūŠūŭ ¨őŏ..........................................................................XV

ŏŬŷŨūŠūŭ ĺŧšūŮŤŭ .................................................................. XVII

ŏŬūŮűŹũŤŮŤ .......................................................................... XXI

ŏŚ—›ůŤ, 10 ŎŧůŴşŬŜūŰ 2013

ŏ՟Œņ őœŌń¨ŐňŁ

őůŤ —ũś—Ť ůūŰ Ŏ—ŷůŦ—ūŰ ʼnŞťŤŠŤůś ŁũůŹũŤ Łũůř›ŞŮŤ

ŏŬŷŢšŬūŭ:

ŏŞũŞŠŦŹůŤŭ ŏŦŧŬŞ——Śũūŭ,

›ŭ. ŐŭŵŦű›ŬűŭšŸŮ,

ţ›. ›ŭŸţŢŭŬŮ ŰŬű Œű—ŠŬűũŝŬű Ņ›ŧŨŭşŰţŝşŮ

In memory of Emeritus Professor Anthony Antapassis............................. 3

Giorgio Berlingieri

Attorney-at-Law, President-ItalianMaritime Law Association,

Vice President of CMI

ŕŬśŮůūŭ ʼnŞũŢŨŨřŧŤŭ

*

Δικηγόρος, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών,

Πρόεδρος Νομικής Επιτροπής ΕΕΕ

In memoriam Antoine Antapassis ..................................................... 7

Antoine Vialard

Professeur émérite de Droit Maritime, Université de Bordeaux

* ņ ū—ŦŨŜŞ ŞŰůś ŢŧűŴũśťŤŧŢ —ŷũū ›ŬūűūŬŦŧř Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ůŴũ ŢŬŠŞŮŦŹũ ůūŰ őŰũŢ-

šŬŜūŰ.