Background Image
Previous Page  13 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 13 / 42 Next Page
Page Background

ŏŢŬŦŢŲŷ—ŢũŞ XIII

New trends in piercing the corporate veil – The conservative

versus the liberal approaches...................................................... 319

Dr Aleka Mandaraka-Sheppard

President of the London Shipping Centre, Arbitrator

őřşşŞůū, 12 ŎŧůŴşŬŜūŰ 2013

ńʼnŒņ őœŌń¨ŐňŁ

ŏŬŷŢšŬūŭ:

Giorgio Berlingieri,

¨ŧŨťšŸŭŬŮ, ŐŭŸţŢŭŬ٠۝٠ʼnŰşũŧŨŜŮ ĻŪŵůťŮ

ōşűŰŧŨŬŹ ¨ŧŨşŝŬű, łŪŰŧ›ŭŸţŢŭŬŮ CMI

L’inÁuence de la crise économique sur le choix de la règle de

droit international privé applicable aux différends maritimes............... 351

Chryssapho Tsouca

Professeur associée à la Faculté de Droit de l’Université d’Athènes

ņ ŞũŞŠũŹŬŦŮŤ ŞŨŨūšŞ›Źũ šŦŞšŦŧŞŮŦŹũ ŞũŞŠŧŞŮůŦŧśŭ

ŢŧůŢŨŚŮŢŴŭ ޛŜ ›ŨūŜūŰ.............................................................. 381

¨Ť—śůŬŦūŭ ŒŮŦŧŬŦŧřŭ

Αν. Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομικής Σχολής Αθηνών - Δικηγόρος

Practical Suggestions for Arbitrating in Bad Market Times .................... 401

Michael Baker-Harber

LMAA Arbitrator

ŁšŰũŞ—ŜŢŭ ůūŰ ũū—ūťŢůŦŧūŸ ›ŨŞŦŮŜūŰ ŞũŞŠŧŞŮůŦŧśŭ ŧŞůřŮŲŢŮŤŭ

ŧŞŦ ›ŨŢŦŮůŤŬŦŞŮ—ūŸ ŮůŤũ ŢŨŨŤũŦŧś Śũũū—Ť ůřŪŤ................................ 409

ŃŢŹŬŠŦūŭ ŎŬűŞũŜšŤŭ

Καθηγητής Πολιτικής Δικονομίας, Νομικής Σχολής Αθηνών - Δικηγόρος

ŏūŬŜٗŞůŞ ůūŰ őŰũŢšŬŜūŰ

ňŴřũũŤŭ ગŤŨūťŹŬŤŭ

*

Αρεοπαγίτης, Πρόεδρος της Εταιρίας Δικαστικών Μελετών

ŕūŬŤŠūŜ................................................................................ 477

* ŒŞ ›ūŬŜٗŞůŞ ŞŰůř ›ŞŬūŰŮŦřŮůŤŧŞũ —ŷũū ›ŬūűūŬŦŧř Ůůū ›ŨŞŜŮŦū ůŴũ ŢŬŠŞŮŦŹũ ůūŰ

őŰũŢšŬŜūŰ.