Previous Page  10 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 32 Next Page
Page Background

X

ž£°¦£³¯¨£®¡

12.

šÉÎÐÉь¾Õ ŒÅÑÅÇÇ×ÎÀÖÎ× (§žÎ̚ 793)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

................................................ 79

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 81

13.

šÉÎÐÉь¾Õ ÐÁnjÁÒÎÇÍόÎÍÁ (§žÎ̚ 794)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

........................................ 82

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 85

14.

šÉÎÐÉь¾Õ ÄÉÁÖÅÉÐÉÑÒ¼ ōÉËÁЍ½ÁÕ (§žÎ̚ 795)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

................................. 86

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 89

15.

šÉÎÐÉь¾Õ ōÉÒоÎ× (§žÎ̚ 796)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

....................................................... 90

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 92

16.

´ÄÅÉÁ ÇÉÁ ÒÈ ÄÉÅÍ»ÐÇÅÉÁ ÐÊÅÔÍ (§žÎ̚ 797, 798)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.......................... 93

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 98

17.

´ÄÅÉÁ ÇÉÁ ŒÅÒÁÓÁÍÒÉÁ ÒÅÖÍÈÒ¼ ÇÎÍɌ΍νÈÑÈ (§žÎ̚ 799)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

............. 99

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 101

18.

´ÄÅÉÁ ÇÉÁ Ë×ÎÆÎнÁ Ò»ËÍÎ× Á¾ ÌÌÈ Ç×ÍÁ½ËÁ (§žÎ̚ 799)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.......... 102

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 105

19.

²ÉÎÓÅѽÁ (§žÎ̚ 800)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

........................................................................... 106

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 112

20.

šÉËÁÑÒÉ˼ Ñ׌ÁÐÑÒÁÑÈ (§žÎ̚ 801-806)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

..................................... 114

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 119

21.

šÈŒÎѽÅ×ÑÈ ÄÉÁÓ¼ËÈÕ (§žÎ̚ 807)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.................................................... 122

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 124

22.

¡½ÒÈÑÈ ÇÉÁ ËÁÒÓÅÑÈ ÄÉÁÓ¼ËÈÕ (§žÎ̚ 811)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

..................................... 126

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 128

23.

š¼ÌÔÑÈ ÁÎÄÎÖ¼Õ ¼ ÁÎÎ½ÈÑÈÕ ËÌÈÐÎÍΌ½ÁÕ (§žÎ̚ 812)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

........ 129

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 133

24.

šÉÎÐÉь¾Õ ËÈÄŌ¾ÍÁ ÑÖÎÌØÎ×ÑÁÕ ËÌÈÐÎÍΌ½ÁÕ (§žÎ̚ 813)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

...... 134

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 136

25.

šÉÎÐÉь¾Õ ÅËËÁÓÁÐÉÑÒ¼ ËÌÈÐÎÍΌ½ÁÕ (§žÎ̚ 814)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.......................... 137

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 139

26.

žÁÀÑÈ ÅËÒÅÌÅÑÒ¼ ÄÉÁÓ¼ËÈÕ (§žÎ̚ 815)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

........................................... 140

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 143