Previous Page  11 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 11 / 32 Next Page
Page Background

XI

ž£°¦£³¯¨£®¡

27.

šÉËÁÑÒÉ˼ ÅËËÁÓÐÉÑÈ ËÌÈÐÎÍΌ½ÁÕ (§žÎ̚ 817)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

............................ 144

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 147

28.

´ÄÅÉÁ ÇÉÁ ÄÉÓÅÑÈ ËÌÈÐÎÍΌÉÁ½ÔÍ (§žÎ̚ 818)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.............................. 148

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 151

29.

§ÌÈÐÎÍΌÈÒ¼ÐÉÎ (§žÎ̚ 819-824)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

..................................................... 152

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 155

30.

£ÐŒÈÍŽÁ ÄÉÁÓ¼ËÈÕ (§žÎ̚ 825)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

......................................................... 157

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 160

31.

ŸÆÐÇÉÑÈ (§žÎ̚ 826-830)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.................................................................. 161

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 163

32.

¡ÎÑÆÐÇÉÑÈ - ¡ÎÇÐÁƼ (§žÎ̚ 831-842)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.................................... 167

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 170

33.

žÐ¾ÑËÌÈÑÈ ÁÍÁÇÇÅ̽ÁÕ ÄÉËÁÉόÁÒÎÕ (§žÎ̚ 843-849) ËÁÉ Ë¼Ð×ÊÈ

ÁÊÉÎÇÐÆÎ× ÔÕ ÁͽÑÖ×ÐÎ× (§žÎ̚ 850-860)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.................................... 171

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 174

34.

¡½ÒÈÑÈ ÇÉÁ ÂÅÂÁÉÔÒÉ˾ ¾ÐËÎ (§žÎ̚ 861-866, 952)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

........................ 178

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 182

¢. š¦¡¦±¥Ÿ¦¡

35.

Ÿ×ŒÆÔͽÁ ÄÉÁÉÒÈѽÁÕ (§žÎ̚ 869)

[¨. ©ÁÍÎÀ]

¡•

šÉ˾ÇÐÁÆÎ

......................................................................................................................... 185

¢•

šÉ˾ÇÐÁÆÎ

.......................................................................................................................... 187

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 188

36.

žÐ¾ÑËÌÈÑÈ ÎÐÉьÎÀ ÄÉÁÉÒÈÒ¼ - ōÉÄÉÁÉÒÈÒ¼ (§žÎ̚ 873)

[¨. ©ÁÍÎÀ]

.......................... 199

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 201

37.

žÐ¾ÑËÌÈÑÈ ÁÍÒÉËÁÒÑÒÁÑÈÕ ÄÉÁÉÒÈÒ¼ - ōÉÄÉÁÉÒÈÒ¼ (§žÎ̚ 875)

[¨. ©ÁÍÎÀ]

............. 203

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 205

38.

¡½ÒÈÑÈ ÎÐÉьÎÀ ÄÉÁÉÒÈÒ¼ Á¾ ÒÎ ÄÉËÁÑÒ¼ÐÉÎ (§žÎ̚ 878)

[¨. ©ÁÍÎÀ]

........................ 206

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 209

39.

¡ÇÔǼ ÁËÀÐÔÑÈÕ ÄÉÁÉÒÈÒÉË¼Õ Á¾ÆÁÑÈÕ (§žÎ̚ 897)

[¨. ©ÁÍÎÀ]

............................... 211

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.......................................................................................................................... 218