Previous Page  9 / 32 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 32 Next Page
Page Background

IX

ž£°¦£³¯¨£®¡

ž°¯œ¯™¯Ÿ

.................................................................................................................................... VII

A. £§¯²Ÿ¦¡ š¦§¡¦¯š¯Ÿ¦¡

1.

žÁлŒÂÁÑÈ (§žÎ̚ 752)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

............................................................................. 3

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

.............................................................................................................................. 8

2.

žÐÎÑō½ËÌÈÑÈ (§žÎ̚ 753)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

..................................................................... 10

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 16

3.

¡ÍËÌÈÑÈ ¼ ŒÅÒÁÐÐÀӌÉÑÈ Á¾ÆÁÑÈÕ (§žÎ̚ 758)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

............................ 17

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 21

4.

±ÐÉÒÁÍÁË΍¼ (§žÎ̚ 773)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

......................................................................... 24

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 32

5.

¢ÅÂÁ½ÔÑÈ ÇÅÇÎ;ÒÎÕ (§žÎ̚ 782)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

........................................................... 35

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 40

6.

§¼Ð×ÊÈ ÑÅ ÁÆÍÅÉÁ (§žÎ̚ 783)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

............................................................. 42

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 44

7.

šÉÎÐÉь¾Õ ÐÎÑÔÐÉÍ¼Õ ÄÉνËÈÑÈÕ ¼ ÅËËÁÓÁÐÉÑÒÏÍ (§žÎ̚ 786)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

...... 45

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 50

8.

¡½ÒÈÑÈ ÁÍÁÇÍÏÐÉÑÈÕ ÑԌÁÒŽÎ× - ¡ÍÁË΍¼ (§žÎ̚ 787)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

¡•

šÉ˾ÇÐÁÆÎ

........................................................................................................................... 51

¢•

šÉ˾ÇÐÁÆÎ

............................................................................................................................ 53

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 56

9.

µÌÅÇÖÎÕ ¡£ (§žÎ̚ 788)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

............................................................................ 58

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 68

10.

´ÐÍÈÑÈ ËÁÒÁÖÏÐÈÑÈÕ ÑÅ ÄȌ¾ÑÉÁ ÂÉÂ̽Á (§žÎ̚ 791)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

.................... 69

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 73

11.

´ÄÅÉÁ ÅˍνÈÑÈÕ ¼ Á¾ÄÎÑÈÕ ÅÍÅÖÀÐÎ× (§žÎ̚ 792)

[§. §Î×ÒÑÎ×Ì»ÌÎÕ]

....................... 74

žÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ

............................................................................................................................ 78