Previous Page  19 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 19 / 30 Next Page
Page Background

őŸũšŢٗūŭ ńŨŨśũŴũ ń—›ūŬŦŧūŨŷŠŴũ

25ū őŰũŚšŬŦū ń—›ūŬŦŧūŸ ¨ŦŧŞŜūŰ, ŌŞŸ›ŨŦū, 6-8 ŌūޗşŬŜūŰ 2015

«őŸŠŲŬūũŞ ţŤůś—ŞůŞ ůŤŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ

ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ»

ł›şŪŰŜůţŧŮ ůŰŬ ŅŭŵŰť—şŰŬũŸšŧŬ ōŬ—ŬŦţŰŧŨŜŮ ŐŬũŧŰŧŨŜŮ

Ũşŧ ůųŬũŧşů—ŸŮ ŰŵŪ ş›şŪŰŜůţŵŪ

ńŬŴůŤ—ŞůūŨŷŠŦū

ńňőŁŃŸŃňʼnŎ ń՟ŒņŋŁ

1. ŇŢŴŬŢŜůŢ ŷůŦ ťŞ śůŞũ ŢũšŢšŢŦŠ—Śũūŭ ŚũŞŭ ũū—ūťŢůŦŧŷŭ ūŬŦٗŷŭ ůŤŭ ūŦŧūŠŢ-

ũŢŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ (ŊŸŮŤ Ł) ś ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ Ť ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧś ޛŦŲŢŜŬŤŮŤ ũŞ ūŬŜţŢ-

ůŞŦ Ş›ŷ ůūũ ŢŧřŮůūůŢ ũŷ—ū ŞũřŨūŠŞ —Ţ ůū ŬŰť—Ŧţŷ—Ţũū ŞũůŦŧŢŜ—Ţũū (ŊŸŮŤ ł);

ŊŸŮŤ Ł: 38

ŊŸŮŤ ł: 31

¨Ń/¨Ł: 3

1

ņ

ńŌŎŒņŒŁ ń՟ŒņŋŁŒŸŌ

Ÿő ŏŐŎő ŒņŌ ŏŐŎőŒŁőňŁ ŒŸŌ ŋňʼnŐŎŋńŒŎŕŸŌ ʼnŁň ŒŸŌ ŏňőŒŸŒŸŌ

ŎňʼnŎŃńŌńňŁʼnņő ńŏňŕńňŐņőņő

2. ŇŢŴŬŢŜůŢ ŷůŦ ŢŜũŞŦ ŢũšŢšŢŦŠ—ŚũŤ Ť ŢŦŮŞŠŴŠś ŢŦšŦŧŹũ šŦŧŞŦŴ—řůŴũ —ŢŦūųŤ-

űŜŞŭ, ›ŚŬŞũ ůŴũ ›ŬūşŨޛŷ—ŢũŴũ, ŮůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ;

ŌŁň: 33

Ŏŕň: 37

¨Ń/¨Ł: 2

3. ʼnŬŜũŢůŢ ůūŰŭ ŧŞũŷũŢŭ ›ūŰ ŬŰť—ŜţūŰũ ůŤũ řŮŧŤŮŤ ŢůŞŦŬŦŧśŭ ŞŠŴŠśŭ ŸŮůŢŬŞ

Ş›ŷ ŞŜůŤ—Ş ůŤŭ —ŢŦūųŤűŜŞŭ ޛŞŬŧŢŜŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŬūŮůŞŮŜŞ ůŤŭ ůŢŨŢŰůŞŜŞŭ, ŦšŜŴŭ

ŷůŞũ Ť ›ŨŢŦūųŤűŜŞ Ş›ŞŬůŜţŢůŞŦ Ş›ŷ ůŞ —ŚŨŤ —ŜŞŭ ūŦŧūŠŚũŢŦŞŭ;

ŌŁň: 24

Ŏŕň: 42

¨Ń/¨Ł: 6

4. őůŦŭ ›ŬūŮŴ›ŦŧŚŭ ŢůŞŦŬŜŢŭ-űūŬŢŜŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, ťŢŴŬŢŜůŢ ůŦŭ

šŦŞůřŪŢŦŭ ›ŢŬŜ ›ŬūŮŴ›Ŧŧśŭ ŢŰťŸũŤŭ ޛŞŬŧŢŜŭ ŠŦŞ ůŤũ ›ŬūŮůŞŮŜŞ ůŴũ ›ŦŮůŴ-

ůŹũ ůŤŭ ŢůŞŦŬŜŞŭ;

ŌŁň: 63

Ŏŕň: 9 ¨Ń/¨Ł: 0