Previous Page  23 / 30 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 30 Next Page
Page Background

25

ū

őŰũŚšŬŦū ń—›ūŬŦŧūŨŷŠŴũ 495

24. ŇŢŴŬŢŜůŢ ŷůŦ ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ Ţ›ŞũŚŨťŢŦ Ť ŞŰůūůŢŨśŭ űūŬūŨŷŠŤŮŤ, ›ūŰ

ŜŮŲŰŮŢ ŧŞůř ůŞ ŚůŤ 2003 ŚŴŭ 2010, ŧŞůř ůŤ —ŢůŞşŜşŞŮŤ ŢůŞŦŬŦŧŹũ Ůۗ—Ţůū-

ŲŹũ ŨŷŠŴ šŴŬŢřŭ/ŠūũŦŧśŭ ›ŞŬūŲśŭ ś ŧŨŤŬūũū—Ŧŧśŭ šŦŞšūŲśŭ;

ŌŁň: 36

Ŏŕň: 13 ¨Ń/¨Ł: 23

5

ņ

ńŌŎŒņŒŁ ń՟ŒņŋŁŒŸŌ

¨ňŁŋńőŎŊŁłņőņ ʼnŁŒŁ ŒņŌ ńŏňŊœőņ ¨ňŁŔŎ՟Ō őŕńŒňŅŎŋńŌŸŌ

ŋń ŎňʼnŎŃńŌńňŁʼnńő ńŏňŕńňŐņőńňő

25. ŇŢŴŬŢŜůŢ ŷůŦ ťŞ śůŞũ ޛŴűŢŨśŭ ŠŦŞ ůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ Ť ۛŞ-

ŠŴŠś ŮŢ šŦŞ—ŢŮūŨřşŤŮŤ ۛūťŚŮŢŴũ ›ūŰ ŞűūŬūŸũ ůŤ šŦŞšūŲś ŮůŦŭ ޛŦŲŢŦŬś-

ŮŢŦŭ ŞŰůŚŭ: (Ł) ŋŷũū ŠŦŞ ůūũ ŮŲŢšŦŞŮ—ŷ ůŤŭ šŦŞšūŲśŭ (›ŬūŨŤ›ůŦŧř), (ł) —ŷũū

ŠŦŞ ůŤũ ޛŜŨŰŮŤ šŦŞ—řŲŤŭ ›ūŰ Ş›ūŬŬŚŢŦ Ş›ŷ ůŤ šŦŞšūŲś, (Ń) ŧŞŦ ŮůŦŭ šŸū ›ŢŬŦ-

›ůŹŮŢŦŭ, (¨) ŮŢ ŧŞ—ŜŞ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ;

ŊŸŮŤ Ł: 2

ŊŸŮŤ ł: 9

ŊŸŮŤ Ń: 47

ŊŸŮŤ ¨: 10

¨Ń/¨Ł: 4

26. ŇŢŴŬŢŜůŢ ŷůŦ ťŞ śůŞũ ޛŴűŢŨśŭ ŠŦŞ ůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ Ť

ۛūŲŬŢŴůŦŧś Ţŧ ůūŰ ũŷ—ūŰ Ű›ŞŠŴŠś ůŤŭ ۛŷťŢŮŤŭ ŮŢ šŦŞ—ŢŮūŨřşŤŮŤ, Ŵŭ

›ŬŹůū ŮůřšŦū ›ŬŦũ ůŤ šŦŧŞŮůŦŧś ޛŜŨŰŮŤ šŦŞ—řŲŤŭ ›ūŰ ŞűūŬř ůŤ šŦŞšūŲś;

ŌŁň: 40

Ŏŕň: 29 ¨Ń/¨Ł: 3

6

ņ

ńŌŎŒņŒŁ ń՟ŒņŋŁŒŸŌ

ņ ŎňʼnŎŃńŌńňŁʼnņ ńŏňŕńňŐņőņ őń ńœŐŸŏŁŗʼnŎ ńŏňŏń¨Ŏ

27. ŇŢŴŬŢŜůŢ ŷůŦ Ť ńń ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŞũŞŨřşŢŦ ŢŦšŦŧŚŭ ũū—ūťŢůŦŧŚŭ ›ŬŴůūşūŰŨŜ-

Ţŭ ŠŦŞ ůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ (ŊŸŮŤ Ł), —ŷũū ŠŦŞ ůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦ-

ŲŢŦŬśŮŢŦŭ —Ţ šŦŞŧŬŞůŦŧś šŬřŮŤ (ŊŸŮŤ ł), ś ŷůŦ šŢũ ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŞũŞŨřşŢŦ ŧŞ-

—ŜŞ šŬřŮŤ (ŊŸŮŤ Ń);

ŊŸŮŤ Ł: 30

ŊŸŮŤ ł: 24

ŊŸŮŤ Ń: 13

¨Ń/¨Ł: 5

Œţ ›ŭŸůŦţŰţŮ ›şŭşŰťŭŜůţŧŮ ŰŬűŮ, Ŭŭŧů—śŪŬŧ ůŹŪţŢŭŬŧ ţ›ŧůŜ—şŪşŪ şŨŸ—ť, —ţ-

ŰşūŹ ŚũũŵŪ, ŸŰŧ:

• ¨Ţšū—ŚũūŰ ŷůŦ Ť ŢŬ—ŤũŢŰůŦŧś ›ŬūŮŞŬ—ūŠś ŰűŦŮůř—ŢũŴũ šŦŞůřŪŢŴũ ŚŲŢŦ ůŞ

ŷŬŦř ůŤŭ, ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ›ŞŬŚ—şŢŦ ū ũū—ūťŚůŤŭ.

• Œū ŧŞťŢŮůŹŭ ůūŰ ʼnŌ 2190/1920 ŢŜũŞŦ ŞŧŞůřŨŨŤŨū ŠŦŞ ůŦŭ ūŦŧūŠŢũŢŦŞŧŚŭ ޛŦ-

ŲŢŦŬśŮŢŦŭ, ŧŞŦ Ŵŭ Ţŧ ůūŸůūŰ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ›ŞŬŚ—şŢŦ ū ũū—ūťŚůŤŭ. ń›ŦŮŤ—ŞŜũŢůŞŦ