Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - page 4

© ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÌÙ ÅÊÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅÙ
ISBN 978-960-562-271-8
¬ÅÛÔґÍÚ±ÐÌ 23, 106 80 ¥×ÀÑÅ
µÌÐ.: 210 3678 800
Fax: 210 3678 819
e-mail:
¥×ÀÑÅ:
¬ÅÛÔґÍÚ±ÐÌ 2, 106 79
µÌÐ.: 210 3607 521
¢ÉÍÔÅͱÙ:
ÁÐØÑÒÙ 107-109, 185 36
µÌÐ: 210 4184 212
¢±ÖÔÅ:
«ÅѱÔÌ 15, 262 22
µÌÐ.: 2610 361 600
ŸÉÕ/ÑÁÏÌ:
Ô±ËÏØÑ 1, 546 26
µÌÐ.: 2310 532 134
£Ä‘ÊØÑÅ ‘É ÖÒ ². 2121/93 ËÍÅ ÖÌÑ ¢ÑÉۑÅÖÍÏÀ ªÈÍÒÏÖÌÕÁŠŒÅËÒÔÉÄÉÖÅÍ Ì
ÅÑÅÈ̑ÒÕÁÉÛÕÌ ÏÅÍ ËÉÑÍϱ Ì ÅÑŒÅÔÅËØËÀ ÖÒÛ ’ÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ, Ì Å’Ò×ÀÏÉÛÕÀ
ÖÒÛ ÕÉ Æ±ÕÌ ÈÉÈґ¿ÑØÑ, Ì ÅÑőÉÖ±ÈÒÕÀ ÖÒÛ ÕÉ ÌÐÉÏÖÔÒÑÍÏÀ À ҒÒÍÅÈÀ’ÒÖÉ ±ÐÐÌ
‘ÒÔÊÀ ÏÅÍ Ì ÊØÖÒÅÑÅÖĒØÕÀ ÖÒÛ ‘É ҒÒÍÒÑÈÀ’ÒÖÉ ÖÔ’Ò, ÚØÔÁÙ ËÔŒÖÀ ±ÈÉÍÅ
ÖÒÛ ÉÏÈÂÖÌ.
ž© °£© §«ž³µª«³¶ ³ª«³¶
µÒ ’ÉÔÍÉÚ‘ÉÑÒ ÖÒÛ ’ÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ ¿ÚÉÍ ÖÄÚÉÍ É’Í‘ÉÐÒÄÙ ÏÅÍ ÅÑÅÐÛÖÍÏÀÙ
ɒÍÕÖ̑ÒÑÍÏÀ٠ɒÉÎÉÔËÅÕÁÅÙ. ³ ÉÏÈÒÖÍÏÂÙ ÒÁÏÒÙ ÏÅÍ ÒÍ ÕÛÑÖ±ÏÖÉÙ ÈÉÑ ’ÅÔ¿ÚÒÛÑ
Èͱ ÖÒÛ ’ÅÔÂÑÖÒÙ ÑґÍÏ¿Ù ÕۑÆÒÛп٠À ’ÅÔɑÊÉÔÉÁÙ ÕۑÆÒÛÐÉÛÖÍϿ٠ےÌÔÉÕÁÉÙ,
ÒÛÈɑÁÅ ÈÉ ÉÛ×ÄÑÌ Ê¿ÔÒÛÑ ËÍÅ ÖÛÚÂÑ Ü̑ÁÅ ÖÔÁÖÒÛ ÐÂËØ ÉÑ¿ÔËÉÍÅÙ À ’ÅÔ±ÐÉÍÇÌÙ
’ÒÛ ÆÅÕÁÕÖÌÏÉ ÉÑ ÂÐØ À ÉÑ ‘¿ÔÉÍ ÕÖÒ ’ÉÔÍÉÚ‘ÉÑÒ ÖÒÛ ’ÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ.
Art Director:
ŸÉÂÈØÔÒÙ ¬ÅÕÖÔÒËͱÑÑÌÙ
¶’ÉÄ×ÛÑÒÙ ¢ÅÔÅËØËÀÙ:
¥ÑÈÔ¿ÅÙ ¬ÉÑÒÄÑÒÙ
ØÖÒÕÖÒÍÚÉÍÒ×ÉÕÁÅ:
·ÔÄÕÅ ¨ÅÔËÍÅÑѱÏÌ
¢ÅÔÅËØËÀ:
NB Production ¥¬130514M23
NOMIKI BIBLIOTHIKI GROUP
23, Mavromichali Str., 106 80 Athens Greece
Tel.: +30 210 3678 800
Fax: +30 210 3678 819
e-mail:
All rights reserved. No part of this publication may be reproduced
by any means, without prior permission of the publisher.
© 2014, ²³¬ª«© ¦ª¦ ª³Ÿ©«© ¥§¦§
1,2,3 5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,...24
Powered by FlippingBook