Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - page 11

XI
µÅ Warrants («µÁÖÐÒÍ ’ÅÔÅÕÖÅÖÍÏÒÁ žÍÏÅÍؑ±ÖØÑ «ÖÀÕÌÙ
¬ÉÖÒÚÓÑ») ØÙ ÉÔËÅÐÉÁÒ ÖÌÙ ÏÉÊÅÐÅÍÅËÒÔ±Ù ËÍÅ ÖÌÑ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ
ÖÌÙ (ÖÔŒÉÜÍÏÀÙ) ÅÊÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅÙ
............................................................ 571
ªØ±ÑÑÌÙ §. ÍÑÅÔÁÖÌÙ
ž.²., žÍÏÌËÂÔÒÙ, ¬¦¥ (IBF)
µÒ ÉÔËÅÐÉÁÒ ÖÌÙ “ÈͱÕØÕÌÙ ‘É ÁÈÍÅ ‘¿ÕÅ” (bail-in)
ØÙ ÉÔËÅÐÉÁÒ ÈÍÅÚÉÁÔÍÕÌÙ ÖÌÙ ÖÔŒÉÜÍÏÀÙ ÅÊÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅÙ
.................. 619
¸ÑÑÅ-½ÐËÅ ¥. ¬ÀÖÕÒÛ
žÍÏÌËÂÔÒÙ, ž.².
© ÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅ ÖØÑ ¥ÕÊÅÐÍÕÖÍÏÓÑ §’ÍÚÉÍÔÀÕÉØÑ (Solvency II)
... 645
¥ÔÍÕÖ¿Å £ÍÑÅÑÍÓÖÌ – ¬ÅÔÒÄÈÌ
«Å×ÌËÀÖÔÍÅ §‘’ÒÔÍÏÒÄ žÍÏÅÁÒÛ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ ¢ÉÍÔÅÍÓÙ
© ÈÍÅÖÀÔÌÕÌ ÖÌÙ ÉÛ×ÄÑÌÙ ÖØÑ ÉËËÛÌÖÓÑ ¿ÑÅÑÖÍ ÖØÑ ’ÍÕÖØÖÓÑ
ÕÖÍÙ ’ÔҒÖØÚÉÛÖÍÏ¿Ù ÏÅÍ ’ÖØÚÉÛÖÍÏ¿Ù ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÉÙ ÉÎÛËÁÅÑÕÌÙ
ÏÅÍ ÕÖÌÑ ’ÖÓÚÉÛÕÌ (£ÄËÏÔÍÕÌ ‘É ÖÒ ’ÔÒÝÕÚÄÒÑ ÈÁÏÅÍÒ)
.................... 661
¬ÅÔÁÅ-·ÔÍÕÖÁÑÅ ·ÅÖÜÌÝرÑÑÒÛ
žÍÏÌËÂÔÒÙ, ¬ž§ §‘’ÒÔÍÏÒÄ ÏÅÍ ³ÍÏÒÑґÍÏÒÄ ¥¢Ÿ
£ÛÑÉÔ˱ÖÌÙ, ¥. ¥ÔËÛÔͱÈÌÙ & £ÛÑÉÔ˱ÖÉÙ
£Û‘’ÉԱՑÅÖÅ ÖÒÛ £ÛÑÉÈÔÁÒÛ
.................................................................. 689
§Û±ËËÉÐÒÙ ¢ÉÔ±ÏÌÙ
«Å×ÌËÌÖÀÙ ¢ÅÑ/‘ÁÒÛ ¥×ÌÑÓÑ
1...,2,3,4,5,6,7,8,9,10 12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,...24
Powered by FlippingBook