Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - page 10

X
µÒ ÏÅ×ÉÕÖÓÙ ÚÒÔÀËÌÕÌÙ ’ÔÒÕØÔÍÑÀÙ ÈÍÅÖÅËÀÙ ÕÖÒ ’ÐÅÁÕÍÒ
ÖØÑ ’ÔÒÐ̒ÖÍÏÓÑ ‘¿ÖÔØÑ ÖÌÙ ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅÙ ÉÎÛËÁÅÑÕÌÙ
ÕđÊØÑÅ ‘É ÖÅ ±Ô×ÔÅ 99 ÏÅÍ 103 ¢Ö« - žÍÏÅÕÖÌÔÍÅÏÀ ’ÔÅÏÖÍÏÀ
ÏÅÍ ÈÛÕÚ¿ÔÉÍÉÙ ÅÑÅÊÒÔÍϱ ‘É ÖÌÑ ÉÊÅԑÒËÀ ÖÒÛÙ
................................ 457
§ÛÅËËÉÐÁÅ-¬ÅÔÁÅ ŸØ‘±
¢ÔØÖÒÈÁÏÌÙ, ¬ž§, §ÛÔؒÅÝÏÒÄ žÍÏÅÁÒÛ ¶’ ž², §‘’ÒÔÍÏÒÄ žÍÏÅÁÒÛ
© ŒÒÖÉÐÉՑÅÖÍÏÂÖÌÖÅ ÖØÑ ÔÛבÁÕÉØÑ ÕÚÉÖÍϱ ‘É
ÖÌÑ ÏÅÖŒÒп‘ÌÕÌ ÖØÑ ÏÅ×ÛÕÖÉÔÀÕÉØÑ ’ÐÌÔؑÓÑ
ÕÖÍ٠ɑ’ÒÔÍÏ¿Ù ÕÛÑÅÐÐÅË¿Ù
........................................................................ 471
¢Â’Ì «ÅÐő’ÒÄÏÅ
¥ÑŒÐ. «Å×ÌËÀÖÔÍÅ µ§ª ¥.¬.Ÿ.
© ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖÌÙ ÅÊÉÔ¿ËËÛÅ٠ɒÍÚÉÁÔÌÕÌ٠Œ ÖÒÛÙ ’ÍÕÖØÖ¿Ù
ÖÌ٠ے ÖÒ ÊØÙ ÖØÑ ÉÑØÕÍÅÏÓÑ ÏÅÑÂÑØÑ ’ÉÔÁ ÉпËÚÒÛ
ÖØÑ ÏÔÅÖÍÏÓÑ ÉÑÍÕÚÄÕÉØÑ
........................................................................ 495
¦ÅÕÁÐÉÍÒÙ £. «ÅÔÅËͱÑÑÌÙ
žÔ. ²Ò‘ÍÏÀÙ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ ¦ÔÛÎÉÐÐÓÑ (ULB),
§ÑÖÉÖÅБ¿ÑÒÙ žÍÈÅÕÏÅÐÁÅÙ (¢±ÑÖÉÍÒ ¢ÅÑɒÍÕÖÀ‘ÍÒ –
µ‘À‘Å žÍÉ×ÑÓÑ & §ÛÔؒÅÝÏÓÑ £’ÒÛÈÓÑ),
¥ÑÓÖÉÔÒÙ £ÛÑÉÔ˱ÖÌÙ, žÍÏÌËÒÔÍÏÀ §ÖÅÍÔÁÅ KLC
© ÈÍÏÒÑґÍÏÀ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÒÛ ’ÍÕÖØÖÀ ’ÒÛ ÈÉÑ ¿ÚÉÍ ÉÑÖÅÚ×ÉÁ
ÕÖÒ ÕÚ¿ÈÍÒ ÈÍÉÛ×ÉÖÀÕÉØÙ ÒÊÉÍÐÓÑ ÕÖÒ ’ÐÅÁÕÍÒ
ÖÌÙ ÅÑőÒÔÊØ×ÉÁÕÅÙ (‘É ÖÒ Ñ. 4161/2013) ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅÙ
ÖÒÛ Ñ. 3869/2010
....................................................................................... 503
²ÍÏÂÐÅÒÙ ¬. «ÅÖÌÊÂÔÌÙ
¿ÏÖÒÔÅÙ ²Ò‘ÍÏÀÙ £ÚÒÐÀÙ §.«.¢.¥.
© ÉÍÈÍÏÀ ׿ÕÌ ÖØÑ ÉÔËÅÜґ¿ÑØÑ ÕÖÌ ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ
ÉÎÛËÁÅÑÕÌÙ – ÕÄÜÉÛÎÌ À ÈͱÜÉÛÎÌ ÉÔËÅÖÍÏÒÄ & ’ÖØÚÉÛÖÍÏÒÄ
ÈÍÏÅÁÒÛ
.......................................................................................................... 511
žÌ‘ÀÖÔÍÒÙ ². ÅȱÙ
¿ÏÖÒÔÅÙ ²Ò‘ÍÏÀÙ £ÚÒÐÀÙ ¥×ÌÑÓÑ
³ ¿ÐÉËÚÒÙ ÏÅÍ Ì ÅѱÐÛÕÌ ÖØÑ ÒÍÏÒÑґÍÏÓÑ ÏÅÖÅÕÖ±ÕÉØÑ
ØÙ ‘¿ÕÅ ÈÍŒÁÕÖØÕÌÙ ÖÌ٠ɒÍÏÉÁ‘ÉÑÌÙ ÅÊÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅÙ-µÒ ÜÀÖ̑Å
ÖÌÙ ÕÛÑÉÚÍÜ‘ÉÑÌÙ ÈÔÅÕÖÌÔÍÂÖÌÖÅÙ ÖÌ٠ɒÍÚÉÁÔÌÕÌÙ
.......................... 521
¬ÅÔÁÅ-¥ÔËÛÔÓ ¥. ͱ’’Å
žÍÏÌËÂÔÒÙ, LL.M.
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,...24
Powered by FlippingBook