Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΑΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ - page 9

IX
žÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ÉÎÛËÁÅÑÕÌÙ: ¬ÍÅ ’ÔÒÕØÔÍÑÀ ŒÒÖÁ‘ÌÕÌ
.......................... 283
žÌ‘ÀÖÔÌÙ «ØÑ. ¥ÛËÌÖÁÈÌÙ
¥Ñ. «Å×ÌËÌÖÀÙ ²Ò‘ÍÏÀÙ ž.¢.Ÿ.
«ÔÍÖÍÏÀ ŒÒÖÁ‘ÌÕÌ ÖÌÙ ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅÙ ÖÒÛ ². 3869/2010
(ÖÅ «Û’ÉÔÚÔÉؑ¿ÑÅ ÑÒÍÏÒÏÛÔͱ») ÏÅÍ ÖÌÙ ÅÑőÂÔÊØÕÀÙ ÖÌÙ
‘É ÖÒ ². 4161/2013
................................................................................... 311
ª±ÏØÆÒÙ ¦ÉÑÍ¿ÔÌÙ
¿ÏÖÒÔÅÙ §«¢¥ ²Ò‘ÍÏÀÙ ¥×ÌÑÓÑ, žÍÏÌËÂÔÒÙ
© ÉÛ×ÄÑÌ ËÍÅ ÖÌÑ ÉÖÅÍÔÍÏÀ ÅÊÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅ ØÙ ’ÔÂÆÐ̑Å
ÖÒÛ ÉÖÅÍÔÍÏÒÄ ÏÅÍ ÖÒÛ ’ÖØÚÉÛÖÍÏÒÄ ÈÍÏÅÁÒÛ
........................................... 353
²ÍÏÂÐÅÒÙ ª. §ÐÉÛ×ÉÔͱÈÌÙ
Dr. iur., ÈÍÏÌËÂÔÒÙ, §’ÁÏÒÛÔÒÙ ÏÅ×ÌËÌÖÀÙ ²Ò‘ÍÏÀÙ £ÚÒÐÀÙ ¥.¢.Ÿ.
© ¢ÒÍÑÍÏÀ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÌÙ ÅÊÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅÙ
...................................... 395
ªØ±ÑÑÅ «ÅÐÅÑÖܱÏÒÛ – µÕÅÖÕÅÔÓÑÌ
žÍÏÌËÂÔÒÙ, ¥ÑÖ͒ÔÂÉÈÔÒÙ £ÛÑȿՑÒÛ §ÐÐÀÑØÑ §‘’ÒÔÍÏÒÐÂËØÑ
¥ÑÖ͒ÔÂÉÈÔÒÙ žÍÏÌËÒÔÍÏÒÄ £ÛÐÐÂËÒÛ ¥×ÌÑÓÑ
§²³µ©µ¥ V.
¢ÅÔɑƱÕÉÍÙ
H ÉÊÅԑÒËÀ ÖÒÛ ÏÅÑÂÑŠɒÍÚÉÍÔ̑ÅÖÍÏÀÙ ÏÔÁÕÌÙ
ÏÅÖ± ÖÌÑ ’ÔÂÏÐÌÕÌ ÅÊÉÔÉËËÛÂÖÌÖÅÙ ÕÖÌÑ ¥.§.
ÕđÊØÑÅ ‘É ÖÒ ±Ô×ÔÒ 98 ’ÅÔ. 2 ¢Ö«
..................................................... 421
·±ÔÌÙ §. ¥’ÒÕÖÒÐ’ÒÛÐÒÙ
ž.²., LLM mult.
§ÎÛËÁÅÑÕÌ ÏÅÍ ÉÍÈÍÏÀ ÉÏÏÅ×±ÔÍÕÌ ’ÍÕÖØÖÍÏÒÄ ÍÈÔđÅÖÒÙ ÏÅÖ±
ÖÒ Ñ. 3601/2007 (‘ÉÖ± ÖÒÛÙ Ñ. 4021/2011, 4051/2012
ÏÅÍ 4172/2013)
.......................................................................................... 437
Í±ÑÑÌÙ §. ¦ÉпÑÖÜÅÙ
«Å×ÌËÌÖÀÙ µ§ª žÛÖ. ¬ÅÏÉÈÒÑÁÅÙ
1,2,3,4,5,6,7,8 10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,...24
Powered by FlippingBook