Background Image
Previous Page  10 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 40 Next Page
Page Background

X

ŨŸŮŢŦŭ ūŦ ū›ūŜŢŭ ŧŦũūŸũůŞũ —Ŵŭ ޛŜ ůū ›ŨŢŜŮůūũ— ›Ŭūŭ ůŤũ ŜšŦŞ ŧŞůŢŸťŰũŮŤ —Ţ

ůŦŭ ũū—ūŨūŠŦŞŧŚŭ ›ŞŬŞšūŲŚŭ. ʼnŞŦ ŢũŹ ŢŜŲŢ šŦŞűŞũŢŜ ŷůŦ Ť ›ŞŬŞ›ū—›ś ůūŰ ŧŞ-

ůŤŠūŬūۗŚũūŰ —Ţ Ş—ŢůřŧŨŤůū şūŸŨŢŰ—Ş ůūŰ ŮۗşūŰŨŜūŰ ŢűŢůŹũ ŢŜŲŢ Ű›ūŮůŢŜ

ūŰŮŦŞŮůŦŧŷ ›ŢŬŦūŬŦٗŷ, ųŤűŜŮůŤŧŢ ū Ō 4022/2011, —Ţ ůū řŬťŬū 3 ůūŰ ū›ūŜūŰ

ūŬŜŮůŤŧŢ ŷůŦ ŮůŞ ŢŠŧŨś—ŞůŞ ›ūŰ ›ŬūşŨŚ›ūũůŞŦ Ş›ŷ ůū řŬťŬū 1 ůūŰ ŜšŦūŰ ũŷ-

—ūŰ, Ť ›ŢŬřůŴŮŤ ůŤŭ ŧŸŬŦŞŭ ŞũřŧŬŦŮŤŭ ŧŤŬŸŮŮŢůŞŦ —Ţ Ş—ŢůřŧŨŤůū şūŸŨŢۗŞ

Ş›ŷ ůū ŮۗşūŸŨŦū ůŴũ ŢűŢůŹũ, ŧŞůŞŨŞ—şřũūũůŞŭ ŧŞů’ ŞŰůŷũ ůūũ ůŬŷ›ū ůŦŭ

›ŬřŪŢŦŭ šŦŞűťūŬřŭ ŏūŨŦůŦŧŹũ ŧŞŦ ʼnŬŞůŦŧŹũ ŁŪŦŴ—ŞůūŸŲŴũ ŧŞŦ ۛūťŚŮŢŴũ —Ţ-

ŠřŨūŰ ŧūŦũŴũŦŧūŸ ŢũšŦŞűŚŬūũůūŭ ŧŞŦ —ŢŜţūũūŭ ¨Ť—ūŮŜūŰ őۗűŚŬūũůūŭ. őŢ ŨŦ-

ŠŷůŢŬū Ş›ŷ šŸū ŲŬŷũŦŞ ŞũůŦŧŞůŞŮůřťŤŧŢ ůū řŬťŬū 1 ›ŢŬ. şĶ ůūŰ Ō 4022/2011

(—Ţ ůū Ō 4139/2013), ŞũůŦŧŞůřŮůŞŮŤ ›ūŰ ūšśŠŤŮŢ ŮůŤũ ›ŢŬŞŦůŚŬŴ šŦŢŸŬŰũŮś

ůūŰ, —Ţ ůŤũ ›ŬūŮťśŧŤ —Ůůūũ ŧŞůřŨūŠū ůŴũ ›ŬūŮŹ›Ŵũ ›ūŰ šŸũŞůŞŦ ũŞ Ű›Ş-

ŲťūŸũ Ůůū Ō 4022/2011— ůŴũ ۛŞŨŨśŨŴũ ŧŞůř ůŤũ ŚũũūŦŞ ůūŰ řŬťŬūŰ 13 ŧŞŦ

263Ł ŏʼn, ŧŞůŞŨŞ—şřũūũůŞŭ ŚůŮŦ ůū ŮŸũūŨū ŮŲŢšŷũ ůŴũ ۛūťŚŮŢŴũ «šŦŞűťū-

Ŭřŭ». ŋŢ ůūũ ůŬŷ›ū ŞŰůŷ ŢũŦŮŲŸťŤŧŢ ŧŞťūŬŦŮůŦŧř ŧŞŦ ůū —ūũůŚŨū ›ŞŬŞ›ū—›śŭ

ůūŰ ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ —Ţ Ş—ŢůřŧŨŤůū şūŸŨŢŰ—Ş ůūŰ ŮۗşūŰŨŜūŰ ŢűŢůŹũ. ĺůŮŦ

Ůś—ŢŬŞ ůū ۛŷ ŢŪŚůŞŮŤ —ūũůŚŨū ŚŲŢŦ Ş›ūŧůśŮŢŦ ŧŞŦ ›řŨŦ ŧŰŬŜŞŬŲū ŬŷŨū, Ŭŷ-

Ũūŭ ›ūŰ Ţ›ŦůřŮŮŢŦ ůŤ ŮŰŮůŤ—ŞůŦŧś ůūŰ ›ŬūŮŚŠŠŦŮŤ ŧŞŦ ůŤũ ›ŢŬŞŦůŚŬŴ ŞũřŨŰ-

Ůś ůūŰ.

Ń.

ņ ۛŷ ŧŬŜŮŤ šŦŞůŬŦşś ŪŢŧŦũř (:

›ŬŹůū —ŚŬūŭ ůŤŭ

) —Ţ —ŦŞ ŮŰũūŨŦŧś ŦŮůū-

ŬŦŧś —ŢŨŚůŤ ŧŞŦ ŧŞůŞŠŬŞűś ůūŰ ŲŹŬūŰ ůŤŭ ūŰŮŦŞŮůŦŧśŭ ›ŢŬřůŴŮŤŭ ůŤŭ ŧŸŬŦŞŭ

ŞũřŧŬŦŮŤŭ. ņ ŧŞůŞŠŬŞűś ŞŰůś ŞŬŲŜţŢŦ Ş›ŷ ůŤũ ›ŬūŵŮŲŸŮŞŮŞ ŏūŦũŦŧś ¨Ŧŧūũū-

—ŜŞ ůūŰ ŚůūŰŭ 1834 ŧŞŦ ŮŰũŢŲŜţŢŦ —Ţ ůŤũ ŞũřŨŰŮŤ ůŴũ ŷŮŴũ ŜŮŲŰŞũ ŮůŤũ ŞŬŲŦ-

ŧś —ūŬűś ůūŰ ʼnŏ¨ – ŢŬŢŰũŹũůŞŭ ůŤ šŦŞŲŬūũŦŧś ŢŪŚŨŦŪŤ ůŤŭ ›ŞŬŞ›ū—›śŭ ůūŰ

ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ Ůůū ŞŧŬūŞůśŬŦū Ş›ŷ ůū 1950 ŚŴŭ ůū 1976, Ş›ŷ ůū 1976 ŧŞŦ

—ŚŲŬŦ ůū 2010 ŧŞŦ, ůŚŨūŭ, ›ŬūŮŢŠŠŜţŢŦ ůū ŮŤ—ŢŬŦũŷ ŧŞũūũŦŮůŦŧŷ ›ŨŞŜŮŦū, ŷ›Ŵŭ

ŞŰůŷ šŦŞ—ūŬűŹťŤŧŢ —Ţůř ůŤũ ŦŮŲŸ ůūŰ Ō 3904/2010. ŁŧūŨūŰťŢŜ Ť ŚŬŢŰũŞ ůŴũ

ťŢŴŬŤůŦŧŹũ ţŤůŤ—řůŴũ ›ūŰ ŞűūŬūŸũ ůū ›ŢšŜū ůŤŭ ŢũšŦř—ŢŮŤŭ šŦŞšŦŧŞŮŜŞŭ,

—ŦŞ ŚŬŢŰũŞ ›ūŰ Ţ›ŦŧŢũůŬŹũŢůŞŦ ŧŰŬŜŴŭ ŮůŤũ ŞũŞţśůŤŮŤ ůūŰ ŞŬ—ūšŜūŰ ›ŬūŮŹ-

›ūŰ - ūŬŠřũūŰ ›ūŰ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŞŪŦūŨūŠŢŜ ůū ŞũŞŧŬŦůŦŧŷ ŰŨŦŧŷ ŧŞŦ ũŞ Ş›ūűŞŮŜţŢŦ

ŠŦŞ ůŤũ ›ŞŬŞ›ū—›ś Ť ŷŲŦ ůūŰ ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ ŮŢ šŜŧŤ. ńšŹ ŠŜũŢůŞŦ —ŦŞ ŧŞůŞ-

ŠŬŞűś ŷŨŴũ ůŴũ —ŚŲŬŦ ůŹŬŞ Ş›ŷųŢŴũ ›ūŰ ŚŲūŰũ šŦŞůۛŴťŢŜ ůŷŮū ŮŢ ŢťũŦŧŷ,

ŷŮū ŧŞŦ ŮŢ šŦŢťũŚŭ ޛŜ›Ţšū. ŒŚŨūŭ ůū ›ŬŹůū —ŚŬūŭ ŧŨŢŜũŢŦ —Ţ ůŤũ ŦŮůūŬŦŧś ŧŞ-

ůŞŠŬŞűś ůūŰ ťŢٗūŸ ůŴũ šŦŧŞŮůŦŧŹũ ŮۗşūŰŨŜŴũ —ŷ›Ŵŭ ŞŰůś ޗűŞũŜţŢůŞŦ

ŮůŤ šŦŢťũŦŧś ůŤŭ šŦřŮůŞŮŤ— ŪŢŧŦũŹũůŞŭ Ş›ŷ ůŤũ ŞŬŲŞŦŷůŤůŞ, ůū ŞůůŦŧŷ šŜŧŞŦū

ŧŞŦ ůū ŬŴ—Şŵŧŷ šŜŧŞŦū, ›ŢŬũŹũůŞŭ Ůůū ŞŠŠŨŦŧŷ grand jury (—ŢŠřŨū ūŬŧŴůŷ

šŦŧŞŮůśŬŦū), ŞŬ—ŷšŦū ŠŦŞ ůūũ ŚŨŢŠŲū ůŤŭ ŧŞůŤŠūŬŜŞŭ ŧŞŦ ůū ŃŞŨŨŦŧŷ jury d’

accusation, ›Ŭūŵŷũ ůŤŭ —ŢůޛŞũŞŮůŞůŦŧśŭ ŃŞŨŨŜŞŭ, ŠŦŞ ũŞ ŧŞůŞŨśŪŢŦ ŮŢ —ŦŞ ŮŰ-

ũūŨŦŧś šŦŢťũś ޛŦŮŧŷ›ŤŮŤ ŧŞŦ ŦŮůūŬŦŧś ŧŞůŞŠŬŞűś ůūŰ ťŢٗūŸ ůŴũ šŦŧŞŮůŦ-

ŧŹũ ŮۗşūŰŨŜŴũ.