Background Image
Previous Page  9 / 40 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 40 Next Page
Page Background

IX

ŏŐŎŊŎŃŎő Ŋ. ŋŁŐŃŁŐňŒņ

Ł.

Œū ›ŞŬŷũ ŚŬŠū Ş›ūůŢŨŢŜ ū—ŷůŦůŨŤ šŦšŞŧůūŬŦŧś šŦŞůŬŦşś ůūŰ ŮŰŠŠŬŞűŚŞ,

ŢŠŧŬŦťŢŜŮŞ (—Ţ ůū şŞť—ŷ “řŬŦŮůŞ”) Ş›ŷ ůŤ Ōū—Ŧŧś őŲūŨś ůūŰ ŁŬŦŮůūůŢŨŢŜūŰ

ŏŞũޛŦŮůŤ—ŜūŰ ŇŢŮŮŞŨūũŜŧŤŭ.

ł.

ŋŢ ůŤ ŮŰŠŧŢŧŬŦ—ŚũŤ šŦŞůŬŦşś ޛŦŲŢŦŬŢŜůŞŦ ŮŰŮůŤ—ŞůŦŧś ŞũřŨŰŮŤ Ţũŷŭ ŢŦ-

šŦŧŷůŢŬūŰ ůŬŷ›ūŰ ūŰŮŦŞŮůŦŧśŭ ›ŢŬřůŴŮŤŭ ůŤŭ ŧŸŬŦŞŭ ŞũřŧŬŦŮŤŭ, Ţũŷŭ —ŷ›Ŵŭ

ŚŲŢŦ ޛŦŧŬŞůśŮŢŦ ũŞ ŨŚŠŢůŞŦ— —ūũůŚŨūŰ ›ŞŬŞ›ū—›śŭ ůūŰ ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ. ņ

›ŞŬŞ›ū—›ś ůūŰ ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ Ůůū ŞŧŬūŞůśŬŦū Ş›ūůŢŨūŸŮŢ ŞũŚŧŞťŢũ ŠŦŞ

ůū ũū—ūťŚůŤ ŚũŞ ŲŹŬū šŦŞŬŧūŸŭ ޛŞũŞ›ŬūŮšŦūŬŦٗūŸ, ŚũŞ ›ŢšŜū ŮŰũŢŲūŸŭ

ŞũŞ—ŷŬűŴŮŤŭ ŧŞŦ ůŬū›ū›ūŜŤŮŤŭ ůŴũ šŦŞůřŪŢŴũ ›ūŰ ůū ŬŰť—ŜţūŰũ. ŎŦ ޛޗ-

şřŮŢŦŭ ŞŰůŚŭ ŢŜŲŞũ ŧŞůř şřŮŤ Ŵŭ ŮůŷŲū ũŞ Ş›ŞũůśŮūŰũ ŮůŤũ ŞũřŠŧŤ ŠŦŞ Ţ›Ŧ-

ůřŲŰũŮŤ ůŤŭ šŦŞšŦŧŞŮŜŞŭ Ş›ūũū—śŭ ůŤŭ šŦŧŞŦūŮŸũŤŭ, ޛŦůřŲŰũŮŤŭ šŦŢŬŲŷ—ŢũŤŭ

—ŚŮŞ Ş›ŷ ůŤũ ůŞŲŸůŢŬŤ ŢŧŧŞťřŬŦŮŤ ůŤŭ ›ŬūšŦŧŞŮůŦŧśŭ űřŮŤŭ. őůŤũ ŞũřŠŧŤ

ŞŧŬŦşŹŭ ŞŰůś űŞŜũŢůŞŦ ŷůŦ ›ŬūٛřťŤŮŢ ũŞ Ş›ŞũůśŮŢŦ ŧŞŦ Ť ťŢٗūťŚůŤŮŤ ůūŰ

—ūũůŚŨūŰ ›ŞŬŞ›ū—›śŭ ůūŰ ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ —Ţ

Ş—ŢůřŧŨŤůū şūŸŨŢŰ—Ş ůūŰ

ŮۗşūŰŨŜūŰ ŢűŢůŹũ

, ŷ›Ŵŭ ŢŦŮśŲťŤ ›ŬŹůŤ űūŬř —Ţ ůū Ō 1738/1987 ŧŞŦ Şűū-

ŬūŸŮŢ ůŞ ŧŞŧūŰŬŠś—ŞůŞ ůūŰ řŬťŬūŰ 1 ůūŰ Ō 1608/1950. ŁŬŧŢůř ŲŬŷũŦŞ ŞŬŠŷ-

ůŢŬŞ ū ŮŰŠŧŢŧŬŦ—Śũūŭ ůŬŷ›ūŭ ūŰŮŦŞŮůŦŧśŭ ›ŢŬřůŴŮŤŭ ůŤŭ ŧŸŬŦŞŭ ŞũřŧŬŦŮŤŭ

ޛŢŧůřťŤŧŢ ŧŞŦ ŮůŞ ŧŞŧūŰŬŠś—ŞůŞ ůŴũ řŬťŬŴũ 187 ŧŞŦ 187Ł ŏʼn (—Ţ ůū řŬťŬū

7 ůūŰ Ō 2928/2001 ŮŢ ŮŰũšŰŞŮ—ŷ —Ţ ůū řŬťŬū 42 ›ŞŬ. 5 ůūŰ Ō 3251/2004),

ŮŢ —ŦŞ ›ŬūٛřťŢŦŞ ůūŰ ũū—ūťŚůŤ ũŞ Ş›ŞũůśŮŢŦ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧř ŮůŤũ ›ŞŬŞ-

›řũŴ ŞũřŠŧŤ, ŮŢ ŮŰũšŰŞŮ—ŷ —Ţ ůŤũ ›Ţ›ūŜťŤŮś ůūŰ ŷůŦ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ŞũŞůŢťŢŜ Ť

ŧŬŜŮŤ ŠŦŞ ůŤũ ›ŞŬŞ›ū—›ś ś ŷŲŦ ůūŰ ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ —ŠŦŞ ůŤ ŮūşŞŬś ŞŰůś

ŧŞůŤŠūŬŜŞ ŢŠŧŨŤ—řůŴũ— ŮŢ ŚũŞũ Ś—›ŢŦŬū šŦŧŞŮůŦŧŷ ŮŲŤ—ŞůŦٗŷ. őůŞ ›ŨŞŜ-

ŮŦŞ ŞŰůř, ůū —ūũůŚŨū ›ŞŬŞ›ū—›śŭ ůūŰ ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ —Ţ Ş—ŢůřŧŨŤůū şūŸ-

ŨŢŰ—Ş ůūŰ ŮۗşūŰŨŜūŰ ŢűŢůŹũ, řŬŲŦŮŢ ŮůŞšŦŞŧř ũŞ ŢšŬŞŦŹũŢŦ ůŤ ťŚŮŤ ůūŰ,

ޗűŞũŦţŷ—Ţũū ŷŨū ŧŞŦ ›Ŧū ŧŰŬŜŞŬŲū. őŢ ůūŸůū ŮŰũŢůŚŨŢŮŢ ŞűŢũŷŭ Ť, šŦŞŬŧŹŭ

ŞŰŪŞũŷ—ŢũŤ, ŧŜũŤŮŤ ›ūŦũŦŧŹũ šŦŹŪŢŴũ ŠŦŞ ůū ŧŞŧūŸŬŠŤ—Ş ůŤŭ ŢŠŧŨŤ—ŞůŦŧśŭ

ūŬŠřũŴŮŤŭ, ŞűŢůŚŬūŰ Ť ťŚŮŤ ›ūŰ ŢŜŲŢ ŨřşŢŦ Ť ũū—ūŨūŠŜŞ Ţ›Ŝ ūŬŦٗŚũŴũ ŢŬ—Ť-

ũŢŰůŦŧŹũ ţŤůŤ—řůŴũ ›ūŰ ŢŜŲŞũ ŞũŞŧŸųŢŦ ŮůŞ ›ŨŞŜŮŦŞ ŢűŞŬ—ūŠśŭ ůūŰ, ŧŦũūŸ-

—ŢũŤ ŮŢ ťŚŮŢŦŭ ›ūŰ ůū ŧŞťŦŮůūŸŮŞũ ŧŰŬŜŞŬŲū. ŋŢ ŞŰůř ůŞ šŢšū—ŚũŞ ŧŞŦ ۛŷ

ůū ›ŬŜŮ—Ş Ţũŷŭ ŮŰũūŨŦŧūŸ ޛŞũŞ›ŬūŮšŦūŬŦٗūŸ ůūŰ ŲŹŬūŰ ůŤŭ ūŰŮŦŞŮůŦŧśŭ

›ŢŬřůŴŮŤŭ ůŤŭ ŧŸŬŦŞŭ ŞũřŧŬŦŮŤŭ, —Ţ ůū Ō 3904/2010 ŧŞůŞŬŠśťŤŧŢ ůū —ūũůŚŨū

›ŞŬŞ›ū—›śŭ ůūŰ ŧŞůŤŠūŬūۗŚũūŰ —Ţ Ş—ŢůřŧŨŤůū şūŸŨŢŰ—Ş ůūŰ ŮۗşūŰŨŜūŰ

ŢűŢůŹũ ŠŦŞ ůŞ ŧŞŧūŰŬŠś—ŞůŞ ůŴũ řŬťŬŴũ 187 ŧŞŦ 187Ł ŏʼn ŧŞŦ šŦŞůŤŬśťŤŧŢ

ŠŦŞ ůŞ ŢŠŧŨś—ŞůŞ ůūŰ řŬťŬūŰ 1 ůūŰ Ō 1608/1950. ŏŞŬřŨŨŤŨŞ šŷťŤŧŢ ũū—ū-

ťŢůŦŧś ŨŸŮŤ ŮŢ ›ūŨŨř Ş›ŷ ůŞ Ţ—űŞũŦţŷ—ŢũŞ —ŚŲŬŦ ůŷůŢ ŢŬ—ŤũŢŰůŦŧř ţŤůś—ŞůŞ,