Previous Page  5 / 28 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 28 Next Page
Page Background

V

ž°¯œ¯™¦§¯ Ÿ¥¨£¦¬¨¡

© ’ÅÔÒÄÕÅ ÖÔÁÖÌ ¿ÏÈÒÕÌ ÖÒÛ ¿ÔËÒÛ ÉÁÑÅÍ ÉÑ̑ÉÔؑ¿ÑÌ ‘¿ÚÔÍ ÖÒÑ ’ÔÂÕÊÅÖÒ

² 4411/2016 (§Ö« ¥š 142/3.8.2016), ‘É ÖÒÑ Ò’ÒÁÒ ÈÍÒÔ×ÓÑÒÑÖÅÍ ’ÔÒÊÅ-

ÑÉÁÙ ’ÅÔÅÈÔґ¿Ù ’ÔÒÌËÒđÉÑØÑ ÖÔҒҒÒÍÀÕÉØÑ ÖÒÛ «ÓÈÍÏÅ (ÆÐ. ±Ô×ÔÒ 30

’ÅÔ. 6) ÏÅÍ É’ÍÐÄÒÑÖÅÍ ÜÌÖÀ‘ÅÖÅ ’ÒÛ ÉÁÚÅÑ ÅÑÅÏÄÇÉÍ ÏÅÖ± ÖÌÑ ÉÊÅԑÒËÀ ÕÛ-

ËÏÉÏÔ͑¿ÑØÑ ÈÍÅÖ±ÎÉØÑ (ÆÐ. ±Ô×ÔÅ 128 ’ÅÔ. 3, 129, 147), ÉÑÓ ¿ÚÉÍ ÉÑ̑É-

ÔØ×ÉÁ ÏÅÍ ‘É ÖÍ٠ےÂÐÒ͒ÉÙ ‘ÉÖÅÆÒп٠’ÒÛ É’ÀÐ×ÅÑ ‘ÉÖ± ÖÒÑ ² 4285/2014.

£ÏҒÂÙ ÖÌÙ Åѱ ÖÅÏÖ± ÏÅÖ± ÖÒ ÈÛÑÅÖÂÑ ÈÍÅÕÖÀ‘ÅÖŠɒÅÑ¿ÏÈÒÕÀÙ ÖÒÛ ÉÁÑÅÍ

ÑÅ ÕۑƱÐÐÉÍ ÕÖÌÑ ¿ËÏÅÍÔÌ ÉÑ̑¿ÔØÕÌ ÖÒÛ ‘ÅÚ‘ÉÑÒÛ ÈÍÏÌËÂÔÒÛ ‘É ÖÍÙ ÅÐ-

ÐÅË¿Ù ’ÒÛ É’¿ÔÚÒÑÖÅÍ ÕÖÒ É’ÅËËÉБÅÖÍÏ ÖÒÛ ÈÁÏÅÍÒ ’ÒÛ Å’ÒÖÉÐÉÁ ÖÌÑ Æ±-

ÕÌ ÖÌ٠ɒÅËËÉБÅÖÍÏÀÙ ÖÒÛ ÈÔÅÕÖÌÔÍÂÖÌÖÅÙ. ¥’ ÖÌÑ ×¿Õ’ÍÕÀ ÖÒÛ ‘¿ÚÔÍ ÕÀ-

‘ÉÔÅ Ò Ñ¿ÒÙ «ÓÈÍÏÅÙ ¿ÚÉÍ Û’ÒÕÖÉÁ ÅÔÏÉÖ¿Ù ÖÔҒҒÒÍÀÕÉÍÙ ‘É ÅÎÍÒÕ̑ÉÁØ-

ÖÉÙ ÉÏÉÁÑÉÙ ÖØÑ ² 4205/2013 (§Ö« ¥š 242/6.11.2013) ÏÅÍ ² 4285/2014

(§Ö« ¥š 191/10.9.2014). ½ÕÒÑ ÅÊÒÔ± ÕÖÌÑ ÈґÀ ÖÒÛ ¿ÔËÒÛ, ϱÖØ Å’Â Ï±-

×É ÈͱÖÅÎÌ ÖÒÛ «ÓÈÍÏÅ žÍÏÌËÂÔØÑ ’ÅÔÅÖÁ×ÉÖÅÍ Ì É’ÁÕÌ‘Ì ÅÑÖÍÕÖÒÍÚÁÅ ‘É ÖÍÙ

ÈÍÅÖ±ÎÉÍÙ ÖÒÛ ’ÔÒÝÕÚÄÕÅÑÖÒÙ ÏÓÈÍÏÅ ’ÉÔÁ ÈÍÏÌËÂÔØÑ (²ž 3026/1954), Â-

’ØÙ ÅÛÖÀ ÅÑÅÔÖÀ×ÌÏÉ ÕÖÌÑ ÍÕÖÒÕÉÐÁÈÅ ÖÒÛ žÍÏÌËÒÔÍÏÒÄ £ÛÐÐÂËÒÛ ¥×ÌÑÓÑ

ÕÖÍÙ 19.11.2013, ÉÑÓ ËÁÑÒÑÖÅÍ ÏÅÍ ÒÍ Å’ÅÔÅÁÖÌÖÉÙ ’ÅÔŒґ’¿Ù ÕÉ ÕÚÉÖÍÏ¿Ù À

ÕÛÑÅÊÉÁÙ ÈÍÅÖ±ÎÉÍÙ ±ÐÐØÑ ÑґÒ×ÉÖÍÏÓÑ ÏÉ͑¿ÑØÑ. §’ÁÕÌÙ, ÕÖÌÑ ¿ÏÈÒÕÌ ’É-

ÔÍÐőƱÑÒÑÖÅÍ Ò «ÅÑÒÑÍՑÂÙ žÉÒÑÖÒÐÒËÁÅÙ ÖÒÛ žÍÏÌËÒÔÍÏÒÄ ÉÍÖÒÛÔËÀ‘Å-

ÖÒÙ, Ò «ÅÑÒÑÍՑÂÙ ÉÍÖÒÛÔËÁÅÙ ÖØÑ ¢ÔØÖÒƱבÍØÑ ¢ÉÍ×ÅÔÚÍÏÓÑ £Û‘ÆÒÛ-

ÐÁØÑ ÖØÑ žÍÏÌËÒÔÍÏÓÑ £ÛÐÐÂËØÑ, ’ØÙ ÉËÏÔÁ×ÌÏÉ Å’Â ÖÌÑ ³Ðґ¿ÐÉÍÅ ÖØÑ

¢ÔÒ¿ÈÔØÑ ÖØÑ žÍÏÌËÒÔÍÏÓÑ £ÛÐÐÂËØÑ, ÈÛѱ‘ÉÍ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 147 ’ÅÔ. 5 ÖÒÛ

²¿ÒÛ «ÓÈÍÏÅ žÍÏÌËÂÔØÑ ÏÅÍ È̑ÒÕÍÉÄ×ÌÏÉ ÕÖÒ ²Ò‘ÍÏ ¦À‘Å (Ö‘ÒÙ 61,

ÖÉÄÚÒÙ 10, ÕÉÐ. 2806-2817), ÉÑÓ ËÍÅ ÐÂËÒÛÙ ¿ÔÉÛÑÅÙ ÏÅÍ ÏÅÖÅÑÂÌÕÌÙ ÖØÑ

ÈÍÏÅÍҒÒÐÍÖÍÏÓÑ É’ÍÐÒËÓÑ ’ÅÔÅÖÁ×ÉÑÖÅÍ Ì ÅÍÖÍÒÐÒËÍÏÀ ¿Ï×ÉÕÌ ÏÅÍ Ì ¿Ï×ÉÕÌ

ÖÌÙ §’ÍÕÖ̑ÒÑÍÏÀÙ ¶’ÌÔÉÕÁÅÙ ÖÌÙ ¦ÒÛÐÀÙ.

§Ñ ’ÔÒÏÉ͑¿ÑØ, Ò Ñ¿ÒÙ «ÓÈÍÏÅÙ (² 4194/2013, §Ö« ¥

´

208/27.9.2013),

’ÔÒÝÂÑ É’Á’ÒÑÌÙ ÑґҒÅÔÅÕÏÉÛÅÕÖÍÏÀÙ ’ÔÒՒ±×ÉÍÅÙ, ÅÑÖÍÏÅÖ¿ÕÖÌÕÉ ÖÒ ²ž

3026/1954, ¿ÑÅ ÑґÒ׿Ö̑Å, ÖÒ Ò’ÒÁÒ Ï±ÐÛÇÉ É’Á ‘ÅÏÔÂÑ ÏÅÍ ‘É ɒÍÖÛÚÁÅ

ÖÍÙ ÅѱËÏÉÙ ÖÌÙ ÑґÍÏÀÙ ÏÅÍ ÍÈÁØÙ ÖÌÙ ÈÍÏÌËÒÔÍÏÀÙ ÏÒÍÑÂÖÌÖÅÙ.

§ÁÑÅÍ ËÉËÒÑÂÙ ÂÖÍ Ì ÊÄÕÌ ÏÅÍ Ì Å’ÒÕÖÒÐÀ ÖÌÙ ÈÍÏÌËÒÔÍÏÀÙ ÈÔÅÕÖÌÔÍÂÖÌÖÅÙ

ÉÁÑÅÍ Å’ÒÐÄÖØÙ ÉÑÅԑÒÑÍՑ¿ÑÌ ‘É ÖÌ ÊÛÕÍÒËÑؑÁÅ ÖÌÙ ÈÁÏÌÙ. ³ ÈÍÏÌËÂÔÒÙ

ÉÁÑÅÍ ±‘ÍÕ×ÒÙ ÐÉÍÖÒÛÔËÂÙ ’ÒÛ ¿ÚÉÍ ÏÅ×ÀÏÒÑ ÑÅ ÕۑƱÐÉÍ ÕÖÌ ÐÉÍÖÒÛÔËÁÅ ÖÌÙ