ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 25

ž°¡™¨¡±¯ž¯¦¥Ÿ¥ ±¯² §¦®š²®¯² - §¡±¡¢¯œ¥ ±¯² ¡Ÿ©¡œ¦Ÿ¨¡±¯Ÿ
´ÐÓÐÎ 7
¦. °¯§¡Ÿ
129
7.
¡Í ō»ÌÓÅÉ È ÁÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ÅнÒÔÑÈ, Î ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼Õ ×ÎÖÐÅÎÀÒÁÉ ÍÁ ËÁÒÁÂÌÅÉ ÒÎ
ÁÑÆÌÉьÁ ÖÔÐ½Õ ×Á½ÒÉÁ ËÁÓ×ÑÒ»ÐÈÑÈ. ¡Í ÇÉÁ ÒÈ ÄÉÇÍÔÑÈ ÒÈÕ »ËÒÁÑÈÕ ÒÎ× ÁÑÆÁ̽-
ьÁÒÎÕ ÁÁÉÒŽÒÁÉ ŒÅÇÌÎ ÖÐÎÍÉ˾ ÄÉÑÒȌÁ, Î ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼Õ ×ÎÖÐÅÎÀÒÁÉ, ÖÔÐ½Õ ×Á½-
ÒÉÁ ËÁÓ×ÑÒ»ÐÈÑÈ, ÑÅ ËÁÒÁÂÎ̼ ÒÎ× ÎÑÎÀ ÇÉÁ ÒΠ΍νΠÄÅÍ ×ÐÖÅÉ ÁŒÆÉѼÒÈÑÈ.
«¬Õ
ÁÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ÅнÒÔÑÈ ÓÅÔÐŽÒÁÉ ËÁÉ È ÅÊÁÇÎÐ ÒÔÍ ÁÑÆÁÌÉÑÒÈнÔÍ Ñ׌ÂÎÌÁ½-
ÔÍ ØÔ¼Õ, Î× »ÖÎ×Í ËÁÉ ÅÅÍÄ×ÒÉ˾ ÖÁÐÁËÒ¼ÐÁ ËÁÉ ÒÁ ΍νÁ ÑÖȌÁÒ½ØÎ×Í ÁʽÅÕ ÅÊÁ-
ÇÎÐÕ, ËÁÒ ÒÈÍ »ÍÍÎÉÁ ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÒÎ× ÁоÍÒÎÕ Í¾ŒÎ×. ŸÒÈÍ ÅнÒÔÑÈ Á×Ò¼, Î
ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼Õ ÎÆŽÌÅÉ ÍÁ ËÁÒÁÂÌÅÉ ÒÎ ÎѾ ÒÔÍ ÁÊÉÏÍ ÅÊÁÇÎÐÕ ËÁÉ ÒÎ Ò×Ö¾Í ÐÎÙ¾Í
²ÅÐÁ¾ÄÎÑÈÕ ÒÎ× ¨ÁÓȌÁÒÉËÎÀ ¡ÎÓ»ŒÁÒÎÕ, Î× ÐÎÂÌ»ÅÒÁÉ ÑÒÉÕ ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÎ×
Í.Ä. 400/70 (©£§ 10 ¡) ÅÍÒ¾Õ ÒÐÉÍÒÁ (30) ȌÅÐÏÍ Á¾ ÒÈÍ ÈŒÅÐΌÈͽÁ ׍ÎÂÎÌ¼Õ ÒÈÕ
Á½ÒÈÑÈÕ Á¾ ÒÎÍ ÄÉËÁÉÎÀÖÎ. ¡Í ÁлÌÓÅÉ ÐÁËÒÈ È ÐÎÓÅь½Á ÒÎ× ÐÎÈÇÎÀŒÅÍÎ×
ÅÄÁƽÎ×, Î ²Î×ÐÇ¾Õ ¡ÍÒ×ÊÈÕ ÅÉÂÌÌÅÉ Ð¾ÑÒɌΠÑÒÎÍ ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼ Á¾ ÒÐÅÉÕ ÖÉÌÉ-
ÄÅÕ (3.000) Œ»ÖÐÉ ÅʼÍÒÁ ÖÉÌÉÄÅÕ (60.000) Å×ÐÏ. ±Î Ð¾ÑÒɌЍÎ× ÐÎÂÌ»ÅÒÁÉ ÑÒÎ
ÐÎÈÇÎÀŒÅÍÎ ÅÄÆÉÎ ÁÎÒÅÌŽ ÄȌ¾ÑÉÎ »ÑÎÄÎ ËÁÉ ËÁÒÁÖÔÐŽÒÁÉ ÑÒÎÍ ËÔÄÉ˾ ÁÐÉӌ¾
ÅѾÄÎ× (§.¡.£) 3739».
[¥ ÒнÒÈ Œ»ÖÐÉ »ŒÒÈ Ð¾ÒÁÑÈ ÒÈÕ ÁÐ. 7 (ŒÅ ÌÇÉÁ ÇÐÁƼ)
»ÖÎ×Í ÐÎÑÒÅÓŽ ÑÒÎÍ ¡ÑÆ® ŒÅ ÒÎ ÐÓÐÎ 34 Í. 3377/2005 (©£§ ¡• 202)].
8.
¯É ÄÉÁÒÊÅÉÕ ÒÔÍ ÁÐ. 2-4 Á×ÒÎÀ ÒÎ× ÐÓÐÎ× ÄÅÍ ÅÆÁЌ¾ØÎÍÒÁÉ ÑÒÉÕ ÁÑÆÁ̽ÑÅÉÕ
ÐÎÑύÔÍ.
«ÛÔÍÂÖÉÔÌ ÆÍÆÐÍÒËÔÅÊÁÅ
– I. ¡ÓÁÍÁÑÉÄÈÕ
, ŸÀŒÂÁÑÈ ÉÄÉÔÒÉË¼Õ ÁÑÆÌÉÑÈÕ, 2006·
– ¡. ¡ÐÇ×ÐÉÄÈÕ/°. ³ÁÒØÈÍÉËÎÌ-
Î×-¡ÇÇÅ̽ÄÎ×/œ. ŸËÁ̽ÄÈÕ,
ŸÒÎÉÖ¡Ñƚ·
– ¦.¢ÅÌ»ÍÒØÁÕ
, š½ËÁÉÎ ÉÄÉÔÒÉË¼Õ ÁÑÆÌÉÑÈÕ, 2È »ËÄ.,
2007·
– œ. ™ÅÔÐÇÁ˾Î×ÌÎÕ
, £ÇÖÅÉнÄÉÎ £ŒÎÐÉËÎÀ šÉËÁ½Î×, Ò. ¦¦/2, • »ËÄ., 2002·
– ¢. §ÉÍÒÎÕ
,
¡Ñƚ·
¦. °¾ËÁÕ
, ¦Ä¡ÑÆ·
– Î ½ÄÉÎÕ
, ¡Ñƚ - £ÉÑÈÇ.·
– Î ½ÄÉÎÕ
, ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉË¾Õ §ÏÄÉËÁÕ, ®ÎŒÎÓÅ-
ѽÁ-ÅЌÈÍÅ×ÒÉË ÑÖ¾ÌÉÁ-ËÐÉÒÉË»Õ ÁÐÁÒÈмÑÅÉÕ, 3È »ËÄ., 2012·
– §. °¾ËÁÕ
, ¦ÄÉÔÒÉË¾Í ¡ÑÆÁ-
ÌÉÑÒÉË¾Í š½ËÁÉÎÍ, 1974·
– ¤. ŸËÎ×ÌÎÀÄÈÕ
, š½ËÁÉÎ ÉÄÉÔÒÉË¼Õ ÁÑÆÌÉÑÈÕ, 3È »ËÄ., 1999·
– ›.
³ÁÒØÈÇÇÉÎÕ
, ¦ÄÉÔÒÉ˾ ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˾ š½ËÁÉÎ, 2009·
– °. ³ÁÒØÈÍÉËÎÌÎ×-¡ÇÇÅ̽ÄÎ×
, ¦Ä¡Ñƚ·
– È ½ÄÉÁ
, ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ŸÀŒÂÁÑÈ - ¥ ÐÎÑÒÁѽÁ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉь»ÍÎ× ÔÕ ËÁÒÁÍÁÌÔÒ¼, 2000·
– È ½ÄÉÁ
, ¥ ÁÑÆÌÉÑÈ Å×ÓÀÍÈÕ, 1986·
– J. Bigot
, (ōɌ.), Traité des assurances, Ò¾Œ. 3ÎÕ, Le
contrat d’ assurance, 2002·
– E. Bruck/H. Möller/H. Baumann
, Versicherungsvertragsgesetz,
Grosskommentar, Ò¾Œ. 1ÎÕ, 9È »ËÄ., 2008·
– M. Clarke
, The law of Insurance Contracts, 6È
»ËÄ., 2009·
– H. Honsell/N. Vogt/A. Schnyder
, Bundesgesetz über den Versicherungsvertrag,
2000·
– T. Kevan/D. Ward/J. Heath/S. Gatzouris
, Fraudulent and exaggerated claims, 2006·
S. Marlow/U. Spuhl
, Das neue VVG, 4È »ËÄ., 2010·
– R. Merkin
, Insurance contact law, 2000·
– E. Prölss/A. Martin (ōɌ.)
, Versicherungsvertragsgesetz: Kommentar, 28È »ËÄ., 2010·
– W.
Römer/T. Langheid
, VVG Kommentar, 3È »ËÄ., 2012· –
W. Rüffer/D. Halbach/P. Schimikowski
(ōɌ.), Versicherungsvertragsgesetz: Handkommentar, 2009· –
Cer. Vivante-³Ð. ¡ÇÁÌ̾-
Î×ÌÎÕ
(ŒÅÒÆÐÁÑÈ ËÁÉ ÐÎÑÓ¼ËÅÕ), ¦ÄÉÔÒÉË¾Í ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉË¾Í š½ËÁÉÎÍ, 1931· –
M. Wandt,
Versicherungsvertragsrecht, 5È »ËÄ., 2010.
1...,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,...38
Powered by FlippingBook