ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 19

XIX
ž£°¦£³¯¨£®¡
¦¦. §ÁÓÎÌÉ˾ÒÈÒÁ
.......................................................................................................................... 491
¦¦¦. £ÊÁÉлÑÅÉÕ
................................................................................................................................ 492
IV. µÌÌÅÉÃÈ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉËÎÀ Ñ׌ƻÐÎÍÒÎÕ
................................................................................ 492
V. ¯ÍΌÁÑÒÉ˾ ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼ÐÉÎ
.................................................................................................... 494
VI. ¡ÑÆÌÉÑÈ ÇÉÁ ÌÎÇÁÐÉÁь¾
.................................................................................................. 495
§£©¡œ¡¦¯ ¢•
¡ÑÆÌÉÑÈ ØÔ¼Õ
´ÐÓÐÎ 28 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ØÔ¼Õ ÉĽÎ× ¼ ÒнÒÎ×
........................................................................... 496
I. Ÿ×ÑÒȌÁÒÉ˼ »ÍÒÁÊÈ
.................................................................................................................. 498
II. µÍÍÎÉÁ ËÁÉ Ò׍ÎÌÎǽÁ - ËÁÒÈÇÎÐÉ΍νÈÑÈ
........................................................................ 498
III. ¯É ÉÄɾÒÈÒÅÕ ÒÔÍ ÅŒÌÅ˾ŒÅÍÔÍ ÐÎÑύÔÍ ÑÒÈÍ ÁÑÆÌÉÑÈ ØÔ¼Õ
......................... 500
IV. ¡ÑÆÌÉÑÈ Å½ ÒÈÕ ØÔ¼Õ ÒнÒÎ× ÇÉÁ ÒÎÍ Ë½ÍÄ×ÍÎ ÓÁÍÒÎ×
(ÁÑÆÌÉÑÈ ÓÁÍÒÎ× ÒнÒÎ×)
................................................................................................. 501
V. ¯ÐÉь¾Õ ÄÉËÁÉÎÀÖÎ× - ¡ÑÆÌÉÑÈ ØÔ¼Õ ×»Ð ÒнÒÎ×
...................................................... 502
VI. £ËÖÏÐÈÑÈ ¼ ÅÍÅÖ×нÁÑÈ ÁÁ½ÒÈÑÈÕ ÇÉÁ ÁÑÆÌÉьÁ Á¾ ÄÉËÁÉÎÀÖÎ
....................... 508
´ÐÓÐÎ 29 –
š¼ÌÔÑÈ ÑÒÎÉÖŽÔÍ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉь»ÍÎ× - £ÊÁÇÎÐ................................... 510
I. ¥ ÈÌÉ˽Á ÔÕ Î×ÑÉÏÄÅÕ ÑÒÎÉÖŽΠÇÉÁ ÒÈÍ ËÁÒÐÒÉÑÈ ÒÔÍ ÁÑÆÁ̽ÑÅÔÍ ØÔ¼Õ
............... 512
¦¦. žÁÐÂÁÑÈ Á¾ ľÌÎ ÒÈÕ ÁÐ. 1 ÒÎ× ÐÓÐÎ× 3 ¡ÑÆ® ËÁÉ È Ñ×Í»ÅÉ ÒÈÕ
............... 513
¦¦¦ žÐÎÓÅь½Á ÑËÈÑÈÕ ÒÎ× ÄÉËÁÉόÁÒÎÕ ÅÊÁÇÎÐÕ
........................................................... 515
IV. ¡Ê½Á ÅÊÁÇÎÐÕ
.......................................................................................................................... 519
´ÐÓÐÎ 30 –
¡×ÒÎËÒÎͽÁ ¼ ÓÁÍÒÔÑÈ
........................................................................................ 522
¦. £×ÓÀÍÈ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼ ÑÅ ÅнÒÔÑÈ Á×ÒÎËÒÎͽÁÕ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉь»ÍÎ×
................... 523
II. µËÒÔÑÈ ÒÎ× ÄÉËÁÉÎÀÖÎ× Á¾ ÒÎ ÄÉËÁ½ÔŒ ÒÎ×
............................................................. 524
¦¦¦. ¨È ÁÁÌÌÁǼ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼ ¾ÒÁÍ Î ÓÍÁÒÎÕ ÐÎË̼ÓÈËÅ
Á¾ ÒÁ Ð¾ÑԍÁ ÒÎ× ÐÓÐÎ× 7 ÁÐ. 5 ¡ÑÆ®
............................................................... 526
1...,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,...38
Powered by FlippingBook