ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 20

XX
ž£°¦£³¯¨£®¡
§£©¡œ¡¦¯ ™•
¡ÑÆÌÉÑÈ ÁÒ×ÖȌÒÔÍ ËÁÉ ÁÑÓÅÍÅÉÏÍ
´ÐÓÐÎ 31 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ÁÒ×ÖȌÒÔÍ
.......................................................................................... 527
I. Ÿ×ÑÒȌÁÒÉ˼ »ÍÒÁÊÈ
.................................................................................................................. 528
II. ¥ »ËÒÁÑÈ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ËÌ×ÃÈÕ
................................................................................. 528
III. ¥ ÀÁÐÊÈ ÌÌÈÕ ÁÑÆÌÉÑÈÕ ËÁÒÁÒ×ÖȌÒÔÍ
............................................................. 530
IV. ¥ ŒÎÐƼ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ÁÎØȌ½ÔÑÈÕ
........................................................................ 531
´ÐÓÐÎ 32 –
¡ÑÆÌÉÑÈ ÁÑÓÅÍÅÉÏÍ
............................................................................................... 532
I. Ÿ×ÑÒȌÁÒÉ˼ »ÍÒÁÊÈ
.................................................................................................................. 533
II. H »ËÒÁÑÈ ÒÈÕ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉË¼Õ ËÌ×ÃÈÕ
................................................................................. 533
III. ¡ÍÁÌÎÇÉ˼ ÅÆÁЌÎǼ ÒÔÍ ÄÉÁÒÊÅÔÍ ÇÉÁ ÒÈÍ ÁÑÆÌÉÑÈ ÁÒ×ÖȌÒÔÍ
................... 535
±Œ¼ŒÁ ±»ÒÁÐÒÎ
±ÅÌÉË»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ
´ÐÓÐÎ 33
.................................................................................................................................................. 538
¦. ¹ÐÉÁ ÐÎÑÒÁѽÁÕ ÒÎ× Ì¼ÒÈ ÒÈÕ ÁÑÆÌÉÑÈÕ
...................................................................... 539
¦¦. ¨ÅÒÁÂÁÒÉË»Õ ËÁÉ ÌÎɍ»Õ ÄÉÁÒÊÅÉÕ
....................................................................................... 544
´ÐÓÐÎ 34
.................................................................................................................................................. 545
¡œ©¡¢¥±¦§¯ £²°£±¥°¦¯
............................................................................................................ 547
1...,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,...38
Powered by FlippingBook