ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ - page 15

XV
ž£°¦£³¯¨£®¡
±Œ¼ŒÁ šÅÀÒÅÐÎ
¡ÑÆÌÉÑÈ ØȌÉÏÍ
§£©¡œ¡¦¯ ¡•
™ÅÍÉË»Õ ÄÉÒÁÊÅÉÕ
´ÐÓÐÎ 11 –
µÍÍÎÉÁ ËÁÉ ÁÍÒÉËŽŒÅÍÎ ÒÈÕ ÁÑÆÌÉÑÈÕ ØȌÉÏÍ
.......................................... 240
¦. ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˾ Ñ׌ƻÐÎÍ
.......................................................................................................... 242
¦¦. ¡ÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ØȌ½Á
.................................................................................................................. 248
¦¦¦. žÅÐÉÎÐÉьν ÒÎ× ÁÑÆÁ̽ьÁÒÎÕ
........................................................................................ 251
´ÐÓÐÎ 12 –
šÉÁÄÎÖ¼ ÑÒÈÍ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉ˼ ÑÖ»ÑÈ
................................................................... 261
I. ™ÅÍÉË............................................................................................................................................ 262
II. ŸË΍¾Õ ÒÈÕ ÄÉÒÁÊÈÕ
............................................................................................................... 263
III. žÅÐɍÒÏÑÅÉÕ ÄÉÁÄÎÖ¼Õ
.......................................................................................................... 264
IV. ŸÖ»ÑÅÉÕ ŒÅÒÁÊÀ ÒÎ× ÄÉÁľÖÎ× ËÁÉ ÒÎ× ÁÐÖÉËÎÀ ÁÑÆÁÌÉь»ÍÎ×
.................................. 264
V. ²ÎÖÐÅÏÑÅÉÕ ÒÎ× ÐÎÈÇÎÀŒÅÍÎ× ÁÑÆÁÌÉь»ÍÎ×
........................................................... 265
VI. §ÁÒÁÇÇÅ̽Á ÒÈÕ ÑÀŒÂÁÑÈÕ
.................................................................................................... 266
´ÐÓÐÎ 13 –
£ÊÁÉлÑÅÉÕ ÒÈÕ ËÌ×ÃÈÕ
.......................................................................................... 269
I. §Ì×ÃÈ ËÁÉ ÅÊÁÉлÑÅÉÕ
............................................................................................................. 270
II. Ex lege ÅÊÁÉлÑÅÉÕ
.................................................................................................................... 271
III. ¹ÐÉÎ ÒÔÍ Ñ׌ÂÁÒÉËÏÍ ÅÊÁÉлÑÅÔÍ
................................................................................... 273
IV. £ÊÁ½ÐÅÑÈ ËÌ×ÃÈÕ ËÁÉ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉ˾ ÂÐÎÕ
..................................................................... 273
V. §ÅËÁÌ׌Œ»ÍÎ ÁÑÆÁÌÉÑÒÉ˾ ÂÐÎÕ
....................................................................................... 274
VI. £ÊÁÉлÑÅÉÕ ËÌ×ÃÈÕ ÑÒÈÍ ÁÑÆÌÉÑÈ ÇÉÁ Á×ÒÎËÉÍÈÒÉËÁÒ×Ö¼ŒÁÒÁ
........................... 277
´ÐÓÐÎ 14 –
²ÎËÁÒÑÒÁÑÈ ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼
.................................................................................... 279
¦. ™ÅÍÉË ............................................................................................................................................ 281
¦¦. £ÉÄÉ˾ÒÅÐÁ
................................................................................................................................ 282
III. žÐÎڍÎÓ»ÑÅÉÕ ÒÈÕ ×ÎËÁÒÑÒÁÑÈÕ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼
.................................................... 286
IV. ®ÎŒÉ˼ Ó»ÑÈ ÒÎ× ÁÑÆÁÌÉÑÒ¼ ËÁÉ ÒÎ× Ì¼ÒÈ ÒÈÕ ÁÑÆÌÉÑÈÕ
........................................ 287
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...38
Powered by FlippingBook