ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 7

¢´³ ³³£
½ÚÍ ÐÁËÉÙ ÊÒÔ¿Ù, Ò ÚÓÔÒÙ ÖØÑ ÅÑÅÏÔÍÖÍÏÓÑ ’Ô±ÎÉØÑ ÉÁÑÅÍ ÉԑÌÑÉÛÖÍϱ ÈÛ-
ՒÔÂÕÍÖÒÙ ÏÅÍ ÉÊÅԑÒÕÖÍϱ ɒÓÈÛÑÒÙ. © ÉÐÐÉ͒ÖÍÏÂÖÌÖÅ ÖÒÛ ÏÅÑÒÑÍÕÖÍÏÒÄ
’ÐÅÍÕÁÒÛ ÈÉÑ É’ÍÖÔ¿’ÉÍ ÅÕÊÅÐÉÁÙ ’ÔÒÕÉËËÁÕÉÍÙ ÏÅÍ Ì ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ÅÛÖÀ ÏÅ×ÉÅÛÖÀ
ÕÛÑÍÕÖ± ’ÔÒÕÆÒÐÀ ÖØÑ ÉÑÑ‘ØÑ ÅËÅ×ÓÑ ÖÒÛ É‘’ÐÉÏ‘ÉÑÒÛ ’ÔÒÕӒÒÛ. £É ‘ÍÅ
Ö¿ÖÒÍÅ ÈÍÏÒÑґÍÏÀ ’ÉÔÍÒÚÀ ÅÑÀÏÉÍ ÏÅÍ Ì ÉοÖÅÕÌ DNA ØÙ ‘ÒÔÊÀ ’ÔÅˑÅÖÒËÑØ-
‘ÒÕÄÑÌÙ.
© ÕÛËÏÉÏÔ͑¿ÑÌ ‘ÒÔÊÀ ’ÔÅˑÅÖÒËÑؑÒÕÄÑÌÙ ÖҒÒ×ÉÖÉÁÖÅÍ ÉÏÉÁ ÅÏÔÍÆÓÙ
’ÒÛ Ì ÕÄËÏÔÒÛÕÌ Åѱ‘ÉÕÅ ÕÖÅ ÈÄÒ ÆÅÕÍϱ ÚÅÔÅÏÖÌÔÍÕÖÍϱ ÖÌÙ ’ÒÍÑÍÏÀÙ ÈÁ-
ÏÌÙ –ÖÌÑ Å’ÒÖÉÐÉՑÅÖÍÏÂÖÌÖÅ ÏÅÍ ÖÌ ÈÍÏÅÍÂÖÌÖÅ– ’ÔÒÕÐőƱÑÉÍ ÒÎÉÁÅ ¿ÏÊÔÅ-
ÕÌ. © ÅÑÅÜÀÖÌÕÌ ÖÌÙ ÚÔÛÕÀÙ ÖґÀÙ ÏÅÍ ÖÒÛ (ÉÛÔÄÖÉÔŠŒÒÈÉÏÖÒÄ) ‘¿ÖÔÒÛ ÈÉÑ
ŒÒÖÉÐÉÁ ÉÄÏÒÐÌ Û’Â×ÉÕÌ, ÅÊÒÄ Ì ¿ÑÖÅÕÌ ÖÌÙ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀÙ ‘’ÒÔÉÁ ÑÅ ÖÅÛÖÍÕÖÉÁ
‘É ÖÌÑ ’ÐÀÔÌ Å’Ò-Ñґ͑ҒÒÁÌÕÌ, ÅÑ ’ÅÔÅËÑØÔÍÕÖÉÁ Ì Ñґ͑ÂÖÌÖÅ ÏÅÍ Ì ÅÑÅÐÒ-
ËÍÏÂÖÌÖÅ.
³Í ÕÛËËÔÅÊÉÁÙ ÖÒÛ ’ÅÔÂÑÖÒÙ ¿ÔËÒÛ ¿ÚÒÛÑ Å’ÂÐÛÖÌ ÕÛÑÉÁÈÌÕÌ ÖØÑ ÈÛÕÚÉÔÉÍ-
ÓÑ ÖÒÛ ÉËÚÉÍÔÀ‘ÅÖÂÙ ÖÒÛÙ. ¢ÔҒ±ÑÖØÑ ¿ÚÒÛÑ ÕÛÑÉÁÈÌÕÌ ÂÖÍ ÏÍÑÒÄÑÖÅÍ ÕÉ ÚÓÔÒ
ÈÒÏ͑ÅÕÁÅÙ ÏÅÍ ¿ÖÕÍ ÒÍ ÊÍÐÒÈÒÎÁÉÙ ÖÒÛÙ ÉÁÑÅÍ ÉÎÅÔÚÀÙ ÒÔÍÒ×ÉÖ̑¿ÑÉÙ: ’ÉÔÍÒÔÁÜÒ-
ÑÖÅÍ ÕÖÌÑ ’ÅÔÒÚÀ ’ÐÌÔÒÊÒÔÍÓÑ ËÍÅ ÖÒ Û’±ÔÚÒÑ (ÏÒÍÑÀÙ ÏÅÍ ÅÛÎ̑¿ÑÌÙ ÖےÍÏÀÙ
ÍÕÚÄÒÙ) ÏÅÑÒÑÍÕÖÍÏ ’ÐÅÁÕÍÒ – ÕÖÌÑ ÏÅÖÅËÔÅÊÀ ÖØÑ ’ÔÒÕؒÍÏÓÑ Å’ÂÇÉØÑ ÏÅÍ
ÕÖÌÑ Û’ÂÈÉÍÎÌ ÈÒˑÅÖÍÏÓÑ ÅÑÅÈÍÅÖ±ÎÉØÑ.
¬É ÖÌÑ ÉВÁÈÅ ÂÖÍ ’ÔÒÕÊ¿ÔÉÖÅÍ ‘ÍÅ ‘ÒÔÊÀ ÆÒÀ×ÉÍÅÙ ÕÖÒ ÑґÍÏ ‘ÅÙ ÏÂՑÒ,
’ÅÔÅÈÁÈÉÖÅÍ ÖÒ ¿ÔËÒ ÕÉ ÏÛÏÐÒÊÒÔÁÅ.
ŸÉÕÕÅÐÒÑÁÏÌ, ¥’ÔÁÐÍÒÙ 2014
³Í ÕÛËËÔÅÊÉÁÙ
. ¬ÅÔËÅÔÁÖÌÙ/§. £Û‘ÉØÑÁÈÒÛ-«ÅÕÖÅÑÁÈÒÛ
1,2,3,4,5,6 8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,...26
Powered by FlippingBook