ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 13

. ¬¥´¥´ªµ©£
47
I. µÅ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÅ ÏÅÍ ÒÍ ÈÍÅÕÖ±ÕÉÍÙ ÖÒÛÙ
1. ¢ÔҒÅÔÅÕÏÉÛÅÕÖÍÏ¿Ù ÉÔËÅÕÁÉÙ ÇÌÊÁÕÉØÙ
ÖÒÛ ² 2928/2001
Å.
© ÅѱÐÛÕÌ DNA ÕÖÌÑ ’ÒÍÑ
Í
ÏÀ ÈÁÏÌ ÔÛבÁÜÉÖÅÍ Å’Â ÖÒ ±Ô×ÔÒ
200¥
ÖÒÛ
«ÓÈÍÏÅ ¢ÒÍÑÍÏÀÙ žÍÏÒÑґÁÅÙ. µÒ ±Ô×ÔÒ ÅÛÖ ÉÍÕÀÚ×Ì ÕÖÒ ÈÍÏÒÑґÍÏ ‘ÅÙ
ÕÄÕÖ̑Š‘É ÖÒ
±Ô×ÔÒ 5 ÖÒÛ ² 2928/2001
(: «µÔҒҒÒÁÌÕÌ ÈÍÅÖ±ÎÉØÑ ÖÒÛ
¢ÒÍÑÍÏÒÄ «ÓÈÍÏÅ ÏÅÍ ÖÒÛ «ÓÈÍÏÅ ¢ÒÍÑÍÏÀÙ žÍÏÒÑґÁÅÙ ÏÅÍ ±ÐÐÉÙ ÈÍÅÖ±ÎÉÍÙ ËÍÅ
ÖÌÑ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖÒÛ ’ÒÐÁÖÌ Å’Â ÅÎÍ’ÒÍÑÉÙ ’Ô±ÎÉÍÙ ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÓÑ ÒÔËÅÑÓÕÉ-
ØÑ»)
1
. ³ ² 2928/2001 ŒÒÖ¿ÐÉÕÉ ÖÒÑ ÖÔÁÖÒ –‘ÉÖ± ÖÒÑ ’ÔÓÖÒ (: ² 774/1978
1. ÍÅ ÖÒ ÑÂ‘Ò ÅÛÖ ÏÅÍ ÖÅ (ÉÍÈÍÏÂÖÉÔÅ ÏÅÍ ËÉÑÍÏÂÖÉÔÅ) ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖ± ÖÒÛ ÆÐ. ÉÑÈÉÍÏÖÍ-
ϱ:
¥×ÅÑÅÕͱÈÌ
, µÅ ËÉËÒÑÂÖÅ ÖÌÙ 11ÌÙ £É’ÖɑÆÔÁÒÛ ØÙ ÅÊÒԑÀ ËÍÅ ÖÌÑ ÅÑÅÜÀÖÌÕÌ
ÖØÑ ÒÔÁØÑ Åѱ‘ÉÕÅ ÕÖÌÑ ÖÔґÒÏÔÅÖÍÏÀ ÉÑ¿ÔËÉÍÅ ÏÅÍ ÖÒ ’ÒÐɑÍÏ ËÉËÒÑÂÙ ÕÖÒ ÅÉ-
ÔҒÒÔÍÏ ÅÕÊÅÐÍÕÖÍÏ ÈÁÏÅÍÒ, §’ÍÕÖ§’É֞£Ÿ «¥´¬§²³¢³¶ ³£» 2003,171
ɒ.,
¥ÐÉÎÅÑÈÔÀ
, µÒ ¿ËÏÐ̑ŠÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ ÕÖÒ ’ÒÍÑÍÏ ÈÁÏÅÍÒ ÖØÑ ©¢¥, ¶’ÉÔ
1993,231 ɒ.,
¦Å×ÍÓÖÌ
, © ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ‘ÅÔÖÄÔØÑ ÏÅÖ± ÖÒ ±Ô×ÔÒ 9 ÖÒÛ ²
2928/2001, ¢ÒÍÑ·Ô 2001,1045 ɒ.,
¦Å×ÔÅÏÒÏÒÁÐÌ
, µÒ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑ŠÏÅÍ
ÒÍ ÖÔ’ÒÍ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÀÙ ÖÒÛ, 2001,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
© ÑґÍÏÀ ےÂÕÖÅÕÌ ÖÌÙ ÅÑÅÏÔÍÖÍÏÀÙ
ÈÍÉÁÕÈÛÕÌÙ ÏÅÍ ÒÍ ÕÛÑ¿’ÉÍÉÙ ÅÛÖÀÙ, ¢ÒÍўÍÏ 2006,1052 ɒ.,
¦ÍȱÐÌ
, §ËÏÐÀ‘ÅÖÅ
ÖÒÛ ÏÔ±ÖÒÛÙ: ³ÄÖÉ ÅÕʱÐÉÍÅ ÒÄÖÉ ÉÐÉÛ×ÉÔÁÅ, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ µÂ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÒÑ ª.
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ, ªª, 2007, ÕÉÐ. 1035 ɒ.,
ÖÌÙ ÁÈÍÅÙ,
²¿ÉÙ ÖÉÚÑÒÐÒËÁÉÙ ÏÅÍ ¿ÐÉËÚÒÙ ÖÒÛ
ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ÕÖÌ ÕÄËÚÔÒÑÌ ’ÂÐÌ: ‘ÉÖÅÕÚ̑ÅÖÍՑÂÙ À ŒÒÈͱÔ×ÔØÕÌ ÖØÑ ÅÑ×ÔؒÁ-
ÑØÑ ÈÍÏÅÍؑ±ÖØÑ; £É ¬. «ÔÅÑÍÈÍÓÖÌ (ɒ͑.), ²¿ÉÙ ÖÉÚÑÒÐÒËÁÉÙ ÏÅÍ ÅÑ×ÔӒÍÑÅ ÈÍ-
ÏÅÍӑÅÖÅ, 2008, ÕÉÐ. 59 ɒ.,
¦ÒÄÐËÅÔÌ
, ³Í ‘±ÔÖÛÔÉÙ ÕÖÍ٠ےÒ׿ÕÉÍÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ,
¥ÔÚ² 2008,299 ɒ.,
žÅÐÅÏÒÄÔÅ,
³Í ÉÍÈÍÏ¿Ù ÅÑÅÏÔÍÖÍÏ¿Ù ’Ô±ÎÉÍÙ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 6 ÖÒÛ
² 2928/2001, ¢ÒÍÑ·Ô 2001,1022 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
¢ÔÒÕÖÅÕÁÅ ‘ÅÔÖÄÔØÑ: ¿ÑÅ ÈÍ-
ÏÅÍÒÏÔÅÖÍÏ ÕÖÒÁÚ̑Å, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ Ö‘ÒÙ ËÍÅ ÖÒÑ ª. ¬ÅÑØÐÉȱÏÌ, ª, 2005, ÕÉÐ. 365
ɒ.,
žÌ‘ÌÖÔ±ÖÒÛ,
³ÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Å: ×ÉØÔÌÖÍÏÀ ’ÔÒÕ¿ËËÍÕÌ ÉÑÂÙ ÏÒÍÑØÑÍÏÒÄ
ÏÅÍ ÑґÍÏÒÄ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÒÙ, ¢ÒÍÑ·Ô 1999,299 ɒ.,
žÌ‘Â’ÒÛÐÒÛ,
¢ÅËÏÒՑÍҒÒÁÌÕÌ
ÏÅÍ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅ, 2006,
žÍÒÑÛÕҒÒÄÐÒÛ,
¥ÕÖÛÑґÍÏÀ ÈÍÉÁÕÈÛÕÌ. £ÛÑÖÅˑÅÖÍϱ ÏÅÍ
ÈÍÏÒÑґÍϱ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÅ ‘ÍÅÙ «Ñґ͑ҒÒÍ̑¿ÑÌÙ» ÅÑÅÏÔÍÖÍÏÀÙ ’Ô±ÎÌÙ, ¢ ÒË
2003,473 ɒ.,
¨ÅÚÅÔÀ,
£ÄËÚÔÒÑÉÙ ‘ÒÔÊ¿Ù ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÂÖÌÖÅÙ, ¢ÒÍÑ·Ô 2005,481
ɒ.,
¨ÅÚÅÔͱÈÌ,
¢ÔÒÕÖÅÕÁÅ ‘ÅÔÖÄÔØÑ ÏÅÍ ‘¿ÖÔŠɒÍÉÁÏÉÍÅÙ ÏÅÖ± ÖÌ ÈÍÅÈÍÏÅÕÁÅ ÈÍÓ-
ÎÉØÙ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ (¢ÅÔÅÖÌÔÀÕÉÍÙ ÕÖÅ ±Ô×ÔÅ 9 ² 2928/2001 ÏÅÍ
187¦ ¢«), µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ Ö‘ÒÙ ËÍÅ ÖÒÑ ª. ¬ÅÑØÐÉȱÏÌ, ªª, 2007, ÕÉÐ. 767 ɒ.,
«ÅݱÊÅ-Ï‘’±ÑÖÍ,
£ÛÑÖÒÑÍÕÖÍϱ ÂÔËÅÑÅ ËÍÅ ÖÌÑ ÏÅÖŒÒп‘ÌÕÌ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ
ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ÕÖÌÑ §§: ¥’ ÖÒÑ ÅÕÖÛÑґÍÏ (Europol) ÕÖÒÑ ÈÍÏÅÕÖÍÏ (Eurojust) ÕÛ-
ÑÖÒÑÍՑÂ. © ’ÔÒҒÖÍÏÀ ÖÌÙ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅÙ ÖØÑ ×ɑÉÐÍØÈÓÑ ÈÍÏÅÍؑ±ÖØÑ, ¢ÒÍўÍÏ
2003,165 ɒ.,
ÖÌÙ ÁÈÍÅÙ,
© ¿ÑÑÒÍÅ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ÕÖÌÑ §§. µÒ ’ÒÍÑÍ-
Ï ÈÁÏÅÍÒ ‘ÉÖÅÎÄ ÅÕʱÐÉÍÅÙ ÏÅÍ ÉÐÉÛ×ÉÔÁÅÙ ÖØÑ ’ÒÐÍÖÓÑ, ¢ÒÍўÍÏ 2003,538 ɒ.,
ÖÌÙ ÁÈÍÅÙ,
© ÒÔÍÒ׿ÖÌÕÌ ÖÒÛ ÅÎÍҒÒÁÑÒÛ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ ÏÅÍ ÒÍ ’ÔÒÏÐÀÕÉÍÙ ËÍÅ
1...,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,...26
Powered by FlippingBook