ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 15

µ¥ ¢´³¦ ©¬¥µ¥ «¥ª ³ª žª¥£µ¥£§ª£ µ³¶£
. ¬¥´¥´ªµ©£
49
¢ÔÒÆÐ̑ÅÖÍՑÒÁ ÕÖÅ Ñ¿Å ’ÉÈÁÅ ÉÊÅԑÒËÀÙ ÖÒÛ ¢ÒÍÑÍÏÒÄ žÍÏÅÁÒÛ, ¢ÒÍўÍÏ 2004,
840 ɒ.,
¢Å’ÅÈő±ÏÌ,
¥ÑÅÏÔÍÖÍÏÀ ÈÍÉÁÕÈÛÕÌ ÏÅÍ ±ÔÕÌ ÖÒÛ Å’ÒÔÔÀÖÒÛ ØÙ ÅÑÅÏÔÍÖÍ-
Ï¿Ù ’Ô±ÎÉÍÙ ÏÅÖ± ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ µÂ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÒÑ ª.
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ, ªª, 2007, ÕÉÐ. 947 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
½ÇÉÍ٠ŒÒÈ‘ÌÕÌÙ ÖÌÙ ¢ÒÍÑÍÏÀÙ
žÍÏÒÑґÁÅÙ ÏÅÍ Ö±ÕÉÍÙ ÏÅ×Í¿ÔØÕÌÙ ’ÅÔ±’ÐÉÛÔÌÙ žÍÏÒÑґÁÅÙ, ¢ÒÍўÍÏ 2010,80
ɒ.,
¢Å’ÅÕÖÛÐÍÅÑÒÄ,
© È̑ÂÕÍÅ Ö±ÎÌ ØÙ ÕÛÑÖÅˑÅÖÍϱ ŒÒÈÉÏÖÂÙ ’ÉÔÍÒÔÍՑÂÙ ÖÌÙ
ÉÐÉÛ×ÉÔÁÅÙ ÖÒÛ ÐÂËÒÛ: ¢ÔÒޒÒ׿ÕÉÍÙ ‘ÍÅÙ ÕđÊØÑÌÙ ‘É ÖÒ £ÄÑÖÅˑŠÉԑÌÑÉÁÅÙ
ÖØÑ ÕÚÉÖÍÏÓÑ ÈÍÅÖ±ÎÉØÑ ÖÒÛ ¢«, ¢ÒÍўÍÏ 2005,333 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
© ÉԑÌÑÉÁÅ ÖÒÛ
ÂÔÒÛ «žÌ‘ÂÕÍÅ µ±ÎÌ» ØÙ ’ÉÔÍÒÔÍՑÂÙ ÖØÑ ÅÖґÍÏÓÑ ÉÐÉÛ×ÉÔÍÓÑ ÕÖÌÑ §£ž¥ ÏÅÍ
ÖÒ £ÄÑÖÅˑÅ: µÅ ÂÔÍÅ ÖÌÙ ÈÍÏÅÍÒÈÒÖÍÏÀÙ ÏÔÁÕÌÙ ÖÒÛ ÈÍÏÅÕÖÀ ÏÅÖ± ÖÌÑ ÉÊÅԑÒËÀ
ÖØÑ ’ÉÔÍÒÔÍՑÓÑ ÖØÑ ÅÖґÍÏÓÑ ÉÐÉÛ×ÉÔÍÓÑ, µÒ£ 2003,403 ɒ.,
¢Å’ÅÚÅÔÅ-
б‘’ÒÛÙ,
¬ÒÔÊ¿Ù ÕÛÔÔÒÀÙ ÖÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 187 ¢« ÏÅÍ ÖÒÛ Ò‘ÅÈÍϱ ÖÉ-
ÐÒđÉÑÒÛ ÕÚÉÈÍÅÕ׿ÑÖÒÙ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ. ¥ÛÖÒÖÉÐÀÙ À ÉÎÅÔÖ̑¿ÑÌ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖÌÙ ÈÌ-
‘ÂÕÍÅÙ Ö±ÎÌÙ; ¶’ÉÔ 1996,149 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
§ÑÑÒÍÒÐÂËÌÕÌ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ
ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ-žÍÉ×ÑÀÙ ÑґÒ׿ÖÌÕÌ-£Ö±ÕÌ ÖÌÙ §ÐÐÌÑÍÏÀÙ ¹ÑÑґÌÙ µ±ÎÌÙ, ¢ÒÍўÍÏ
1998,688 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
µÒ £Ú¿ÈÍÒ ÖÒÛ ¶’ÒÛÔËÉÁÒÛ žÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ ËÍÅ ÖÒ ³ÔËÅ-
Ñؑ¿ÑÒ ¹ËÏÐ̑Å: “aberration ictus” ‘É ÅÑےÒÐÂËÍÕÖÉÙ «’ÅÔ±’ÐÉÛÔÉÙ Ü̑Ϳٻ,
¢ÒÍўÍÏ 2001,285 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
¢ÒÐÍÖÍÏ ¿ËÏÐ̑ŠÏÅÍ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅ, ¢ÒÍўÍÏ
2003,311 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
© ÉÎÍÚÑÁÅÕÌ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ. © ’ÔÒÆÐ̑Å-
ÖÍÏÀ ÖØÑ ÉÍÈÍÏÓÑ ÅÑÅÏÔÍÖÍÏÓÑ ÖÉÚÑÍÏÓÑ, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ µÂ‘ÒÙ ¥. ÍØÖҒÒÄÐÒÛ-
¬ÅÔÅËÏҒÒÄÐÒÛ, 2003, ÕÉÐ. 1047 ɒ.,
¢ÅÔÅÕÏÉÛ’ÒÛÐÒÛ,
£Ï¿ÇÉÍÙ ËÍÅ ÖÌÑ ¿ÑÑÒÍÅ
ÖÒÛ ’ÒÐÍÖÍÏÒÄ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ÕÖÌÑ É’ÒÚÀ ‘ÅÙ, ²Ò¦ 2000,397 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
³Í ’ÐÉÍÒ-
ÇÌÊÁÉÙ ÕÖÒ ÕÖÂÚÅÕÖÔÒ ÖÌÙ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀÙ, 2003,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
© ÈÍÉÄÔÛÑÕÌ ÖÒÛ ’ÒÍÑÍÏÒÄ
ÈÍÏÅÁÒÛ. ¢ÔÅˑÅÖÍÏ¿Ù ÏÅÍ ÕۑÆÒÐÍÏ¿Ù ÈÍÅÕÖ±ÕÉÍÙ, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ µÂ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÌÑ ¥.
¯ÅÔÒÄÈÅ-¬’ÉѱÏÌ, ÕÉÐ. 485 ɒ.,
£±‘ÍÒÛ Ÿ.,
¥ÑÅÏÔÍÖÍÏ¿Ù ’Ô±ÎÉÍ٠ɒÁ ÉËÏÐ̑ÅÖÍ-
ÏÓÑ ÒÔËÅÑÓÕÉØÑ. ¨ÌÖÀ‘ÅÖÅ ÕÛÔÔÒÀÙ ÖÒÛ (Ñ¿ÒÛ) ±Ô×ÔÒÛ 253¥ «¢ž ‘É ÖÍÙ ÈÍÅÖ±-
ÎÉÍÙ ÉÍÈÍÏÓÑ ’ÒÍÑÍÏÓÑ Ñ‘ØÑ ÕÖÍ٠ҒÒÁÉÙ ’ÔÒÆп’ÉÖÅÍ Ì ÈÍÉÎÅËØËÀ ÅÑÖÁÕÖÒÍÚØÑ
ÅÑÅÏÔÍÖÍÏÓÑ ’Ô±ÎÉØÑ, ¢ÒÍÑ·Ô 2001,1034 ɒ.,
£ÅÖбÑÌ/¬ÅÔËÅÔÁÖÌ,
§ÁÑÅÍ ÈÛÑÅÖÀ
Ì ×ÉÓÔÌÕÌ ÉÑÂÙ ’ÒÐÍÖÍÏÒÄ Ï‘‘ÅÖÒÙ À ‘ÍÅÙ ’ÒÐÍÖÍÏÀÙ ÒÔ˱ÑØÕÌÙ ØÙ ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÀÙ
ÒÔ˱ÑØÕÌÙ; ¢ÒÍўÍÏ 2013,761 ɒ.,
£’ÛÔ±ÏÒÛ,
© ÕÛÕÚ¿ÖÍÕÌ ÏÅÍ Ò ÕÛÑÈÛÅՑÂÙ
’ÔÒÕؒÍÏÓÑ ÈÉÈґ¿ÑØÑ ËÍÅ ÖÌÑ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ, ¢ÒÍÑ·Ô
2001,1030 ɒ.,
£Û‘ÉØÑÁÈÒÛ-«ÅÕÖÅÑÁÈÒÛ,
³ ² 2928/2001 «ËÍÅ ÖÌÑ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖÒÛ
’ÒÐÁÖÌ Å’Â ÅÎÍ’ÒÍÑÉÙ ’Ô±ÎÉÍÙ ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÓÑ ÒÔËÅÑÓÕÉØÑ». ¦ÅÕÍϱ ÚÅÔÅÏÖÌÔÍ-
ÕÖÍϱ ÏÅÍ ’ÔÓÖÌ ÉԑÌÑÉÛÖÍÏÀ ’ÔÒÕ¿ËËÍÕÌ, ¢ÒÍўÍÏ 2001,694 ɒ.,
ÖÌÙ ÁÈÍÅÙ,
³ ÒÔÍ-
ՑÂÙ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ, ¢ÒÍўÍÏ 2002,59 ɒ.,
ÖÌÙ ÁÈÍÅÙ,
³Í ’ÔØÖÒÆÒÛÐÁÉÙ ÖÌÙ
§ÛÔؒÅÝÏÀÙ ¹ÑØÕÌÙ ËÍÅ ÖÌÑ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ ÏÅÍ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ
ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ, ¢ÒÍўÍÏ 2004,191 ɒ.,
µÜÅÑÑÉÖÀ,
© ¿ÑÑÒÍÅ ÖÌÙ ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÀÙ ÒÔ˱ÑØ-
ÕÌÙ ÏÅÖ± ÖÒ Ñ¿Ò ±Ô×ÔÒ 187 ¢«, ¢ÒÍÑ·Ô 2001,1016 ɒ.,
·ÐÒĒÌ,
§ÑÑÒÍÒÐÒËÍÏÀ
ÒÔÍÒ׿ÖÌÕÌ ÖÌÙ ¿ÑÑÒÍÅÙ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ, ¢ÒÍўÍÏ 1999,1027 ɒ.,
Albrecht H.-J.,
²Ò‘Ò×ÉÖÍϿ٠ŒÅÑÖÀÕÉÍÙ ÕÖÌÑ 11Ì £É’ÖɑÆÔÁÒÛ. £ÛËÏÔÍÖÍÏÀ ÅѱÐÛ-
ÕÌ ÖÌÙ ¥ÑÖÍÖÔґÒÏÔÅÖÍÏÀÙ ²Ò‘Ò×ÉÕÁÅÙ, ¢ÒÍўÍÏ 2004,981 ɒ.,
Bruggeman W.,
©
ÏÅÖŒÒп‘ÌÕÌ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ: ÈÛÑÅÖÂÖÌÖÉÙ, ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÅ ÏÅÍ ÉÛÏÅÍ-
ÔÁÉÙ, ‘É ÉÍÈÍÏÂÖÉÔÌ ¿‘ÊÅÕÌ ÕÖÌÑ §ÛÔؒÅÝÏÀ ¹ÑØÕÌ, ¢ÒÍўÍÏ 2000,316 ɒ.,
ÖÒÛ
ÁÈÍÒÛ,
¶’ÉÔÉ×ÑÍÏ ¿ËÏÐ̑Å: ³ÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Å, ’ÔÂÕÊÅÖÉÙ Ö±ÕÉÍÙ ÏÅÍ ‘ÉÐÐÒÑÖÍ-
1...,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,...26
Powered by FlippingBook