ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 16

µ³ § ©²ª«³ Ÿ§£¬ª«³ ¢ ¥ª£ª³ ª¥ µ©² ¥²¥ ¶£© DNA £µ©² ¢³ª²ª«© žª«©
50
. ¬¥´¥´ªµ©£
ÖÉđÅÖÒÙ»)
2
ÏÅÍ ÖÒ ÈÉÄÖÉÔÒ (: ² 1916/1990 «ËÍÅ ÖÌÑ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖÌÙ ÏÒÍÑØ-
ÑÁÅ٠Œ ÖÒ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Ż)
3
- ÅÑÖÍÖÔґÒÏÔÅÖÍÏ ÑÂ‘Ò ÕÖÌ ÑґÒ×ÉÕÁÅ
ÖÌÙ ÚÓÔÅÙ ‘ÅÙ. ¢ÍÒ ’ÔÒÕÉˑ¿ÑÒÙ, ÅÐб ÕÏÐÌÔÂÖÉÔÒÙ ÕÉ ÒÔÍՑ¿ÑÅ Õ̑ÉÁÅ ÕÉ
ÕÚ¿ÕÌ ‘É ÖÒÛÙ ’ÔÒÌËÒđÉÑÒÛÙ, ×ÉՒÁÕÖÌÏÉ ÅÛÖÀ ÖÌ ÊÒÔ± Œ ÏÛÆ¿ÔÑÌÕÌ ÖÒÛ
¢¥.£³.«, ÖÒ Ò’ÒÁÒ ¿ÖÕÍ ÀÔ×É ÕÉ ÅÑÖÁ×ÉÕÌ ‘É ÖÒÑ ÉÅÛÖ ÖÒÛ ÏÅÍ ÖÌÑ ’ÒÐÍÖÍÏÀ
ÖÒÛ ÕÖÒ ×¿‘Å ÅÑÖ͑ÉÖؒÁÕÉØÙ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ ÏÅÖ± ÖÒ ’ÅÔÉÐ×ÂÑ. ¬ÂÑÒÑ ’ÒÛ
ÖÓÔÅ Ì «²¿Å žÌ‘ÒÏÔÅÖÁÅ», ØÙ ÅÑÖ͒ÒÐÁÖÉÛÕÌ, ÈÉÑ ÅÑÖÍÖ±Ú×ÌÏÉ ÕÖÌÑ ÇÀÊÍÕÌ
ÖÒÛ Ñ‘ÒÛ, ÅÐб ÖÒÑ ÕÖÀÔÍÎÉ ÏÅÍ Û’ÉÔ×ɑ±ÖÍÕÉ
4
.
Ï¿Ù ’ÔÒҒÖÍÏ¿Ù, ¢ÒÍўÍÏ 1998,111 ɒ.,
Hassemer W.,
© ÅѱËÏÌ ËÍÅ ÅÕʱÐÉÍÅ ÏÅÍ
ŸÉ‘ÉÐÍÓÈÌ žÍÏÅÍӑÅÖÅ, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ µÂ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÒÑ ª. ¬ÅÑØÐÉȱÏÌ, ª, 2005, ÕÉÐ. 17
ɒ.,
Lloyd W.,
¥ÑÖÍÈÔÓÑÖÅÙ ÕÖÌÑ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅ, ¢ÒÍўÍÏ 2007,481 ɒ.
2. ÍÅ ÖÒ ÑÂ‘Ò ÅÛÖ ÏÅÍ ÖÅ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖ± ÖÒÛ ÆÐ. ÉÑÈÉÍÏÖÍϱ:
ÍÅÑÑ’ÒÛÐÒÛ,
§ÍÕÀËÌÕÌ
ÕÖÌÑ «§’ÍÖÔҒÀ £ÛÑÖÅˑÅÖÍÏÓÑ žÍÏÅÍؑ±ÖØÑ ÏÅÍ ¥ÖґÍÏÓÑ §ÐÉÛ×ÉÔÍÓÑ» ÖÒÛ ž£¥
ËÍÅ ÖÒ ².£. «¢ÉÔÁ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀÙ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ», ²Ò¦ 1978,261 ɒ.,
ÍÅÑÑ’ÒÛÐÒÛ/
¬ÅÚÅÁÔÅ,
§’ÍÏÁÑÈÛÑÒ ËÍÅ ÖÅ £ÛÑÖÅˑÅÖÍϱ ÈÍÏÅÍӑÅÖÅ ÏÅÍ ÖÍÙ ÅÖґÍÏ¿Ù ÉÐÉÛ×É-
ÔÁÉÙ ÖØÑ ’ÒÐÍÖÓÑ ÖÒ ².£. «¢ÉÔÁ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀÙ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ», ²Ò¦ 1978,259
ɒ.,
«ØÑÕÖÅÑÖÍÑÁÈÌ «.,
£ÄÕÖÅÕÍÙ ÏÅÍ Õۑ‘ÒÔÁÅ (±Ô×ÔÒÑ 187 ¢«), 1978,
¬ÅËϱÏÌ,
§Ô‘ÌÑÉÁÅ ÖÒÛ ² 774/1978 «¢ÉÔÁ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀÙ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ ÏÅÍ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅÙ ÖÒÛ
È̑ÒÏÔÅÖÍÏÒÄ ’ÒÐÍÖÉđÅÖÒÙ», ²Ò¦ 1980,1018 ɒ.,
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ,
£ÖÒÍÚÉÁÅ ÖÒÛ ÏÅÖ±
ÖÒÑ ² 774/1978 ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ÏÅÖÅÔÖÁÕÉØÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÍÏÀ٠ґ±ÈÒÙ, ¥Ô‘ 1981,366
ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
µÔҒҒÒÍÀÕÉÍÙ, ‘ÉÖÅÔÔÄבÍÕÌ ÏÅÍ ÍÈÉÒÐÒËÍÏÂ٠ŒÒÚÔؑÅÖÍՑÂÙ ÖÒÛ
§ÍÈÍÏÒÄ ¬¿ÔÒÛÙ ÖÒÛ ¢ÒÍÑÍÏÒÄ «ÓÈÍÏÅ, žÁÏÅÍÒ ÏÅÍ ¢ÒÐÍÖÍÏÀ, ÖÉÄÚ. 1/1982, ÕÉÐ.
41 ɒ. (= ¬ÉпÖÉÙ ËÍŠɑƱ×ÛÑÕÌ ÕÖÒ ’ÒÍÑÍÏ ÈÁÏÅÍÒ 1978-2005, ÕÉÐ. 15 ɒ.). –
³
² 774/1978 ÏÅÖÅÔËÀ×ÌÏÉ ‘É ÖÒ ±Ô×ÔÒ 9 ÖÒÛ ² 1366/1983.
3. ÍÅ ÖÒ ÑÂ‘Ò ÅÛÖ ÏÅÍ ÖÅ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖ± ÖÒÛ ÆÐ. ÉÑÈÉÍÏÖÍϱ:
žÅËÖÂËÐÒÛ,
© ÕÛÑÖÅˑÅ-
ÖÍÏÂÖÌÖÅ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 6 ÖÒÛ ² 1916/1990, ¶’ÉÔ 1991,1019 ɒ.,
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ,
© ÅÑÖÍÕÛÑÖÅˑÅÖÍÏÂÖÌÖÅ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 6 ² 1916/1990 ÉÎÅÍÖÁÅÙ ÖÌÙ ÑґÒÖÉÚÑÍÏÀÙ
ÖÒÛ ‘ÒÔÊÀÙ, ¶’ÉÔ 1991,997 ɒ.,
¬’¿Ì,
µÒ ÈÍÏÅÁؑŠ’ÐÌÔÒÊÂÔÌÕÌÙ ÏÅÍ Ò ²
1916/1990, ¶’ÉÔ 1991,987 ɒ.,
¢Å’ÅÈ̑ÌÖÔÁÒÛ .,
¨ÌÖÀ‘ÅÖÅ ÕÛÑÖÅˑÅÖÍÏÂÖÌ-
ÖÅÙ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 6 ’ÅÔ. 1 ² 1916/1990, ¶’ÉÔ 1991,1003 ɒ.,
¢Å’ÅÚÅÔÅб‘’ÒÛÙ,
³ ² 1916/1990 ØÙ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ÕۑÆÒÐÍÏÀÙ ’ÒÍÑÍÏÀÙ ÑґÒ×ÉÕÁÅÙ, ¶’ÉÔ 1992,
1365 ɒ.· ÆÐ. ÖÍÙ ‘ÅÔÖÛÔÍÏ¿Ù ÏÅÖÅ׿ÕÉÍÙ ÕÖÌÑ ’ÉÔÁÊÌ‘Ì «ÈÁÏÌ ÖØÑ ÉÏÈÒÖÓÑ» (ËÍÅ
’ÅÔ±ÆÅÕÌ ÖÒÛ ±Ô×ÔÒÛ 6 ² 1916/1990) ÖØÑ ÏÅ×ÌËÌÖÓÑ
ž. µÕ±ÖÕÒÛ, ². ¢ÅÔÅ-
ÕÏÉÛ’ÒÛÐÒÛ
ÏÅÍ
§. ¦ÉÑÍÜ¿ÐÒÛ
(¶’ÉÔ 1991,1009 ɒ.). –
³ ² 1916/1990 ÏÅÖÅÔËÀ-
×ÌÏÉ ‘É ÖÒ ² 2172/1993.
4. ¦Ð.
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, ¥ÕʱÐÉÍÅ ÏÅÍ §ÐÉÛ×ÉÔÁÅ-§Ô‘ÌÑÉÁÅ ÖÒÛ ² 2928/2001 ËÍÅ ÖÒ ÒÔ-
ËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Å, ÕÉÐ. 8, Ò Ò’ÒÁÒÙ ’ÔÒÕ׿ÖÉÍ ÂÖÍ «¿ÖÕÍ, ÈÉÑ ÈÍÅÊÅÁÑÉÖÅÍ ÖÒ ÉÑ-
ÈÉÚ‘ÉÑÒ ÏÅÖ±ÔËÌÕÀÙ ÖÒÛ ÕÉ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ÏÛÆÉÔÑÌÖÍÏÀÙ ‘ÉÖÅÆÒÐÀÙ, ’ØÙ ¿ËÍÑÉ ‘É
ÖÒÛÙ ÈÄÒ ’ÔÒÌËÒđÉÑÒÛÙ «ÅÑÖÍÖÔґÒÏÔÅÖÍÏÒÄÙ Ñ‘ÒÛÙ», ÉÏÖÂÙ Æ¿ÆÅÍÅ ÍÕÖÒÔÍÏÒÄ À
’ÒÐÍÖÍÏÒÄ Å’ÔÒ’ÖÒÛ, ’ÒÛ ÈÉÑ ‘’ÒÔÉÁ ÐÒËÍϱ ÅÛÖÀ ÖÌ ÕÖÍˑÀ ÑÅ ’ÔÒÕÈÍÒÔÍÕÖÉÁ».
1...,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 17,18,19,20,21,22,23,24,25,...26
Powered by FlippingBook