ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 14

µ³ § ©²ª«³ Ÿ§£¬ª«³ ¢ ¥ª£ª³ ª¥ µ©² ¥²¥ ¶£© DNA £µ©² ¢³ª²ª«© žª«©
48
. ¬¥´¥´ªµ©£
«’ÉÔÁ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀÙ ÖÌÙ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ ÏÅÍ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅÙ ÖÒÛ È̑ÒÏÔÅÖÍÏÒÄ ’ÒÐÍ-
¿ÑÅ ÈÍÏÅÍÒÏÔÅÖÒđÉÑÒ ’ÒÍÑÍÏ ÈÁÏÅÍÒ, ¢ÒÍÑ·Ô 2005,865 ɒ.,
ÖÌÙ ÁÈÍÅÙ,
¢ÔÒÙ ‘ÍÅ
Ñ¿Å ÒÔÍÒ׿ÖÌÕÌ ÖÒÛ ÅÎÍҒÒÁÑÒÛ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ÕÖÌÑ §§. © Õ̑ÅÕÁÅ
ÖÌÙ ËÍÅ ÖÌÑ É×ÑÍÏÀ ‘ÅÙ ¿ÑÑÒ‘Ì Ö±ÎÌ, ¢ÒÍўÍÏ 2005,1435 ɒ.,
«ÅÔÅËÍÅÑÑÁÈÌ
,
¢ÔÂÖےŠ’ÔÒÐ̒ÖÍÏÀÙ ÅÑÖÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÀÙ ’ÒÐÍÖÍÏÀÙ: © Õۑ‘ÉÖÒÚÍÏÀ ÅÑÖÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÀ
’ÒÐÍÖÍÏÀ, 2010,
«ÅÔ±‘’ÉÐÅ
, © ÑґÒ×ÉÖÍÏÀ ÏÅÍ ÑґÒÐÒËÍÅÏÀ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÒÛ ÒÔ-
ËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ, ¥ÔÚ² 1999,177 ɒ.,
«ÒÑÖÅÎÀ Ÿ.,
© È͒ÐÀ (ÖÔ͒ÐÀ, ’ÒÐÐÅ-
’ÐÀ) ÂÇÌ ÖØÑ ’ÔÅˑ±ÖØÑ (ÖÌÙ ¥ÔÍÕÖÒÖ¿ÐÉÍÅ٠׿ÕÌÙ «’±ÑÖÅ ËÅÔ ÉÑÈ¿ÚÉÖÅÍ ÏÅÍ ±Ð-
ÐØÙ ¿ÚÉÍ»), ÖÅ ’ÅÍÚÑÁÈÍÅ ÐÒËÍÏÀÙ ÏÅÍ ÕÏҒ͑ÂÖÌÖÅÙ ÏÅÍ Ì ’ÔÅÏÖÍÏÀ, ¥ÔÚ² 2001,1
ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
§ÁÑÅÍ ÕۑÆÅÖÀ Ì ’ÅÔ±ÕÖÅÕÌ ’ÒÐÍÖÍÏÀÙ ÅËØËÀÙ ‘É ÖÅ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÅ ÖØÑ
ÈÍÅÖ±ÎÉØÑ 186 ÏÅÍ 187 ÖÒÛ ¢«; ²Ò¦ 1998,594 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
¨ÌÖÀ‘ÅÖÅ ÈÍÉ×ÑÒÄÙ
’ÒÍÑÍÏÒÄ ÈÍÏÅÁÒÛ ÏÅÍ ÖÒ ±Ô×ÔÒ 187 ¢«, ²Ò¦ 1996,128 ɒ.,
«ÒÛÔ±ÏÌ,
µÒ ÒÔËÅÑØ-
‘¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Å: ÅÍÑґÉÑÒÐÒËÁÅ ÖÒÛ ’ÔÒÆÐÀ‘ÅÖÒÙ ÏÅÍ ÈÛÑÅÖÂÖÌÖÉÙ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÀÙ
ÖÒÛ ÕÖÌÑ §ÐбÈÅ, ¢ÒÍўÍÏ 1999,1017 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
µÒ ÈÍÏÅÁؑŠÖÒÛ ’ÒÐÁÖÌ ÕÖÌÑ
ÅÕʱÐÉͱ ÖÒÛ, £ÛÑÀËÒÔÒÙ 2000,23 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
µÔґÒÏÔÅÖÁÅ ÏÅÍ ’ÒÐÍÖÍÏ ¿ËÏÐÌ-
‘Å, ¢ ÒË 2002,1647 ɒ.,
«ÔÍ×ÅÔ±,
§ÑÑÒÍÒÐÂËÌÕÌ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ,
¢ÒÍўÍÏ 2005,892 ɒ.,
«ÛÔÍÅϱÏÌ,
Modus operandi (ÖÔ’ÒÙ ÉÑ¿ÔËÉÍÅÙ) ÖØÑ ÉÑÂ-
’ÐØÑ ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÓÑ Ò‘±ÈØÑ: ¬ÉÔÍϿ٠ɒÍÕ̑±ÑÕÉÍÙ, ¢ÒÍўÍÏ 2003,435 ɒ.,
«ÛÔÁÖÕÌ,
µÔґÒÏÔÅÖÁÅ ÏÅÍ ’ÒÐÍÖÍÏ ¿ËÏÐ̑Å: ¢ÔÒÖ±ÕÉÍÙ ËÍÅ ‘ÍÅ ÖÅÎÍÑ‘ÌÕÌ,
¢ÒÍÑ·Ô 2005,491 ɒ.,
ő’ÔҒÒÄÐÒÛ,
© ÒÔËÅÑؑ¿ÑÌ ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏÂÖÌÖÅ ÏÅÍ Ì ÉÕØ-
ÖÉÔÍÏÀ (ÅÑ-)ÅÕʱÐÉÍÅ, ¢ÒÍўÍÏ 2000,881 ɒ.,
ÁÆÒÛ,
³ÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑ŠÏÅÍ ÉÍ-
ÈÍÏ¿Ù ÅÑÅÏÔÍÖÍÏ¿Ù ’Ô±ÎÉÍÙ, Ö‘. ª: žÒˑÅÖÍÏÀ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ, ÖÉÄÚ.
¥š:³ ÉËÏÐ̑ÅÖÒÐÒËÍÏÒ-ÈÒˑÅÖÍÏÂÙ ÊÅÍÑÂÖےÒÙ ÖÒÛ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ,
2006,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
µÒ ’ÔÂÆÐ̑ŠÖÌÙ ÅÕʱÐÉÍÅÙ ÏÅÍ Ì ÅÕʱÐÉÍÅ ØÙ ’ÔÂÆÐ̑Å. µÒ ’Å-
Ô±ÈÉÍˑŠÖÒÛ ’ÒÍÑÍÏÒÄ ÈÍÏÅÁÒÛ, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ µÂ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÒÑ ª. ¬ÅÑØÐÉȱÏÌ, ª, 2005,
ÕÉÐ. 185 ɒ.,
ÒÆ¿ÔÈÒÛ,
ÍÅ ÖÌÑ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅ ÏÅÍ ÖÒ ’ÒÐÍÖÍÏ ¿ËÏÐ̑Å, 1987,
ÖÒÛ
ÁÈÍÒÛ,
© Ñ¿Å ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅ, 2001,
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ,
¥ÕʱÐÉÍÅ ÏÅÍ §ÐÉÛ×ÉÔÁÅ-§Ô‘ÌÑÉÁÅ
ÖÒÛ ² 2928/2001 ËÍÅ ÖÒ ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Å, 2002,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
µÔґÒÏÔÅÖÁÅ ÏÅÍ
ÑґÒÏÔÅÖÁÅ (Ì ÖÀÔÌÕÌ ÖÌÙ Ñґ͑ÂÖÌÖÅÙ Ø٠Œ±ÑÖÌÕÌ ÕÖÌÑ ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅ), ¢ÒÍўÍÏ
2003,65 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
žÌ‘ÒÏÔÅÖÁÅ-§ÐÉÛ×ÉÔÁÅ-¥ÕʱÐÉÍÅ, µÍ‘ÌÖÍÏÂٵ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÒÑ
ª. ¬ÅÑØÐÉȱÏÌ, ª, 2005, ÕÉÐ. 49 ɒ.,
ÖÒÛ ÁÈÍÒÛ,
© ÕÏÐÀÔÛÑÕÌ ÖÌÙ ’ÒÍÑÍÏÀÙ ÏÅÖÅ-
ÕÖÒÐÀÙ ÖÌÙ ÕÄËÚÔÒÑÌ §ÐбÈÅ, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ µÂ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÌÑ «. £’ÍÑ¿ÐÐÌ, ÕÉÐ. 697 ɒ.,
¬ÅÑØÐҒÒÄÐÒÛ-¦ÅÔÆÍÖÕÍÓÖÌ,
© ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅ ÏÅÍ ÖÅ ÈÍÉ×ÑÀ ‘¿ÖÔÅ ËÍÅ ÖÌÑ ’ÔÂÐÌÇÌ
ÏÅÍ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀ ÖÌÙ, ¢ÒÍÑ·Ô 1981,33 ɒ.,
¬ÅÔËÅÔÁÖÌ,
§ËÏÐ̑ÅÖÍÏÀ ÒÔ˱ÑØÕÌ (: ±Ô-
×ÔÒ 187 ¢«): ·ÅÔÅÏÖÀÔÅÙ ÖÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ ØÙ ÈÍÅÔÏÒÄÙ À ÕÖÍˑÍÅÁÒÛ-
§ÏÏÔɑÒÈÍÏÁÅ, ¢ÒÍўÍÏ 2005,1429 ɒ.,
¬ÅÔËÅÔÁÖÌ/¨ÅÚÅÔͱÈÌ,
§’ÍÖÔ¿’ÉÖÅÍ ’ÅÔ±-
ÕÖÅÕÌ ’ÒÐÍÖÍÏÀÙ ÅËØËÀÙ ÕÖÒ ÏÅÖ’ ±Ô×ÔÒ 187 ¢« ¿ËÏÐ̑ŠÖÌÙ ÕÛÕÖ±ÕÉØÙ ËÍÅ Èͱ-
’ÔÅÎÌ ÖÒÛ ÏÅÏÒÛÔËÀ‘ÅÖÒÙ ÖÌÙ ÅÑ×ÔؒÒÏÖÒÑÁÅÙ ‘É ’ÔÂ×ÉÕÌ; ²Ò¦ 1999,1104 ɒ.,
¬’ÉÐÅÑÖÀ
, ¥ÑÖÍÖÔґÒÏÔÅÖÍÏÀ ÑґÒ×ÉÕÁÅ ÏÅÍ ÅÔÚÀ ÖÒÛ ÏÔ±ÖÒÛÙ ÈÍÏÅÁÒÛ, 1996,
ÖÒÛ
ÁÈÍÒÛ,
© ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅ ØÙ ’ÒÐÍÖÍÏ ¿ËÏÐ̑Å, ²Ò¦ 2003,965 ɒ.,
¬ÛÐØÑ’ÒÛÐÒÛ
, ³
² 2928/2001 ËÍÅ ÖÌÑ ’ÔÒÕÖÅÕÁÅ ÖÒÛ ’ÒÐÁÖÌ Å’Â ÅÎÍ’ÒÍÑÉÙ ’Ô±ÎÉÍÙ ÉËÏÐ̑ÅÖÍ-
ÏÓÑ ÒÔËÅÑÓÕÉØÑ, ¢ ÒË 2001,793 ɒ.,
¢ÅÑÒÄÕÌ,
µÒ ÕÏͱÚÖÔÒ ÖÌÙ ’ÅËÏÒՑÍҒÒÁÌ-
ÕÌÙ, µÍ‘ÌÖÍÏÂÙ µÂ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÒÑ ª. ¬ÅÑØÐÉȱÏÌ, ª, 2005, ÕÉÐ. 93 ɒ.,
¢Å’ÅËÉØÔËÁÒÛ
.,
³ ÔÂÐÒÙ ÖÒÛ ÖÔÁÖÒÛ ’ÛÐÓÑÅ ÕÖÌ È̑ÍÒÛÔËÁÅ ÖÌÙ ¹ÑØÕÌÙ. µÒ ’ÅÔ±ÈÉÍˑŠÖÒÛ ÒÔ-
ËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ, ¢ÒÍўÍÏ 2002,435 ɒ.,
¢Å’ÅËÉØÔË Á ÒÛ- ÒÑÅÖ± ,
1...,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,...26
Powered by FlippingBook