ΑΝΑΛΥΣΗ DNA ΣΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΚΗ - page 17

µ¥ ¢´³¦ ©¬¥µ¥ «¥ª ³ª žª¥£µ¥£§ª£ µ³¶£
. ¬¥´¥´ªµ©£
51
Æ.
³ ÈÔ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÌÑ ÏÅÖ±ÔÖÍÕÌ ÖÒÛ ² 2928/2001 ϱ×É ±ÐÐÒ ’ÅÔ± ґÅÐÂÙ
ÀÖÅÑ. §ÍÈÍÏÂÖÉÔÅ:
£É ÉÏÖ¿ÐÉÕÌ ÖØÑ ’ÔÒŒÒÊÅÕÍՑ¿ÑØÑ ÏÍÑÀÕÉØÑ ÖÌÙ «ÛÆÉÔÑÀÕÉØÙ, Ò ÖÂÖÉ
¶’ÒÛÔËÂÙ žÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ
¬ÍÚ±ÐÌÙ £ÖÅ×’ÒÛÐÒÙ
ÕÛËÏÔÂÖÌÕÉ ÕÖÍÙ 21.11.2000 ÉÍ-
ÈÍÏÀ ÑґҒÅÔÅÕÏÉÛÅÕÖÍÏÀ ɒÍÖÔҒÀ, ‘É ÕÏҒ ÑÅ ÕÛÑÖ±ÎÉÍ ¿ÑÅ ÕÚ¿ÈÍÒ Ñ‘ÒÛ
ËÍÅ ÖÌÑ ’ÒÍÑÍÏÀ ÏÅÖÅÕÖÒÐÀ ÖÒÛ «ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ», ’ÒÛ É‘ÊÅÑÁÜÉÖÅÍ
(’ØÙ ÏÅÍ ÕÖÌÑ ’ÉÔÁ’ÖØÕÌ ÖÒÛ ² 1916/1990) ØÙ Ò ÆÅÕÍÏÂÙ ÕÖÂÚÒÙ. ¥’Â ÖÌÑ
ÅÔÚÀ ʱÑÌÏÉ ÂÖÍ Å’ÂÊÅÕÌ ÖÌÙ «ÛÆÉÔÑÀÕÉØÙ ÀÖÅÑ: ÑÅ ×ÉՒÍÕÖÉÁ ҒØÕÈÀ’ÒÖÉ
ÉÍÈÍÏÂÙ Ñ‘ÒÙ ËÍÅ ÖÌÑ ÅÑÖ͑ÉÖӒÍÕÌ ÖÒÛ «ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒÛ ÉËÏÐÀ‘ÅÖÒÙ» ÏÅÍ ÖÌÙ
«ÖÔґÒÏÔÅÖÁÅÙ» - Ò Ñ‘ÒÙ ÅÛÖÂÙ ÑÅ ÇÌÊÍÕÖÉÁ ÖÒ ÖÅÚÄÖÉÔÒ ÈÛÑÅÖÂÑ Å’Â ÖÌ ¦ÒÛ-
ÐÀ ÕÖÍÙ ÅÔÚ¿Ù ÖÒÛ 2001- ÒÍ ÈÍÅÖ±ÎÉÍÙ ÖÒÛ Ñ‘ÒÛ ÑÅ ÉÁÑÅÍ ÕÅÊÓÙ ÅÛÕÖÌÔÂÖÉ-
ÔÉ٠Œ ÖÍÙ ÍÕÚÄÒÛÕÉÙ, ÓÕÖÉ ÑÅ ËÁÑÉÍ É‘ÊÅÑÀÙ, ÏÅÍ ËÍÅ ÕۑÆÒÐÍÏÒÄÙ ÐÂËÒÛÙ, Ì
ÕÏÐÀÔÛÑÕÌ ÖÌÙ ’ÒÐÍÖÉÁÅ٠Œ¿ÑÅÑÖÍ ÕÖÒ «ÒÔËÅÑؑ¿ÑÒ ¿ËÏÐ̑Ż ÏÅÍ ÕÖÌÑ «ÖÔÒ-
‘ÒÏÔÅÖÁÅ»
5
.
£ÖÌÑ ’ÒÔÉÁÅ ÖØÑ ÉÔËÅÕÍÓÑ, ËÍÅ ÐÂËÒÛ٠ɒÍÕÖ̑ÒÑÍÏÀÙ ÈÉÒÑÖÒÐÒËÁÅÙ ÏÅÍ
ÕÒÆÅÔÂÖÌÖÅÙ, ’ÒÐб Œ ÖÅ ‘¿ÐÌ ÖÌ٠ɒÍÖÔҒÀÙ ’ÅÔÅÍÖÀ×ÌÏÅÑ ÏÅÍ ±ÐÐÅ ÅÈÔÅ-
ÑҒÒÁÌÕÅÑ ÖÌ Õۑ‘ÉÖÒÚÀ ÖÒÛÙ
6
. ³Í, ’ÔØÖÒÊÅÑÉÁÙ ÕÉ ¿ÏÖÅÕÌ ËÍÅ ‘ÍÅ ÑґҒÅÔÅ-
ÕÏÉÛÅÕÖÍÏÀ ɒÍÖÔҒÀ, ’ÅÔÅÍÖÀÕÉÍÙ, ’ÔÒϱÐÉÕÅÑ ¿ÑÖÒÑÉÙ ÅÑÖÍÈÔ±ÕÉÍÙ ÖÂÕÒ ÕÖÒ
ÚÓÔÒ ÖÌÙ §’ÍÕÖÀ‘ÌÙ
7
ÂÕÒ ÏÅÍ ÕÖÒ ’ÉÈÁÒ ÖÒÛ ÖĒÒÛ. ³Í ÅÑÖÍÈÔ±ÕÉÍÙ ÅÛÖ¿Ù ÉÁÚÅÑ
5. ¦Ð. ÅÛÖÀ ÕÉ
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, Â.’., ÕÉÐ. 9.
6. £ÖÌÑ §ÍÕÌËÌÖÍÏÀ ¹Ï×ÉÕÌ ÖÒÛ ² 2928/2001 (ÆÐ. ÅÛÖÀ ÕÉ
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
, Â.’.,
ÕÉÐ. 50 ɒ.) ɒÍÕ̑ÅÁÑÒÑÖÅÍ ÖÅ ÉÎÀÙ: «¥’ ÖÌÑ §’ÍÖÔҒÀ ’ÅÔÅÍÖÀ×ÌÏÅÑ ÉÛ×ÄÙ
ÉÎÅÔÚÀÙ ÏÅÍ ’ÔÍÑ ÕÛÜÌÖÌ×ÒÄÑ É’Á ÖÌÙ ÒÛÕÁÅÙ ÖŠ׿‘ÅÖÅ ÒÍ Ï.Ï. ¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ,
¢ÅÔÅÕÏÉÛ’ÒÛÐÒÙ ÏÅÍ ¥ÔËÛÔ’ÒÛÐÒÙ ÏÅÍ ÅÑÖÍÏÅÖÅÕÖ±×ÌÏÅÑ Å’Â ÖÒÛÙ Ï.Ï.
ÁÐ͒’Ò £’ÛÔ’ÒÛÐÒ, «Å×ÌËÌÖÀ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ ¥×ÌÑÓÑ, ²ÍÏÂÐÅÒ ÁÆÒ, ¿ÏÖÒ-
ÔÅ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ ¥×ÌÑÓÑ ÏÅÍ ¥ÑÖÓÑÍÒ ¦ËÂÑÖÜÅ, žÍÏÌËÂÔÒ. £ÖÅ Ö¿ÐÌ ªÅÑÒÛÅÔÁÒÛ
’ÅÔÅÍÖÀ×ÌÏÉ ÏÅÍ Ò Ï. ¥ÔËÄÔÍÒÙ «ÅÔÔ±Ù, ÚØÔÁÙ ÑÅ ÅÑÖÍÏÅÖÅÕÖÅ×ÉÁ, ÅÊÒÄ ÒÍ ÉÔËÅ-
ÕÁÉÙ ÖÌÙ §’ÍÖÔҒÀÙ ¿ÆÅÍÑÅÑ ’ÔÒÙ ÖÒ Ö¿ÐÒÙ ÖÒÛÙ. £ÖÌÑ §’ÍÖÔҒÀ ÉÁÚÉ ÈÉÚ×ÉÁ ÅÔÚÍ-
ϱ ÑÅ ‘ÉÖ¿ÚÉÍ ÏÅÍ Ò Ï. ÉÓÔËÍÒÙ «ÅÕ͑±ÖÌÙ, «Å×ÌËÌÖÀÙ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁÒÛ ¥×ÌÑÓÑ,
’ÒÛ Â‘ØÙ ÕÖÌ ÕÛÑ¿ÚÉÍÅ ÅÔÑÀ×ÌÏÉ ÖÌ Õۑ‘ÉÖÒÚÀ ÖÒÛ, ÅÑ ÈÉÑ ÉÎÅÍÔÒÄÑÖÅÑ Å’Â ÖÌ
ÔÄבÍÕÌ ÒÍ ÖÔґÒÏÔÅÖÍÏ¿Ù ÉËÏÐ̑ÅÖÍÏ¿Ù ÒÔËÅÑÓÕÉÍÙ. µÌÑ ÁÈÍÅ ÕÖÌÑ ÒÛÕÁÅ ÕÖ±ÕÌ
ÖÀÔÌÕÉ, ’ÅÔő¿ÑÒÑÖÅÙ ’±ÑÖØÙ ÕÖÌÑ §’ÍÖÔҒÀ, Ò Ï. ·±ÔÌÙ ¢Å’ÅÚÅÔÅб‘’ÒÛÙ.
µÒ ¶’ÒÛÔËÉÁÒ žÍÏÅÍÒÕÄÑÌÙ Ö͑± ÖÒÛÙ ’ÅÔÅÍÖÌ׿ÑÖÉÙ ÈÍÅÏÉÏÔ͑¿ÑÒÛÙ ÑґÍÏÒÄÙ, ÒÍ
ҒÒÁÒÍ ±ÐÐØÕÖÉ ÈÉÑ ¿ÏÅÑÅÑ ÖÁ’ÒÖÉ ±ÐÐÒ ’ÅÔ± ÑÅ ÅÕÏÀÕÒÛÑ ¿ÑÅ ÈÍÏÅÁؑ± ÖÒÛÙ».
7. ¥’ ÖÒÛÙ µÒ‘ÉÁÙ ¢ÒÍÑÍÏÓÑ §’ÍÕÖ̑ÓÑ ÖØÑ ¢ÅÑɒÍÕÖ̑ÁØÑ ŸÉÕÕÅÐÒÑÁÏÌÙ ÏÅÍ
ŸÔ±ÏÌÙ ÏÅÍ, ÅÖґÍϱ, ‘É ÏÉÁ‘ÉÑÅ ×ÉØÔÌÖÍÏÓÑ ÖÒÛ ¢ÒÍÑÍÏÒÄ žÍÏÅÁÒÛ, ’ØÙ ’.Ú.
ÒÍ:
¥ÐÉÎͱÈÌÙ, ¥ÑÅËÑØÕÖ’ÒÛÐÒÙ, ¥ÔËÛÔ’ÒÛÐÒÙ, «ÅÐÊ¿ÐÌÙ, ¬ÅËϱÏÌÙ, ¬ÅÑØÐÉȱÏÌÙ,
¢ÅÔÅÕÏÉÛ’ÒÛÐÒÙ
ÏÅÍ
¢Å’ÅÚÅÔÅб‘’ÒÛÙ
.
§Î±ÐÐÒÛ, ÉÏÈÌÐÓÕÉÍÙ ÉÑÅÑÖÁÒÑ ÖÒÛ
ÕÚÉÈÁÒÛ ¿ËÍÑÅÑ Å’Â ÖÌÑ ¹ÑØÕÌ §ÐÐÀÑØÑ ¢ÒÍÑÍÏÒÐÂËØÑ (‘É ґÍÐÌÖ¿Ù ÖÒÛÙ
¥ÔËÛ-
Ô’ÒÛÐÒ, ¢ÅÔÅÕÏÉÛ’ÒÛÐÒ, ¥ÑÅËÑØÕÖ’ÒÛÐÒ
ÏÅÍ
¢Å’ÅÚÅÔÅб‘’ÒÛÙ
), Œ ÖÌÑ §ÖÅÍÔÁÅ
²Ò‘ÍÏÓÑ ¦ÒÔÉÁÒÛ §ÐбÈÒÙ ÕÉ ÕÛÑÉÔËÅÕÁÅ ‘É ÖÌÑ ’ÔÒÌËÒđÉÑÌ ¹ÑØÕÌ (ÏÅÍ ‘É
ÖÒÛÙ ÁÈÍÒÛ٠ґÍÐÌÖ¿Ù ÏÅÍ É’Í’Ð¿ÒÑ ÖÒÑ
¬ÅÑØÐÉȱÏÌ
), Œ ÖÌ £ÛՒÉÁÔØÕÌ ËÍÅ ÖÍÙ
1...,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16 18,19,20,21,22,23,24,25,26
Powered by FlippingBook