Background Image
Previous Page  17 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 17 / 42 Next Page
Page Background

ŏŬŷŨūŠūŭ ĺŧšūŮŤŭ

ņ ›ŞŬūŸŮŞ ŚŧšūŮŤ ›ŢŬŦŨŞ—şřũŢŦ, ŮŢ Ţ—›ŨūŰůŦٗŚũŤ ŧŞŦ ޛŦŧŞŦŬū›ūŦŤ—ŚũŤ

—ūŬűś, ůŦŭ ŢŦŮŤŠśŮŢŦŭ ŧŞŦ ŮۗşūŨŚŭ ůūŰ ŦšŦŞŦůŚŬŴŭ ޛŦůŰŲŤ—ŚũūŰ 8

ου

¨ŦŢťũūŸŭ

őŰũŢšŬŜūŰ ŌŞŰůŦŧūŸ ¨ŦŧŞŜūŰ, ůū ū›ūŜū ŚŨŞşŢ ŲŹŬŞ Ůůūũ ŏŢŦŬŞŦř ŮůŦŭ 10-12

ŎŧůŴşŬŜūŰ 2013 —Ţ ŧŢũůŬŦŧŷ ťŚ—Ş: «

Ň ŋţŧŰŬűŭšŝş ۝٠ŪşűŰŧũŧşŨŜŮ ţ›ŧųţŝŭť-

ůťŮ ůţ ›ţŭŧŸŢŬűŮ ŬŧŨŬŪŬ—ŧŨŜŮ şůŰŚŦţŧşŮ: ųŭť—şŰŬŢŸŰťůť – ţŨ—ţŰŚũũţűůť ŰŬű

›ũŬŝŬű – ŪşűŰŧŨśŮ ş›şŧŰŜůţŧŮ

».

ŁűŦŢŬŹũŢůŞŦ, ŷ›Ŵŭ ŧŞŦ ůū őŰũŚšŬŦū ŧŞťŞŰůŷ, ŮůŤ —ũś—Ť ůūŰ ů. ŏŬūŚšŬūŰ

ůŤŭ ńŨŨŤũŦŧśŭ ĺũŴŮŤŭ ŌŞŰůŦŧūŸ ¨ŦŧŞŜūŰ,

ŏ—. ŊşŦťšťŰŜ łŪŰŵŪŝŬű łōœłŐłŒŇ

,

›ūŰ Ű›śŬŪŢ ū ޗ›ũŢŰŮůśŭ ŧŞŦ ū ŏŬŷŢšŬūŭ ůŤŭ ŎŬŠŞũŴůŦŧśŭ ń›ŦůŬū›śŭ ůŴũ

¨ŦŢťũŹũ ŌŞŰůŦŧŹũ őŰũŢšŬŜŴũ Ş›ŷ ůŞ ›ŬŹůŞ şś—ŞůŞ ůūŰ ťŢٗūŸ ŚŴŭ ůū 2012,

Ŵŭ ŢŨřŲŦŮůŤ ŞũŞŠũŹŬŦŮŤ ůŤŭ ŮۗşūŨśŭ ůūŰ ŮůŤũ ›ŬūŞŠŴŠś ůūŰ šŦŢťũūŸŭ ũŞŰ-

ůŦŧūŸ ŧŞŦ ޗ›ūŬŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ.

Ł›ŷ ř›ūųŤ ›ŢŬŦŢŲū—ŚũūŰ, ůū őŰũŚšŬŦū ›ŬŞŠ—ŞůŢŸůŤŧŢ ŚũŞ řŧŬŴŭ ޛŜŧŞŦŬū

ťŚ—Ş —Ţ ›ūŨŨŞ›ŨŚŭ ťŢŴŬŤůŦŧŚŭ ŧŞŦ ›ŬŞŧůŦŧŚŭ ›ŬūŢŧůřŮŢŦŭ ŮŢ ŢťũŦŧŷ ŧŞŦ šŦ-

ŢťũŚŭ ޛŜ›Ţšū. ńŜũŞŦ ›ŬřŠ—ŞůŦ ŞŨŤťŚŭ ŷůŦ ūŦ ůŬŚŲūŰŮŢŭ ŞũůŜŪūŢŭ ūŦŧūũū—ŦŧŚŭ

ŮŰŠŧŰŬŜŢŭ, ŷ›Ŵŭ ŧŞŦ ŧřťŢ ŧŸŧŨūŭ ūŦŧūũū—Ŧŧśŭ ŸűŢŮŤŭ, ޛŤŬŢřţūŰũ şŞťŸůŞ-

ůŞ ŷŨŢŭ ůŦŭ ›ůŰŲŚŭ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞŭ ůŤŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŜŬŤŮŤŭ, Ş›ŷ ůŦŭ —ūŬűŚŭ

ŧŞŦ ůūŰŭ ŷŬūŰŭ ŲŬŤ—ŞůūšŷůŤŮŤŭ —ŚŲŬŦ ůŤũ Ţŧ—ŢůřŨŨŢŰŮŤ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŧŞŦ ůŤũ

ŦŧŞũū›ūŜŤŮŤ ůŴũ ũŞŰůŦŧŹũ šŞũŢŦŮůŹũ. ŁũůŜŮůūŦŲŞ šūŧŦ—řţŢůŞŦ Ť ŞũůūŲś ůŴũ

şŞŮŦŧŹũ ťŢٗŹũ ůūŰ ũŞŰůŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ (šŤ—ūŮŜūŰ ŧŞŦ ŦšŦŴůŦŧūŸ), ūŦ ū›ūŜūŦ ŧŞ-

ŨūŸũůŞŦ ũŞ ›ŬūŮŞŬ—ūŮůūŸũ ŹŮůŢ ũŞ ūŬŠŞũŹŮūŰũ ŧŞůř ůūũ ŧŞŨŸůŢŬū šŰũŞůŷ

ůŬŷ›ū ůŦŭ ŧŬŜŮŦ—Ţŭ Śũũū—Ţŭ ŮŲŚŮŢŦŭ. Œū ›ŞŬřšŢŦŠ—Ş ůŤŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ ũŞŸŨŴŮŤŭ

ŧŞŦ ůŴũ ţŤůŤ—řůŴũ ›ūŰ ŞũŞŧŸ›ůūŰũ Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤũ ›ŨŤ——ŢŨś Ţŧ›ŨśŬŴŮŤ ś ůŤũ

—Ť Ţŧ›ŨśŬŴŮŤ ůŴũ ۛūŲŬŢŹŮŢŴũ ůŴũ —ŢŬŹũ, ŢŜũŞŦ Ş›ŷ ůŤũ ř›ūųŤ ŞŰůś ŲŞ-

ŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧŷ. Œū ŜšŦū ŮۗşŞŜũŢŦ —Ţ ůŞ ›ŬūŮűřůŴŭ ޛŞũŞŨŞ—şŞũŷ—ŢũŞ űŞŦũŷ-

—ŢũŞ ŞšŰũŞ—ŜŞŭ ŢŪŷűŨŤŮŤŭ ŲŬŢŹũ Ş›ŷ ũŞŰůŦŨŦŞŧŚŭ ޛŦŲŢŦŬśŮŢŦŭ ŧŞŦ ůŤŭ ŮŰũŞ-

ŧŷŨūŰťŤŭ ůŬŦşśŭ ›ūŰ ŞũŞ›ůŸŮŮŢůŞŦ —ŢůŞŪŸ ůŴũ ŮůŷŲŴũ ůūŰ ũŞŰůŦŧūŸ šŦŧŞŜūŰ

ŧŞŦ ůŴũ ŧūŦũŹũ ŮŰŨŨūŠŦŧŹũ šŦŞšŦŧŞŮŦŹũ. ŒŞ ŢũšŢŦŧůŦŧř ŞŰůř ›ŞŬŞšŢŜŠ—ŞůŞ

ŞũŞšŢŦŧũŸūŰũ ›Ŧū ŚũůūũŞ Ş›ŷ ŧřťŢ řŨŨŤ űūŬř ůŤũ ŞũřŠŧŤ Ş›ūůŢŨŢٗŞůŦŧśŭ

Śũũū—Ťŭ ›ŬūŮůŞŮŜŞŭ, šŦŧŞŮůŦŧśŭ ŧŞŦ ŢŪŴšŦŧŞŮůŦŧśŭ, ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ůŤũ ŞũřŠŧŤ