Background Image
Previous Page  23 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 23 / 42 Next Page
Page Background

ŎŦ ŧŜũšŰũūŦ Ş›ŷ ůŤũ ›ūŦũŦŧū›ūŜŤŮŤ

ůŤŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŦŬŤ—ŞůŦŧŷůŤůŞŭ

ŧŞŦ ůūŰ ũŞŰůŦŧūŸ Ţ›ŞŠŠŚŨ—Şůūŭ

ŐŬũűųŭŸŪťŮ œůŧŭŝŢťŮ

¨ŧŨťšŸŭŬŮ, ¨.ō.

1. ńŦŮŞŠŴŠś

ņ ›ŨŢŸŮŤ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŢŜũŞŦ ŮŰũŰűŞŮ—ŚũŤ —Ţ šŦřűūŬūŰŭ ťŞŨřŮŮŦūŰŭ ŧŦũšŸ-

ũūŰŭ. Œū ŞŰůŷ ŮۗşŞŜũŢŦ ŧŞŦ Ŵŭ ›Ŭūŭ ůŤũ řŮŧŤŮŤ ůŤŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŦŬŤ-

—ŞůŦŧŷůŤůŞŭ. ņ ޛŚũšŰŮŤ ŮůŤ ťřŨŞŮŮŞ ۛśŬŪŢ ›řũůūůŢ Ţ›ŦŨūŠś ŰųŤŨūŸ ŧŦũ-

šŸũūŰ ŠŦŞůŜ ůū ŞũůŦŧŢŜ—Ţũŷ ůŤŭ, ůū ›ŨūŜū, ŢŜũŞŦ ŢŧůŢťŢŦ—Śũū ŮŢ űŰŮŦŧūŸŭ ŧŞŦ

řŨŨūŰŭ ŧŦũšŸũūŰŭ, ŧŞťŹŭ ŧŞŦ ŮŢ ŧřťŢ ›ŦťŞũŷ ŞũťŬŹ›Ŧũū Ũřťūŭ. ņ ũŞŰůŦŨŦŞŧś

şŦū—ŤŲŞũŜŞ ŨŢŦůūŰŬŠŢŜ ŮŢ ŚũŞ ›ŢŬŦşřŨŨūũ ŢۗŢůřşŨŤůū ›ūŰ ŲŞŬŞŧůŤŬŜţŢůŞŦ

Ş›ŷ ůŤũ ŢŧšśŨŴŮŤ ŮūşŞŬŹũ ŧŞŦ —ŞŧŬūŲŬŷũŦŴũ ŧŬŜŮŢŴũ ŮůŦŭ ũŞŰŨŞŠūŬŚŭ. őŢ

›ŢŬŦŷšūŰŭ šŢ ŠŢũŦŧŷůŢŬŤŭ ūŦŧūũū—Ŧŧśŭ ŧŬŜŮŤŭ ŧŞŦ ŸűŢŮŤŭ ūŦ ŧŜũšŰũūŦ Ş›ŷ ůŤ

ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ŧŞŦ Ţŧ—ŢůřŨŨŢŰŮŤ ůūŰ ›ŨūŜūŰ Ţ›ŦůŢŜũūũůŞŦ ŧŞŦ ›ūŨŨŞ›ŨŞŮŦřţūũůŞŦ.

ņ ũŞŰůŦŨŦŞŧś ŲŬŤ—ŞůūšŷůŤŮŤ šŢũ ŮůŤŬŜţŢůŞŦ —ŷũū Ůůū ›ŨūŜū, Ŵŭ ŞũůŦŧŢŜ—Ţũū

›ŜŮůŤŭ, ŞŨŨř šŜũŢůŞŦ Ś—űŞŮŤ ŮůŤũ ޛŦŲŢŦŬŤ—ŞůŦŧś ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŧŞŦ

ŮůŞ ŚŮūšŞ ›ūŰ Ť ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ŧŞŦ Ţŧ—ŢůřŨŨŢŰŮŤ ŞŰůūŸ —›ūŬŢŜ ũŞ Ş›ūűŚŬŢŦ,

ŹŮůŢ ũŞ ŧŞŨŸ›ůŢŦ ůŦŭ šŞũŢŦŞŧŚŭ ůūŰ Ű›ūŲŬŢŹŮŢŦŭ. Œū ŮŤ—ŢŜū ŞŰůŷ ŞŪŦūŨūŠŢŜ-

ůŞŦ ŦšŦŞŜůŢŬŞ Ş›ŷ ůū ũŞŰůŦŧŷ šŞũŢŦŮůś ŧŞůř ůŤ ũŞŰůŦŨŦŞŧś ŲŬŤ—ŞůūšŷůŤŮŤ,

ŞűūŸ Ť ŢŧŲŹŬŤŮŤ ůŴũ ŞũůŦŮůūŜŲŴũ ŢŮŷšŴũ ›ūŰ —›ūŬŢŜ ũŞ Ş›ūűŚŬŢŦ Ť ŨŢŦ-

ůūŰŬŠŜŞ ůūŰ ›ŨūŜūŰ (Ş›ŷ ũŞŸŨūŰŭ ŧŞŦ šŦřűūŬŞ šŦŧŞŦŹ—ŞůŞ) Ş›ūůŢŨŢŜ şŞŮŦŧŷ

›ŞŬřŠūũůŞ ū—ŞŨśŭ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞŭ ůŤŭ šŞũŢŦŞŧśŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ.

ŊŷŠŴ ůūŰ ŧŰŧŨŦŧūŸ ŲŞŬŞŧůśŬŞ ůŤŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧśŭ şŦū—ŤŲŞũŜŞŭ, ŮŢ Ţ›ūŲŚŭ ūŦ-

ŧūũū—Ŧŧśŭ ŞŮůřťŢŦŞŭ, ŸűŢŮŤŭ ŧŞŦ ŧŬŜŮŤŭ ŢũšŤ—ŢŜ ›řũůūůŢ ū ŧŜũšŰũūŭ šŰŮŨŢŦ-

ůūŰŬŠŜŞŭ ůŤŭ šŞũŢŦŞŧśŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ ŧŞŦ ŞŬŲŜţūŰũ ůŞ ›ŬūşŨś—ŞůŞ ůŷŮū ŠŦŞ ůūũ

ūűŢŦŨŚůŤ, ŷŮū ŧŞŦ ůūũ šŞũŢŦŮůś ŞũůŦŮůūŜŲŴŭ.

ʼnřťŢ ŞũŹ—ŞŨŤ ŢŪŚŨŦŪŤ ŮůŤũ Ţŧ—ŢůřŨŨŢŰŮŤ ŧŞŦ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůūŰ ›ŨūŜūŰ Ş›ŷ ůŤũ

ū›ūŜŞ ›ŬūŢŲŷũůŴŭ ۛŤŬŢůŢŜůŞŦ ůū ũŞŰůŦŧŷ šřũŢŦū Ş›ūůŢŨŢŜ ›ŞŬřŠūũůŞ šŰŮŨŢŦ-

ůūŰŬŠŜŞŭ ůŤŭ šŞũŢŦŞŧśŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ.