Background Image
Previous Page  24 / 42 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 24 / 42 Next Page
Page Background

44

ŎŦ ŧŜũšŰũūŦ Ş›ŷ ůŤũ ›ūŦũŦŧū›ūŜŤŮŤ ůŤŭ ũŞŰůŦŨŦŞŧśŭ ޛŦŲŢŦŬŤ—ŞůŦŧŷůŤůŞŭ

ŁũůŦŧŢŜ—Ţũū ůŤŭ ›ŞŬūŸŮŤŭ ŢŦŮśŠŤŮŤŭ ŢŜũŞŦ ŞűŢũŷŭ —Ţũ Ť ›ŞŬūŰŮŜŞŮŤ ůŴũ ůŰ-

Ųŷũ ›ūŦũŦŧŹũ ŢŰťŰũŹũ ›ūŰ —›ūŬūŸũ ũŞ ›ŬūŧŸųūŰũ Ş›ŷ ůŤ šŰŮŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůŤŭ

šŞũŢŦŞŧśŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ, ŧŞŦ ůŤũ ŞšŰũŞ—ŜŞ ůūŰ ťŞŨřŮŮŦūŰ Ţ›ŦŲŢŦŬŤ—ŞůŜŞ ũŞ ŧŞ-

ŨŸųŢŦ ůŦŭ ۛūŲŬŢŹŮŢŦŭ ůūŰ, ŞűŢůŚŬūŰ Ť ŞũřšŢŦŪŤ ūŬŦٗŚũŴũ ŧŦũšŸũŴũ ›ūŰ

ۛřŬŲūŰũ ›ūŦũŦŧśŭ ޗ›Ũūŧśŭ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŮŢ ŢŦšŦŧŚŭ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ, ŢŪŞŦůŜŞŭ

ůŴũ ū›ūŜŴũ —›ūŬŢŜ ũŞ šŦŞŧū›ŢŜ, ›ŢŬŦūŬŦŮůŢŜ ś šŰŮŲŢŬŞũťŢŜ Ť ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůūŰ

›ŨūŜūŰ, —Ţ ŮŰũŚ›ŢŦŞ ůŤũ ŞũŹ—ŞŨŤ ŢŪŚŨŦŪŤ ůŤŭ Ţŧ—ŢůřŨŨŢŰŮśŭ ůūŰ ŧŞŦ, ŧŞů’

ŞŧūŨūŰťŜŞũ, ůŤũ ŞũůŜŮůūŦŲŤ šŰŮŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůŤŭ šŞũŢŦŞŧśŭ ŮŸ—şŞŮŤŭ.

2. ŎŦŧūũū—Ŧŧś ŧŬŜŮŤ ŧŞŦ ›ūŦũŦŧŚŭ ŢŰťŸũŢŭ

őŢ ›ŢŬŦŷšūŰŭ ūŦŧūũū—Ŧŧśŭ ŸűŢŮŤŭ ŧŞŦ ›ŞŬŞůŢůŞ—ŚũŤŭ ›ůŹŮŤŭ ůŤŭ ũŞŰŨŞŠū-

Ŭřŭ, ŢũšŤ—ŢŜ ůū űŞŦũŷ—Ţũū ůŤŭ ŞšŰũŞ—ŜŞŭ Ţŧ›ŨśŬŴŮŤŭ ůŴũ šŞũŢŦŞŧŹũ ŧŞŦ

ŨūŦ›Źũ ۛūŲŬŢŹŮŢŴũ Ş›ŷ ůūũ ũŞŰůŦŧŷ ūűŢŦŨŚůŤ. őūşŞŬř ţŤůś—ŞůŞ ŞũůŦ—Ţ-

ůŴ›ŜţūŰũ ŧŞŦ ūŦ šŞũŢŜŮůŬŦŢŭ ŒŬř›ŢţŢŭ ŠŦŞ ůŦŭ šŤ—ŦūŰŬŠūŸ—ŢũŢŭ ޛŦŮűřŨŢŦŢŭ,

ŞűūŸ ŞűŢũŷŭ —Ţũ ūŦ ŞŪŜŢŭ ůŴũ šŞũŢŦūšūůŤťŚũůŴũ ›ŨūŜŴũ ŧŞŦ ůŴũ ŨŤűťŢŦŮŹũ

ŢŠŠŰśŮŢŴũ, ŨŷŠŴ ůŤŭ ›ůŹŮŤŭ ůŤŭ ũŞŰŨŞŠūŬřŭ ŧŞŦ ūŦŧūũū—Ŧŧśŭ ŧŬŜŮŤŭ šŢũ ŧŞ-

ŨŸ›ůūŰũ ›ŨŚūũ ůŦŭ šŞũŢŦŞŧŚŭ ۛūŲŬŢŹŮŢŦŭ, ŞűŢůŚŬūŰ Ű›řŬŲŢŦ —ŢŜŴŮŤ ŢŮŷšŴũ

Ş›ŷ ůŤ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŧŞŦ ŚůŮŦ ŞšŰũŞ—ŜŞ ŢŪۛŤŬŚůŤŮŤŭ ůūŰ ũŞŰůŦŧūŸ

šŞũŢŜūŰ. Œū šŜŨŤ——Ş ŠŦŞ ůūũ ũŞŰůŦŧŷ šŞũŢŦŮůś ŢŜũŞŦ Şũ ťŞ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ›ŬūŲŴ-

ŬśŮŢŦ ŮŢ —ŚůŬŞ ŢŧůŚŨŢŮŤŭ ůŴũ šŞũŢŦŮůŦŧŹũ ŮۗşūŨŞŜŴũ, ŨŷŠŴ ۛŢŬŤ—ŢŬŜŞŭ

ůūŰ ūűŢŦŨŚůŤ ŧŞŦ ޗűŞũūŸŭ ŞšŰũŞ—ŜŞŭ ›ŨŤŬŴ—śŭ ůŴũ šŞũŢŦŞŧŹũ ůūŰ Ű›ū-

ŲŬŢŹŮŢŴũ, ś Şũ ťŞ ›ŞŬřŮŲŢŦ šŦŢŰŧūŨŸũŮŢŦŭ Ůůūũ ūűŢŦŨŚůŤ, —Ţ ůŤũ ›Ŭūū›ůŦŧś

ŮŸũůū—Ťŭ ŞũřŧŞ—ųŤŭ, ŹŮůŢ ũŞ —›ūŬŚŮŢŦ ũŞ ŞũůŞ›ūŧŬŦťŢŜ ŮŢ ŞŰůŚŭ ŧŞŦ ũŞ

ŬŰť—ŜŮŢŦ ůŤũ ūűŢŦŨś —Ţ ŷŮūŰŭ ŧŦũšŸũūŰŭ ŞŰůŷ ŞũůŦŮůūŜŲŴŭ ŮŰũޛřŠŢůŞŦ. ņ

šŦŞŲŢŜŬŦŮŤ ŞŰůŹũ ůŴũ ţŤůŤ—řůŴũ ŢŜũŞŦ ŦšŦŞŜůŢŬŞ ŮŸũťŢůŤ ŧŞŦ ūŦ ŧŜũšŰũūŦ ›ūŦ-

ũŦŧŹũ ޗ›ŨūŧŹũ ŢŜũŞŦ ۛŞŬŧůūŜ, ůŷŮūũ ŠŦŞ ůūŰŭ Ű›ŢŸťŰũūŰŭ ůŴũ ›ŦŮůŴůŦŧŹũ

ŦšŬۗřůŴũ ›ūŰ ŲūŬśŠŤŮŞũ ůŞ šřũŢŦŞ ś ›ŞŬŢŜŲŞũ ŮŲŢůŦŧŚŭ šŦŢŰŧūŨŸũŮŢŦŭ, ŷŮū

ŧŞŦ ŠŦŞ ůūũ ۛŷŲŬŢū ūűŢŦŨŚůŤ. ŎŦ ›ŦťŞũŚŭ ›ūŦũŦŧŚŭ ޗ›ŨūŧŚŭ ›ūŰ —›ūŬŢŜ ũŞ

ۛřŬŪūŰũ ŮŢ ŞũůŜŮůūŦŲŢŭ ›ŢŬŦ›ůŹŮŢŦŭ ŢŜũŞŦ ūŦ ŞŧŷŨūŰťŢŭ:

ŃŦŞ —Ţũ ůūŰŭ Ű›ŢŸťŰũūŰŭ ůūŰ ›ŦŮůŴůŦŧūŸ ŦšŬŸ—Şůūŭ ›ūŰ ŲūŬśŠŤŮŞũ ůū šřũŢŦū

ŮŢ ›ŨūŦūŧůśůŬŦŞ ŢůŞŦŬŢŜŞ ś ›ŞŬŢŜŲŞũ šŦŢŰŧūŨŸũŮŢŦŭ Ş›ū›ŨŤŬŴ—śŭ ůūŰ, ŲŴŬŜŭ

ůŤũ ŢŪŞŮűřŨŦŮŤ ůŴũ ŞũůŦŮůūŜŲŴũ ŧŞŨŸųŢŴũ Ş›ŷ ůŤũ ŞŪŜŞ ůūŰ ›ŨūŜūŰ ŧŞŦ ůŴũ

ŢŠŠŰśŮŢŴũ ›ūŰ šŷťŤŧŞũ ŧŞŦ ůŴũ ŢŮŷšŴũ Ş›ŷ ůŤ ŨŢŦůūŰŬŠŜŞ ůūŰ ›ŨūŜūŰ, —Ţ

Ş›ūůŚŨŢŮ—Ş ůŤũ ›ŬŷŧŨŤŮŤ ›ŦŮůŴůŦŧśŭ ţŤ—ŜŞŭ Ş›ŷ ůŤũ ŞšŰũŞ—ŜŞ ŧřŨŰųŤŭ ůūŰ

šŞũŢŜūŰ, ŢũšŚŲŢůŞŦ ũŞ ůŢťŢŜ ţśůŤ—Ş ŞũŞţśůŤŮŤŭ ›ūŦũŦŧŹũ ŢŰťŰũŹũ ŠŦŞ Ş›ŦŮůŜŞ

ŞŰůŹũ ŮŢ şřŬūŭ ůūŰ ›ŦŮůŴůŦŧūŸ ŦšŬŸ—Şůūŭ, Şũ Ť ›ŬūŧŨŤťŢŜŮŞ ţŤ—ŜŞ —›ūŬŢŜ ũŞ

Ş›ūšūťŢŜ ŷůŦ ޛśŨťŢ Ş›ŷ ŞŰůūŸŭ —Ţ ޛŜŠũŴŮŤ, ŨŷŠŴ ůŤŭ —Ť ŨśųŤŭ ůŴũ ŢũšŢ-

šŢŦŠ—ŚũŴũ ŢŪŞŮűŞŨŦŮůŦŧŹũ ŷŬŴũ ŧŞŦ ŢŠŠŰśŮŢŴũ ŠŦŞ ůŤũ ›ŞŬūŲś ůūŰ šŞũŢŜūŰ

ś šŞũŢŦŞŧŹũ šŦŢŰŧūŨŸũŮŢŴũ ŧŞŦ ›ŞŬŞůřŮŢŴũ ›ūŰ Ţ›ŚűŢŬŞũ ţŤ—ŜŞ.