Previous Page  12 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 20 Next Page
Page Background

50

ŒŁ ŏńňŇŁŐŕňʼnŁ ŏŁŐŁŏŒŸŋŁŒŁ ŒŸŌ ʼnŐŁŒŎœŋńŌŸŌ

ůŞŭ ůūŰ ŧŬŞůūۗŚũūŰ, ūŦ šŦŞůřŪŢŦŭ ůūŰ Ō 4274/2014 ޛŚşŞŨŨŞũ ūŰŮŦ-

ŞŮůŦŧř (ŲŴŬŜŭ ũŞ ůū ūŬŜţūŰũ şŚşŞŦŞ ŬŤůř) Ŵŭ (ŧŞŨۗ—ŚũŤ) ›ŢŦťŞŬŲŦŧś

›ūŦũś ůŤ —ŢůŞŠŴŠś ŧŞŦ ›ŞŬŞ—ūũś ŮůŞ ŧŞůŞŮůś—ŞůŞ ŧŬřůŤŮŤŭ «ůŸ›ūŰ

Ń'», ŲŴŬŜŭ ũŞ ůۛū›ūŦūŸũ —Ţ ŮŞűśũŢŦŞ ůū ›ŢŦťŞŬŲŦŧŷ ›ŞŬř›ůŴ—Ş (ŧŞ-

ťŹŭ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ ŞŪŦūŨūŠŦŧś ›ŬūŠũŴŮůŦŧś ŧŬŜŮŤ) ŧŞŦ ŲŴŬŜŭ ůŤũ ůś-

ŬŤŮŤ ůŴũ ŢŠŠŰśŮŢŴũ ›ūŰ ›ŬŚ›ŢŦ ũŞ ›ŞŬŚŲŢŦ ŧřťŢ ›ŢŦťŞŬŲŦŧś šŦŞšŦ-

ŧŞŮŜŞ, —Ţ ›ŬŹůŦŮůū ůū šŦŧŞŜŴ—Ş ůūŰ ŧŬŞůūۗŚũūŰ ũŞ «ŞŧūŰŮůŢŜ» ŧŞŦ

ũŞ ŨřşŢŦ ۛŷųŤ ůūŰ ŠŦŞ ůŤũ ۛŢŬřٛŦŮś ůūŰ ŷŨŞ ůŞ ŮŲŢůŦŧř ŮůūŦŲŢŜŞ.

ŎŰŮŦŞŮůŦŧř šŤŨŞšś ŢŦŮśŠŢůū —ŦŞ ŦšŦŞŜůŢŬŞ Ţ›ŞŲťśŭ ›ŢŦťŞŬŲŦŧś ›ūŦũś

›ūŰ ŧŦũŢŜůŞŦ Ţŧůŷŭ ůŴũ ›ŬūşŨޛū—ŚũŴũ ›ŢŦťŞŬŲŦŧŹũ ›ŞŬŞ›ůŴ—řůŴũ

ŧŞŦ ›ūŦũŹũ ůūŰ őŴűŬūũŦŮůŦŧūŸ ʼnŹšŦŧŞ

27

(Ť —ŢůŞűūŬř ŧŞŦ ›ŞŬŞ—ūũś

ůūŰ ŧŬŞůūۗŚũūŰ ŮŢ ŧŞůřŮůŤ—Ş «ůŸ›ūŰ Ń'» ũŞ ŠŜũŢůŞŦ ŲŴŬŜŭ ūŰŮŦŞŮůŦŧś

›ŢŦťŞŬŲŦŧś šŦŞšŦŧŞŮŜŞ ŧŞťŹŭ Ţũ ›ŬūŧŢŦ—ŚũŴ Ť «›ŞŬŞŠŠŢŨŜŞ —ŢůŞŠŴ-

Šśŭ» ůūŰ ŢŦŮŞŠŠŢŨŚŞ šŢũ ŨŞ—şřũŢŦ ŲŹŬŞ —Ţůř Ş›ŷ ŧŨśŮŤ ŧŞŦ ŞŧŬŷŞŮŤ

ůūŰ ŧŬŞůūۗŚũūŰ).

Ŏ ŦŮŲŸŴũ őŴűŬūũŦŮůŦŧŷŭ ʼnŹšŦŧŞŭ ŧŞťŦŢŬŹũŢŦ —ŦŞ ›ŢŦťŞŬŲŦŧś šŦŧūũū-

—ŜŞ: ńŦšŦŧŷůŢŬŞ, ŧŞůř ůŤ šŦřůŞŪŤ ůūŰ řŬťŬūŰ 71 ›ŞŬ. 1 ůūŰ ŦšŜūŰ ʼnŹšŦ-

ŧŞ, Ť ŠŬŞ›ůś ŞũŞűūŬř Ş›ŷ ůūũ ŮŴűŬūũŦŮůŦŧŷ ۛřŨŨŤŨū ŠŦŞ ůŤũ ůŚŨŢ-

ŮŤ ›ŢŦťŞŬŲŦŧūŸ ›ŞŬŞ›ůŹ—Şůūŭ ۛūşřŨŨŢůŞŦ Ůůū ŏŢŦťŞŬŲŦŧŷ őۗşūŸŨŦū

Ş—ŚŮŴŭ —Ţůř ůŤũ ůŚŨŢŮŤ ś ůŤũ ŠũŹŮŤ ůŤŭ ›ŬřŪŤŭ ŧŞŦ ůūŰ ›ŬūŮŹ›ūŰ ›ūŰ

ůŤũ ůŚŨŢŮŢ, ŮŢ ŧřťŢ šŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ Ť ۛūşūŨś ůŤŭ ŞũŞűūŬřŭ —Ţůř ›ř-

Ŭūšū šŚŧŞ Ť—ŢŬŹũ ŢŜũŞŦ Ş›ŞŬřšŢŧůŤ. ¨Űũř—ŢŦ šŢ ůūŰ řŬťŬūŰ 71 ›ŞŬ. 2

ůūŰ ŞŰůūŸ ʼnŹšŦŧŞ, ū ŏŬŷŢšŬūŭ ůūŰ ŏŢŦťŞŬŲŦŧūŸ őۗşūŰŨŜūŰ ŧŞŨŢŜ ůūũ

ŞũŴůŚŬŴ ŞũŞűŚŬūũůŞ ũŞ şŢşŞŦŹŮŢŦ ŢũŷŬŧŴŭ ůū ›ŢŬŦŢŲŷ—Ţũū ůŤŭ ŞũŞ-

űūŬřŭ ŧŞŦ ŮůŤ ŮŰũŚŲŢŦŞ ŮŰŠŧŞŨŢŜ ůū ŞŬ—ŷšŦū ŷŬŠŞũū, ŠũŴŮůū›ūŦŢŜ šŢ

ŢŠŠŬřűŴŭ ŧŞŦ ŲŴŬŜŭ ŲŬūũūůŬŦşś Ůůūũ ŧŬŞůūŸ—Ţũū ůū ›ŞŬř›ůŴ—Ş ŧŞŦ

ůŞ ŮůūŦŲŢŜŞ ůŤŭ ۛŷťŢŮŤŭ ŠŦŞ ůŤũ ū›ūŜŞ Ű›řŬŲŢŦ ŮŢ şřŬūŭ ůūŰ ŞũŞűūŬř

ŧŞŦ ůūũ ŧŞŨŢŜ ŮŢ Ű›ŢŬřٛŦŮŤ ŧŞŦ Ş›ūŨūŠŜŞ ŧŞŦ ũŞ ›ŬūůŢŜũŢŦ —řŬůŰŬŢŭ.

łřŮŢŦ ůŤŭ ›ŞŬŞŠŬřűūŰ 3 ůūŰ ŦšŜūŰ Ŵŭ řũŴ řŬťŬūŰ, Şũ ›ŬŷŧŢŦůŞŦ ŠŦŞ

›ŞŬř›ůŴ—Ş ůŤŭ ŧŞůŤŠūŬŜŞŭ ŁĶ ůūŰ řŬťŬūŰ 68 ůūŰ őŴűŬūũŦŮůŦŧūŸ ʼnŹ-

šŦŧŞ, ůū őۗşūŸŨŦū ŮŰŠŧŞŨŢŜůŞŦ —ŚŮŞ ŮŢ 48 ŹŬŢŭ, šŦŞűūŬŢůŦŧř —ŚŮŞ ŮŢ

›ŚũůŢ Ť—ŚŬŢŭ Ş›ŷ ůŤũ ۛūşūŨś ůŤŭ ŞũŞűūŬřŭ. ń›ŦŮŤ—ŞŜũŢůŞŦ, ŷůŦ şřŮŢŦ

ůŤŭ Ţũ ŨŷŠŴ šŦřůŞŪŤŭ ůū ŏŢŦťŞŬŲŦŧŷ őۗşūŸŨŦū ūűŢŜŨŢŦ ũŞ ŮŰŠŧŨŤťŢŜ,

ŷŲŦ ŷ—Ŵŭ ũŞ ŮŰũŢšŬŦřŮŢŦ ŧŞŦ ũŞ ŨřşŢŦ Ş›ŷűŞŮŤ Ţũůŷŭ ůūŰ ŞũŴůŚŬŴ

ūŬŦţū—ŚũūŰ ŲŬŷũūŰ, ŢũŹ ŮŢ ŧřťŢ ›ŢŬŜ›ůŴŮŤ šŢũ ›ŬūşŨŚ›ŢůŞŦ Ŵŭ ŧŸ-

27.

Ŋ. ŊŬů—ŚŰŬŮ

, ōŞũŞŠŬřűūũůŞŭ ůūũ őŴűŬūũŦŮůŦŧŷ ʼnŹšŦŧŞ. ŏŞŬŞůŤŬśŮŢŦŭ

ŮůŦŭ šŦŞůřŪŢŦŭ ůūŰ Ō 4274/2014 «ŐŰť—ŜŮŢŦŭ ŏūŦũŦŧūŸ ŧŞŦ őŴűŬūũŦŮůŦŧūŸ

¨ŦŧŞŜūŰ ŧŞŦ řŨŨŢŭ šŦŞůřŪŢŦŭ ŮŲŢůŦŧř —Ţ ůŞ ŧŞůŞŮůś—ŞůŞ ŧŬřůŤŮŤŭ ßůŸ›ūŰ

Ń'Ȭ», ŏūŦũ¨Ŧŧ 7/2014,609.