Previous Page  16 / 20 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 16 / 20 Next Page
Page Background

54

ŒŁ ŏńňŇŁŐŕňʼnŁ ŏŁŐŁŏŒŸŋŁŒŁ ŒŸŌ ʼnŐŁŒŎœŋńŌŸŌ

Š) ņ ›ŢŦťŞŬŲŦŧś šŦŞšŦŧŞŮŜŞ ŧŞŦ ū ŚŨŢŠŲŷŭ ůŤŭ ۛŷ ůū ›ŬŜٗŞ

ůūŰ őۗşūŰŨŜūŰ ůŤŭ ńŰŬŹ›Ťŭ ŧŞŦ ůŤŭ ũū—ūŨūŠŜŞŭ ůūŰ ń¨¨Ł

ŌŞ ŮŤ—ŢŦŴťŢŜ ŷůŦ ůū řŬťŬū 6 ůŤŭ ńő¨Ł ůŰŠŲřũŢŦ ŢűŞŬ—ūŠśŭ ŮůŞ ›ŨŞŜŮŦŞ

ŢŨŚŠŲūŰ ůŤŭ ›ŢŦťŞŬŲŦŧśŭ šŦŧŞŦūšūŮŜŞŭ

33

, ŞűūŸ —ŦŞ ›ŢŦťŞŬŲŦŧś ›ūŦũś

ŢŪŢŰůŢŨŦŮůŦŧś ›ūŰ —›ūŬŢŜ ũŞ şŨřųŢŦ ůŤũ ŰŠŢŜŞ ůūŰ ŢŠŧŨŢŜŮůūŰ, ŷ›ūůŢ

ۛřŬŲŢŦ ›ŞŬŞşŜŞŮŤ ůūŰ řŬťŬūŰ 3 ůŤŭ ńő¨Ł, —›ūŬŢŜ ũŞ ūšŤŠŢŜ ŮŢ Ş›Ź-

ŨŢŦŞ ůŤŭ Śŧ›ůŴŮŤŭ (ŷ›Ŵŭ ůŤŭ Ş›ŷŨŰŮŤŭ) ŞŨŨř ŧŰŬŜŴŭ ŚŲŢŦ Ŵŭ ŮŰũŚ›ŢŦŞ

ŧŞŦ ũŞ Ţ›Ŧ—ŤŧŰũťŢŜ ū ŲŬŷũūŭ ŧŬřůŤŮŤŭ. ņ Ş›ŷűŞŮŤ ůūŰ 1984 ůūŰ ń¨¨Ł

ŮůŤũ ۛŷťŢŮŤ Cambell ŢũŞũůŜūũ ŋ. łŬŢůŞũŜŞŭ

34

ŢŜũŞŦ ŲŞŬŞŧůŤŬŦŮůŦŧś,

ŧŞťŷŮūũ ›ŚŬŞũ ůŤŭ ›ŞŬŞşŜŞŮŤŭ ůūŰ šŦŧŞŦŹ—Şůūŭ ޛŦŧūŦũŴũŜŞŭ —Ţ ůūũ

šŦŧŤŠŷŬū, ůū ¨ŦŧŞŮůśŬŦū šŚŲťŤŧŢ ŷůŦ Ť ›ŢŦťŞŬŲŦŧś ›ūŦũś ޛŦşŨśťŤŧŢ

Ş›ŷ ŚũŞ ŷŬŠŞũū ŲŴŬŜŭ ޛŞŬŧś ťŢٗŦŧś ŞũŢŪŞŬůŤŮŜŞ (Board of visitors -

ń›ŦůŬū›ś ń›ŦŮŧޛůŹũ). ń›ŜŮŤŭ, ›ŚŬŞũ ůūŰ ţŤůś—Şůūŭ —ŦŞŭ due process,

ūŰŮŦŞŮůŦŧř šŚŲŢůŞŦ Ť ›ŞŬŞ›řũŴ Ş›ŷűŞŮŤ, ŷ›Ŵŭ ŧŞŦ Ť Ş›ŷűŞŮŤ ůūŰ

ń¨¨Ł ůūŰ 2003 ŮůŤũ ۛŷťŢŮŤ Ezeh ŧŞŦ Connors ŢũŞũůŜūũ ŋ. łŬŢůŞũŜŞŭ

35

ŷůŦ ū ŚŨŢŠŲūŭ ůŤŭ ›ŢŦťŞŬŲŦŧśŭ ›ūŦũśŭ, ūŦ ŮŰũŚ›ŢŦŢŭ ůŤŭ şŞŬŸůŤůřŭ ůŤŭ

ŞŨŨř ŧŞŦ Ť űŸŮŤ ůŤŭ Ŵŭ (criminel) ›ūŦũŦŧśŭ (şŨ. ŧŞŦ Payet C/France),

ŷ›Ŵŭ ŷůŞũ ޛŦşřŨŨŢůŞŦ ›ūŦũś ›ŬŷŮťŢůŴũ Ť—ŢŬŹũ ŧŞŦ ŚůŮŦ ޛŦ—ŤŧŸũŢůŞŦ

o ŲŬŷũūŭ ŧŬřůŤŮŤŭ, ޗ›Ŝ›ůŢŦ ŮůŤũ ū—›ŬŚŨŞ ›ŬūŮůŞŮŜŞŭ ůūŰ řŬťŬūŰ 6

ůŤŭ őŸ—şŞŮŤŭ. ŃŦŞ ůŤũ ŮŲŚŮŤ —ŢůŞŪŸ ›ŢŦťŞŬŲŦŧśŭ ŧŞŦ ›ūŦũŦŧśŭ šŜŧŤŭ

ůū ń¨¨Ł ŮůŤũ Ş›ŷűŞŮŤ ůūŰ 2007 ŮůŤũ ۛŷťŢŮŤ Zolotukhin ŚũŞũůŜūũ

ŐŴŮŜŞŭ

36

, šŚŲůŤŧŢ ŷůŦ ůū ũŞ ūšŤŠŤťŢŜ ū ŧŬŞůūŸ—Ţũūŭ ŧŞŦ ŮŢ —ŦŞ ›ūŦũŦŧś

šŜŧŤ ŠŦŞ ůū ›ŞŬř›ůŴ—Ş ›ūŰ Ű›Ś›ŢŮŢ ŮůŤũ űŰŨŞŧś ŧŞŦ ũŞ ůūŰ Ţ›ŦşŨŤťŢŜ

—ŦŞ ›ūŦũś, ŢũŹ śšŤ ůūŰ ŢŜŲŢ Ţ›ŦşŨŤťŢŜ ›ŢŦťŞŬŲŦŧś ›ūŦũś ›ŬŷŮťŢůŴũ

Ť—ŢŬŹũ, ŞŰůŷ ŧŬŜũŢůŞŦ ŧŞŦ Ş›ūůŢŨŢŜ ŚũŞ ŢŜšūŭ «double jeoparely» ŮůŤũ

›ŞŬřŨŨŤŨŤ ŢũŢŬŠū›ūŜŤŮŤ ŧŞŦ ůŴũ šŸū —ŤŲŞũŦٗŹũ. ĺůŮŦ ŧŞůŞŬŲśũ

›ŬūŧŬŜũŢůŞŦ Ŵŭ ›ŬŞŧůŦŧś ũŞ ŢũŢŬŠū›ūŦŢŜůŞŦ —ŷũū Ť ›ŢŦťŞŬŲŦŧś šŦŞšŦ-

ŧŞŮŜŞ ŷůŞũ Ť ›ŞŬřşŞŮŤ Ş›ūůŢŨŢŜ ŧŞŦ ŞšŜŧŤ—Ş śŮŮūũūŭ Ş›ŞŪŜŞŭ Ůůūũ

ŏūŦũŦŧŷ ʼnŹšŦŧŞ.

33. Dirk van Zylsmit and Sonja Snacken, Principles of European Prison law and

Policy, penology and Human Rights, Oxford University Press 2011.

34.

ł. ŌşššşŪŚŮ, ŋŝũş ŊşŭşŰŤŚ,

ńŰŬŴ›Şŵŧś őŸ—şŞŮŤ ¨ŦŧŞŦŴ—řůŴũ ůūŰ Łũ-

ťŬŹ›ūŰ, Ł›ūűřŮŢŦŭ ŧŞŦ ›ŬŞŧůŦŧś ůūŰ ńŰŬŴ›ŞŵŧūŸ ¨ŦŧŞŮůŤŬŜūŰ, Ōū—Ŧŧś

łŦşŨŦūťśŧŤ 2002.

35. Ezech and Connors V. United Kingdom, 9 october 2003.

36. Sergey Zolotukhin V. Russia, 7 June 2007.